Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 15: Lɔtu i yi’n niɛnnin i sin

Ndɛ 15: Lɔtu i yi’n niɛnnin i sin

LƆTU nin i awlobofuɛ’m be nin Abraamu be trannin likawlɛ Kanaan lɔ. Cɛn kun Abraamu seli Lɔtu kɛ yoo: ‘Lika’n juman e sa nun nnɛn mun. Nian, maan e tran ngunminngunmin. Sɛ bue kun su yɛ a kɔ’n, ń kɔ́ n liɛ bue uflɛ su.’

Lɔtu mɛnnin i ɲin su, ɔ kplali lika’n niannin. Ɔ wunnin mɛn’n i lika klanman kun. Ɔ ti nzue bo lika’n, ijre kpa o lɔ, nnɛn’m be liɛ. Lika sɔ’n yɛle Zurdɛn lika kpɛkplɛkpɛ’n. Yɛ Lɔtu nin i awlobofuɛ’m be toli be ti lɔ lika’n nun ɔn. Kpɛkun yɛ be trannin Sodɔmu klɔ’n su lɔ ɔ.

Sodɔmufuɛ’m be ti sa tɛtɛ yofuɛ dan. Lɔtu ti sran kpa, ɔ maan be ayeliɛ sɔ’n yoli i ya. Ɔ yoli Ɲanmiɛn i ya wie. I agualiɛ su, Ɲanmiɛn sunmannin anzi nɲɔn naan be ko se Lɔtu kɛ Sodɔmu klɔ’n ɔ nin Gomɔru klɔ’n m’ɔ mɛntɛn i nvɛnwun lɛ’n, be sa tɛ yolɛ’n ti ɔ su wa saci be.

Anzi’m be seli Lɔtu kɛ: ‘Jaso, a nin ɔ yi nin ɔ wa bla nɲɔn mun, an fite!’ Be kɔlɛ su’n, Lɔtu nin i awlobofuɛ’m be su bo kokowa, yɛ anzi’m be trali be sa’n naan b’a fa be b’a ko sie i klɔ’n i sin lɔ. Yɛ anzi’m be nun kun seli be kɛ: ‘Amun wanndi wɔ naan amun a ɲan amun ti! Nán amun nian amun sin. Amun wanndi wɔ oka’m be bo lɔ naan amun a wuman.’

Lɔtu nin i mma bla’m be fali ndɛ’n su, be wanndili be jasoli Sodɔmu klɔ’n su. B’a jranman bɔɔ kaan sa, yɛ b’a nianman be sin. Sanngɛ Lɔtu i yi’n yoli ɲin kekle. Kɛ be jasoli Sodɔmu mɔɔ be juli be ɲrun lɔ kan’n, Lɔtu i yi’n jrannin yɛ ɔ niɛnnin i sin ɔn. Kpɛkun yɛ ɔ kacili njin yɛbuɛ ɔ. ?Amun wun i desɛn’n su?

Ngalɛ’n kwla man e afɔtuɛ kpa. Ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn de be nga be ɲin yi i’n, sanngɛ be nga be ɲin yimɛn i’n, be kaman nguan nun.

Bo Bolɛ 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Lik 17:28-32; 2 Piɛr 2:6-8.

Lɔtu su wanndi Sodɔmu.


Kosan mun

 • ?Ngue ti yɛ Abraamu nin Lɔtu be trannin ngunminngunmin ɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Lɔtu ko trannin Sodɔmu lɔ ɔ?
 • ?Sran’n i wafa benin yɛle Sodɔmufuɛ mun?
 • ?Ndɛ benin yɛ anzi nɲɔn be fa wlali Lɔtu i su nun kpa ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Lɔtu i yi’n kacili njin yɛbuɛ ɔ?
 • ?Afɔtuɛ benin yɛ Lɔtu i yi’n i ayeliɛ’n man e ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 13:5-13 nun.

  ?Sɛ é síesíe e nin sran e afiɛn ndɛ’n, ngue afɔtuɛ yɛ Abraamu i ayeliɛ’n man e ɔ? (Bob. 13:8, 9; Rɔm. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 • Kanngan Bo Bolɛ 18:20-33 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ wafa nga Zoova nin Abraamu be nantili’n, ɔ kle kɛ Zoova nin Zezi be su diman ndɛ kwlɛ ɔ? (Bob. 18:25, 26; Mat. 25:31-33)

 • Kanngan Bo Bolɛ 19:1-29 nun.

  ?Kɛ Biblu’n nun ndɛ nga fa kan’n sa’n, wafa sɛ yɛ Zoova bu yasua m’ɔ kunndɛ i wiengu yasua’n niɔn? (Bob. 19:5, 13; Sau. 20:13)

  ?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o wafa nga Abraamu fali Ɲanmiɛn i atin’n su’n, ɔ nin Lɔtu liɛ’n be afiɛn ɔn? ?Yɛ ngue afɔtuɛ yɛ ɔ man e ɔ? (Bob. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Kanngan Lik 17:28-32 nun.

  ?Ngue angunndan yɛ Lɔtu i yi’n yi i nglo aɲanbeun ninnge’m be lika ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla fa i sɔ’n e tu e wun fɔ nun ɔn? (Lik 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25)

 • Kanngan 2 Piɛr 2:6-8 nun.

  ?Sɛ e waan é sɔ́nnzɔn Lɔtu’n, wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu mɛn tɛ nga e o nun yɛ’n niɔn? (Eze. 9:4; 1 Zan 2:15-17)