Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 11: Ɲanngondin klikli’n

Ndɛ 11: Ɲanngondin klikli’n

KƐ NOWE nin i awlobofuɛ’m be fin mmeli’n nun fiteli’n, amun si like nga be dun mmua yoli’n? Nowe yili tɛ mannin Ɲanmiɛn. Amun nian, i sɔ like’n yɛ ɔ su yo i fluwa’n i ja ngua lɛ ɔ. Kɛ mɔɔ Ɲanmiɛn deli Nowe i awlobofuɛ mun nzue dan’n nun’n ti’n, Nowe fali nnɛn mun yili tɛ sɔ’n fa lali Ɲanmiɛn ase.

Mmeli’n nin ɲanngondin kun

?Ɔ bu amun kɛ Zoova i klun jɔli like nga Nowe mannin’n i su? Ɛɛn, i klun jɔli su. Ɔ maan i ti’n, ɔ tali Nowe i nda kɛ ɔ su tɔman anannganman su nzue’n fa nunnunman asiɛ’n nin i su ninnge mun kun.

I sin’n asiɛ’n wa wuli kee, kpɛkun Nowe nin i awlobofuɛ’m be fin mmeli’n nun fiteli, yɛ be boli mɛn dilɛ uflɛ i bo ɔ. Ɲanmiɛn yrali be su yɛ ɔ seli be kɛ: ‘An wu ba kpanngban. An trɛ, an yi asiɛ’n i lika kwlaa.’

Sanngɛ i sin’n, kɛ sran’m bé tí anannganman su nzue’n i ndɛ’n, srɛ kwlá kún be, afin bé bú i kɛ anannganman su nzue kun wá tɔ́ ekun. I sɔ’n ti, Ɲanmiɛn mannin nzɔliɛ like kun m’ɔ kpɛn sran’m be wla kɛ ɔ tali nda kɛ ɔ su faman anannganman su nzue nunnunman asiɛ’n nin i su ninnge mun kun. ?Amun si like nga ɔ fa kpɛnnin be wla’n? Yɛle ɲanngondin’n.

Nowe nin i awlobofuɛ mun

Kɛ nzue ko wie tɔ’n mɔɔ wia’n kpán’n, yɛ ɲanngondin’n fite ɲanmiɛn’n su ɔ. Ɲanngondin’m be wafa’m be ti klanman toto nun. ?Amun a wun wie le? Amun nian nga ɔ o desɛn’n su yɛ’n.

Ɲanmiɛn seli kɛ: ‘N tali nda kɛ n su faman anannganman su nzue n fa nunnunman nnɛn nin sran mun asiɛ’n su kun. N fa min ɲanngondin n fa sie i ɲanmiɛn ble’n nun. Yɛ kɛ ɲanngondin’n fite’n, ń wún i kpɛkun min ɲin kpɛn nda nga n tali’n i su.’

?I sɔ’n ti, kɛ e wun ɲanngondin kun’n, ngue yɛ ɔ kpɛn e klun ɔn? Ɲanmiɛn i nda nga ɔ tɛli i kɛ ɔ su faman anannganman su nzue’n ɔ nunnunman asiɛ’n kun mlɔnmlɔnmlɔn’n, yɛ ɔ kpɛn e klun ɔn.

Bo Bolɛ 8:18-22; 9:9-17.Kosan mun

 • ?Kɛ nga e fa wun i desɛn’n su lɛ’n, kɛ Nowe fin mmeli nun fiteli’n, ngue like yɛ ɔ dun mmua yoli ɔ?
 • ?Kɛ nzue’n kpɛli’n, mmla benin yɛ Ɲanmiɛn fa mannin Nowe nin i awlobofuɛ mun ɔn?
 • ?Nda benin yɛ Ɲanmiɛn tali ɔ?
 • ?Kɛ e wun ɲanngondin’n, ngue yɛ ɔ nin i fata kɛ ɔ kpɛn e klun ɔn?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 8:18-22 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ andɛ e kwla fa ‘nnɛn m’ɔ bɔn fannin’ e man Zoova ɔ? (Bob. 8:21; Ebr. 13:15, 16)

  ?Sran’n i nzuɛn’n i su ndɛ benin yɛ Zoova kannin ɔn? ?I sɔ’n ti’n, wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e nian e wun su ɔ? (Bob. 8:21; Mat. 15:18, 19)

 • Kanngan Bo Bolɛ 9:9-17 nun.

  ?Nda benin yɛ Zoova tali asiɛ’n su ninnge ngba nga ɔ yili’n mun ɔn? (Bob. 9:10, 11)

  ?Blɛ nɲɛ yɛ ɲanngondin’n i su nda’n ɔ́ dí ɔ? (Bob. 9:16)