Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 12: Sran’m be su kplan sua mlomlo kun

Ndɛ 12: Sran’m be su kplan sua mlomlo kun

AFUƐ kpanngban w’a sin. Nowe i mma’m be wuli ba kaka kpa. Kpɛkun be osu’n wa trɛli. Kɛ ɔ cɛ kan’n, sran’m be wa sɔnnin asiɛ’n su.

Sran sɔ’m be nun kun ti Nowe i anunman sian. Be flɛ i Nimurɔdu. Ɔ ti sran kunfuɛ ɔ nin koniɛn difuɛ. Ɔ sieli i bɔbɔ i wun famiɛn naan ɔ́ síe sran mun. Nimurɔdu i wun yoli Ɲanmiɛn tɛ.

Blɛ sɔ nun’n, sran’m be kwlaa be kan aniɛn kunngba. Nimurɔdu waan ɔ́ tían be nuan lika kunngba nun naan ɔ́ dí be su famiɛn. ?I ti’n, amun si like nga ɔ yoli’n? Ɔ seli be kɛ be kplan klɔ kun ɔ nin i nun sua mlomlo kun. An nian desɛn’n su, be su kpɛ bliki.

I sɔ’n w’a jɔman Ɲanmiɛn Zoova i klun. Ɲanmiɛn waan sran’m be tran asiɛ’n wunmuan’n su. Sanngɛ sran’m be seli kɛ: ‘Amun maan e kplan klɔ kun nin sua mlomlo kun. Maan i sɔ sua liɛ’n i ti’n to ɲanmiɛn’n lɔ. I liɛ’n e dunman’n fú.’ Sran’m be kunndɛ kɛ be wiengu’m be manman be, nán Ɲanmiɛn i manmanlɛ’n yɛ be kunndɛ ɔ.

I ti’n, Ɲanmiɛn yoli maan be jrannin sua mlomlo’n i kplanlɛ. ?Amun si wafa nga ɔ yoli’n? Kɛ bé blí be ɲin ɔn, w’a sanngan be aniɛn’n, maan aniɛn fanunfanun mun yɛ sran’m be su kɛn i siɛn’n niɔn, be kanman aniɛn kunngba kun. Be timan be wun aniɛn kun. I sɔ’n ti yɛ be flɛli be klɔ sɔ’n kɛ Babɛli annzɛ Babilɔni’n niɔn. I bo’n yɛle ‘like sannganninwa.’

Babɛli lɛ yɛ be boli be bo sanndilɛ’n bo asiɛ’n su ɔ. Be nga be kan aniɛn kunngba’n be ko trannin likawlɛ asiɛ’n i bue wie’m be su.

Bo Bolɛ 10:1, 8-10; 11:1-9.

Junman difuɛ’m be su kplan sua mlomlo kun.


Kosan mun

 • ?Wan yɛle Nimurɔdu, yɛ i wun yoli Ɲanmiɛn sɛ?
 • ?Desɛn’n su wa’n, ngue ti yɛ sran’m be su kpɛ bliki ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zoova klun w’a jɔman sua mlomlo’n i kplanlɛ’n su ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn jrannin sua mlomlo’n i kplanlɛ’n niɔn?
 • ?Be flɛli klɔ sɔ’n sɛ? ?Yɛ i dunman’n i bo’n yɛle benin?
 • ?Kɛ Ɲanmiɛn sanngannin sran’m be aniɛn’n, ngue yɛ ɔ juli sran’m be su ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 10:1, 8-10 nun.

  ?Nzuɛn’n i wafa benin yɛ Nimurɔdu yili i nglo ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla fa tu e wun fɔ nun ɔn? (Nya. 3:31)

 • Kanngan Bo Bolɛ 11:1-9 nun.

  ?Angunndan benin yɛ ɔ o sua mlomlo’n i kplanlɛ’n i sin ɔn? ?Ngue ti yɛ ɔ nin i fata kɛ i sɔ junman liɛ’n saci ɔ? (Bob. 11:4; Nya. 16:18; Zan 5:44)