Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 13: Abraamu ti Ɲanmiɛn i janvuɛ

Ndɛ 13: Abraamu ti Ɲanmiɛn i janvuɛ

KƐ NZUE dan’n kpɛli’n, lika kun nga sran’m be ko trannin nun’n yɛle Iri. Ɔ wa yoli klɔ dan kpa kun ɔ nin i nun sua nglanmannglanman mun. Sanngɛ Iri lɔ sran’m be sɔ amuɛn kɛ nga be fa yoli i Babɛli lɔ laa’n sa. Iri nin Babɛli lɔfuɛ’m be timan kɛ Nowe nin i wa Sɛmu mɔ be suli Zoova’n sa.

Kɛ nzue dan’n kpɛli’n m’ɔ dili afuɛ ya nsan afuɛ ablenun’n (350) yɛ Ɲanmiɛn i sran kpa Nowe wuli ɔ. Nowe wuli ɔ dili afuɛ nɲɔn naan b’a wu sran nga amun wun i desɛn’n su lɛ’n. Ɔ ti Ɲanmiɛn i awlɛn su sran. Be flɛ i Abraamu. Ɔ nin i awlobofuɛ’m be trannin Iri klɔ sɔ’n su.

Abraamu su nian nzraama mun.

Cɛn kun Zoova seli Abraamu kɛ: ‘Jaso Iri nin ɔ osufuɛ’m be afiɛn, naan kɔ mɛn nga ń wá klé wɔ’n nun.’ ?Abraamu i ɲin wá yí Ɲanmiɛn naan ɔ́ káci i sin sí Iri lɔ ninnge kpakpa mun? Ɛɛn, ɔ yoli sɔ. Kɛ mɔɔ Abraamu i ɲin yili Ɲanmiɛn titi ti’n, be wa flɛli i Ɲanmiɛn i janvuɛ.

Kɛ Abraamu tú Iri klɔ’n su’n, i osufuɛ’m be nun wie’m be nin i ɔli. I si Tera ɔ nin i aosua Lɔtu, ɔ nin Abraamu i yi Sara be ɔli wie. Kɛ be ɔli lele’n, be juli klɔ nga be flɛ i Aran’n i su. Lɛ yɛ Tera wuli ɔ. Iri klɔ’n w’a ka mmua kpa.

Kɛ i osu cɛli kan’n, Abraamu nin i awlobofuɛ’m be jasoli Aran be ɔli Kanaan klɔ’n su lɔ. Zoova seli i lɔ kɛ: ‘Ń fá mɛn nga ḿ mán ɔ mma mun.’ Tannin sua’m be nun yɛ Abraamu trannin Kanaan lɔ ɔ.

Ɲanmiɛn ukali Abraamu ɔ maan i nnɛn’m be wa trɛli, i kanga’m be liɛ’n be diman be yalɛ. Sanngɛ ɔ nin Sara b’a wuman ba fi.

Kɛ Abraamu ɲannin afuɛ ablangwlan nin ngwlan’n (99), Zoova seli i kɛ: ‘Ń yó maan ɔ osu’n trɛ lele trátrá su.’ ?Sanngɛ, kɛ mɔɔ Abraamu nin Sara b’a yo oke siɛn’n mɔɔ be ba wulɛ’n w’a sin’n niɔn, wafa sɛ yɛ i sɔ’n kwlá yó ye ɔ?

Bo Bolɛ 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.Kosan mun

 • ?Sran’n i wafa benin mun yɛ be trannin Iri klɔ’n su ɔ?
 • ?Wan yɛle sran nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n? ?Yɛ blɛ onin nun yɛ be wuli i ɔ? ?Yɛ ninfan yɛ ɔ tran laa ɔ?
 • ?Ngue yɛ Zoova seli Abraamu kɛ ɔ yo ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ be flɛli Abraamu kɛ Ɲanmiɛn i janvuɛ’n niɔn?
 • ?Kɛ Abraamu jasoli Iri lɔ’n, ɔ nin wan yɛ be ɔli ɔ?
 • ?Kɛ Abraamu juli Kanaan asiɛ’n su’n, Zoova seli i sɛ?
 • ?Kɛ Abraamu ɲannin afuɛ ablangwlan nin ngwlan’n (99) nda benin yɛ Zoova tali i ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 11:27-32 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Abraamu nin Lɔtu be ti osufuɛ ɔ? (Bob. 11:27)

  ?Kannzɛ bɔbɔ e kwla se kɛ Tera fɛli i awlobofuɛ mun ɔli Kanaan asa liɛ’n su lɔ’n, sanngɛ wafa sɛ yɛ e si kɛ Abraamu yɛ ɔ yoli yɛ maan be ɔli ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ yoli sɔ ɔ? (Bob. 11:31; Yol. 7:2-4)

 • Kanngan Bo Bolɛ 12:1-7 nun.

  ?Kɛ Abraamu juli Kanaan asiɛ’n su’n, wafa sɛ yɛ Zoova trɛli aenguɛ nga ɔ nin Abraamu be trali’n i nun ɔn? (Bob. 12:7)

 • Kanngan Bo Bolɛ 17:1-8, 15-17 nun.

  ?Kɛ Abraamu ɲannin afuɛ ablangwlan nin ngwlan’n (99), wafa sɛ yɛ i dunman’n kacili ɔ, yɛ ngue ti ɔ? (Bob. 17:5)

  ?Muae benin yɛ Zoova boli mannin Sara ɔ? (Bob. 17:15, 16)

 • Kanngan Bo Bolɛ 18:9-19 nun.

  ?Bo Bolɛ 18:19 nun’n, siɛ’m be junman benin yɛ be yili i nglo ɔ? (Mml. 6:6, 7; Efɛ. 6:4)

  ?Sara i ayeliɛ benin yɛ ɔ kle kɛ e kwlá faman like fi e fiɛmɛn i Zoova wun ɔn? (Bob. 18:12, 15; Jue. 44:23)