AN nian sa nga w’a ju siɛn’n. Be su fuan Adam nin Ɛvu Edɛni fie’n nun. ?Amun si like ti’n?

B’a fuan Adam nin Ɛvu Edɛni fie’n nun.

Be yoli sa tɛ dan kpa kun ti ɔ. Ɔ maan Zoova tuli be fɔ. ?Amun si sa tɛ nga Adam nin Ɛvu be yoli’n?

Like nga Ɲanmiɛn seli be kɛ nán be yo’n yɛ be yoli ɔ. Ɲanmiɛn seli be kɛ be kwla di fie’n su waka mma kwlaa. Sanngɛ waka kun i mma liɛ’n, ɔ seli kɛ nán be di, afin sɛ be di’n, bé wú. Waka sɔ’n ti i bɔbɔ i liɛ. Kusu e si kɛ sran uflɛ i like falɛ’n timan kpa. ?Nɛn i ɔ? ?Sanngɛ ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?

Cɛn kun, kɛ Ɛvu kunngba o fie’n nun lɔ’n, wuo kun nin i be ijɔli. Amun bu i sin be nian! Ɔ seli Ɛvu kɛ ɔ di waka mma nga Ɲanmiɛn seli kɛ nán be di’n. Sanngɛ nn i nun mɔ Zoova yí wuo’n, w’a yimɛn i kɛ ɔ ijɔ. I sɔ’n ti, sɛ wuo’n ijɔli’n, nn sran kun yɛ maan ɔ ijɔli ɔ. ?Wan yɛle sran sɔ’n?

Nán Adam ɔn. Yoo, sɛ nán Adam’n niɔn, nn ɔ́ yó sran nga Zoova dun mmua yili be’n naan w’a yi asiɛ’n, be nun kun. Sran sɔ mun yɛle anzi mun, yɛ e kwlá wunman be. Anzi sɔ’m be nun kun wa tuli i wun kpa. Angunndan nga ɔ fali’n, yɛle kɛ ɔ́ yó kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ sie ninnge mun’n sa. Kpɛkun ɔ kunndɛli kɛ sran’m be yaci Zoova lɛ naan be ɲin yi i bɔbɔ’n. I yɛ ɔ ti anzi nga ɔ yoli mɔɔ wuo’n ijɔli’n niɔn.

Anzi sɔ’n lakali Ɛvu. Afin kɛ ɔ seli i kɛ sɛ ɔ di waka mma’n, ɔ́ yó kɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ sa’n, ɔ fali i ndɛ’n su. Ɔ maan ɔ dili waka mma’n, yɛ Adam dili wie ɔ. Adam nin Ɛvu be ɲin w’a yiman Ɲanmiɛn, i ti yɛ maan be tranwlɛ klanman’n, ɔ fili be sa ɔ.

Sanngɛ cɛn wie lele Ɲanmiɛn fanngan nun’n, asiɛ wunmuan’n wá yó ɲɛnmɛn kɛ Edɛni fie’n sa. E ɲrun lɔ’n, é wá wún wafa nga amun kwla di junman sɔ’n wie naan asiɛ’n w’a yo ɲɛnmɛn sɔ’n. Sanngɛ siɛn’n, maan e dun mmua e wun sa nga ɔ tɔli Adam nin Ɛvu be su’n ka.

Bo Bolɛ 2:16, 17; 3:1-13, 24; Sa Nglo Yilɛ 12:​9.Kosan mun

 • ?Desɛn’n su lɛ’n, ngue yɛ ɔ su ɲan Adam nin Ɛvu ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Zoova tuli be fɔ ɔ?
 • ?Ngue ndɛ yɛ wuo kun kan kleli Ɛvu ɔ?
 • ?Wan yɛ ɔ yoli maan wuo’n nin Ɛvu be ijɔli ɔ?
 • ?Ngue ti yɛ Adam nin Ɛvu be tranwlɛ klanman’n fili be sa ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 2:16, 17 nin 3:1-13, 24 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ kosan nga wuo’n usali Ɛvu’n, ɔ tɔn Zoova suɛn ɔn? (Bob. 3:1-5; 1 Zan 5:3)

  ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa Ɛvu i ajalɛ’n e tu e wun fɔ nun ɔn? (Fil. 4:8; Zak 1:14, 15; 1 Zan 2:16)

  ?Sa benin nun yɛ Adam nin Ɛvu b’a dimɛn i nanwlɛ kɛ be bɔbɔ yɛ be fɔnnin ɔn? (Bob. 3:12, 13)

  ?Wafa sɛ yɛ anzi nga be sieli be fie’n i wia’n i afiliɛ lɔ’n, be suan Zoova i kwlalɛ’n i bo ɔ? (Bob. 3:24)

 • Kanngan Sa Nglo Yilɛ 12:9 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Satan kwla yoli mɔ klɔ sran’m be jasoli Ɲanmiɛn i sielɛ’n i wun ɔn? (1 Zan 5:19)