Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Ndɛ 7: Sran yakpafuɛ kun

Ndɛ 7: Sran yakpafuɛ kun
Enɔku

KƐ SRAN’M bé sɔ́n asiɛ’n su bé kɔ́’n, nn be nun sunman bé yó sa tɛtɛ kɛ Kaɛn sa. Sanngɛ be nun’n, sran kun timan kɛ be sa. Be flɛ i Enɔku. Enɔku ti sran yakpafuɛ. Enɔku i tranfuɛ’m be kwlaa be yo sa tɛ kpan, sanngɛ i liɛ’n w’a yaciman Ɲanmiɛn sulɛ le.

?Amun si like nga ti yɛ blɛ sɔ nun sran sɔ’m be yoli sa tɛtɛ mun ekun? Yoo, maan e bu i sin e nian. ?Wan li ti yɛ maan Adam nin Ɛvu be yoli ɲin kekle Ɲanmiɛn i su, mɔ be dili waka mma nga i waan nán be di’n niɔn? Anzi klunwifuɛ kun ti ɔ. Biblu’n flɛ i Satan. I yɛ ɔ su sran’m be bo kɛ be yo tɛ’n niɔn.

Kodiawiefuɛ kun

Le kun, Ɲanmiɛn Zoova seli Enɔku kɛ ɔ kan ndɛ wie kle sran mun. Ndɛ sɔ’n w’a yoman sran’m be fɛ. I waan yoo: ‘Cɛn kun Ɲanmiɛn wá núnnún sa tɛ yofuɛ’m be kwlaa.’ Kɔlɛ’n, kɛ sran’m be tili ndɛ sɔ’n, be fali ya dan kpa. Ɔ maan atrɛkpa bɔɔ be kunndɛli kɛ bé kún Enɔku. I sɔ ti’n, ɔ fatali kɛ Enɔku yo yakpa naan w’a kan Ɲanmiɛn i like nga i waan ɔ́ yó’n, i ndɛ w’a kle sran mun.

Ɲanmiɛn w’a yaciman Enɔku lɛ lele naan ɔ tran sa tɛ yofuɛ’m be nun. Enɔku i blɛ kwlaa nga ɔ dili’n yoli afuɛ ya nsan afuɛ ablesiɛn nin nnun (365) cɛ. ?Ngue ti yɛ e se kɛ ɔ dili “afuɛ ya nsan afuɛ ablesiɛn nin nnun (365) cɛ’n” niɔn? Afin blɛ sɔ nun sran’m be le wunmiɛn tra andɛ sran liɛ mun, kpɛkun be nguan ɲanman’n ti tɛnndɛn kpa. I yo, i ti yɛ Enɔku i wa Mɛtisela dili afuɛ ya ngwlan afuɛ ablesiɛn nin ngwlan’n niɔn (969)!

Sran’m be su yo ninnge tɛtɛ mun.

Kɛ Enɔku wuli’n, sran’m be wa yoli tɛ kpa trali laa’n. Biblu’n se kɛ ‘be klun angunndan’n yo tɛ kɔ i ɲrun,’ yɛ ‘sa kekleekle mun yɛ sran’m be yo i asiɛ’n su ɔ.’

?Amun si sa kun nga ti yɛ lika’n sanngannin asiɛ’n su blɛ sɔ nun’n? Satan wa ɲannin like uflɛ nga ɔ́ fá sú sran’m be bo kɛ be yo sa tɛ’n. Fluwa’n i bue nga ɔ bá lɛ nun’n, é wún like sɔ’n.

Bo Bolɛ 5:21-24, 27; 6:5; Ebre Mun 11:5; Zid 14, 15.Kosan mun

 • ?Wafa sɛ yɛ Enɔku nin be nga mun be le ngbaciɛ ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Enɔku blɛ su sran’m be yo sa tɛtɛ kpanngban ɔn?
 • ?Ngue sa tɛ yɛ sran’m be yoli ɔ? (Amun nian desɛn’n su.)
 • ?Ngue ti yɛ ɔ nin i fatali kɛ Enɔku yo yakpafuɛ ɔ?
 • ?I blɛ sɔ nun sran’m be nguan ɲanman’n ti sɛ? ?Sanngɛ afuɛ nɲɛ yɛ Enɔku dili ɔ?
 • ?Kɛ Enɔku wuli’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 5:21-24, 27 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Enɔku nin Zoova be trannin ɔn? (Bob. 5:24)

  ?Kɛ nga Biblu’n fa kan sa’n, wan yɛ ɔ yoli sran’m be nun kpɛnngbɛn kpafuɛ’n niɔn, yɛ ɔ dili afuɛ nɲɛ naan w’a wu? (Bob. 5:27)

 • Kanngan Bo Bolɛ 6:5 nun.

  ?Kɛ Enɔku wuli’n, wafa sɛ yɛ sa’m be yoli tɛtɛ kpa asiɛ’n su’n niɔn? ?Yɛ sɛ e fa sunnzun e blɛ liɛ’n nin, é sé sɛ? (2 Tim. 3:13)

 • Kanngan Ebre Mun 11:5 nun.

  ?Enɔku i nzuɛn’n i wafa benin yɛ ɔ ‘jɔli Zoova klun kpa ɔ,’ yɛ i bo’n guali sɛ mannin Enɔku? (Bob. 5:22)

 • Kanngan Zid 14, 15 nun.

  ?Kɛ Klist­fuɛ’m bé bó Armagedɔn alɛ’n i su jasin’n bé klé sran mun’n, wafa sɛ yɛ andɛ be kwla fa Enɔku i yakpafuɛ ajalɛ’n su ɔ? (2 Tim. 4:2; Ebr. 13:6)