Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 2: Fie klanman kun

Ndɛ 2: Fie klanman kun

AMUN nian kɛ ninnge kwlaa yo ɲɛnmɛn asiɛ’n su siɛn’n niɔn. An nian ijre nin waka mun nin be ɲrɛ mun nin nnɛn’m be kwlaa. ?Amun kwla kle sui nin asɔmɔli mun?

Edɛni fie’n nun nnɛn mun

?Wafa sɛ yɛ asiɛ’n kwla yoli lika klanman sɔ ɔ? Amun e nian wafa nga Ɲanmiɛn siesieli asiɛ’n i ye mannin e’n.

Ɲanmiɛn dun mmua yoli ijre’n, yɛ ijre’n dili asiɛ’n. Kpɛkun ɔ yoli ijre nin waka nin susrɛ wafa kwlaa mun. Be yoli asiɛ’n i ɲɛnmɛn, sanngɛ kusu nɛn i klanman yolɛ’n i ngunmin ti ɔ. Be nun sunman be man e aliɛ fɛfɛ kpa.

I sin’n, Ɲanmiɛn yili nzue’n nun jue mun ɔ nin anunman nga be tu nglo’n mun. Ɔ yili alua nin jɛkuajo nin nnɛn kpanngɔ mun; nnɛn dandan nin nnɛn kanngan mun. ?Nnɛn benin mun yɛ be o amun lɔ lika’n nun ɔn? ?Kɛ Ɲanmiɛn yili ninnge sɔ’n kwlaa mannin e’n, ɔ yoman e fɛ?

I kasiɛn su’n, Ɲanmiɛn fali asiɛ’n i bue kun ɔ siesieli i ye kpa. Ɔ flɛli lika sɔ’n kɛ Edɛni fie. I klanman liɛ’n, ɔ leman wunsu. I nun ninnge kwlaa’m be ti nglanman. Kpɛkun Ɲanmiɛn klo kɛ asiɛ’n wunmuan’n kaci kɛ fie klanman sɔ’n nga ɔ dun mmua yoli’n sa cɛ.

Sanngɛ amun nian fie sɔ’n desɛn’n su ekun. Ɲanmiɛn wunnin kɛ like kun nunman lɛ’n ?Amun si like sɔ’n? Maan e nian.

Bo Bolɛ 1:11-25; 2:8, 9.Kosan mun

 • ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn siesieli asiɛ’n naan ɔ kaci e tranwlɛ ɔ?
 • Kan nnɛn fanunfanun nga Ɲanmiɛn yili be’n, be ndɛ. (Nian desɛn’n su.)
 • ?Ngue ti yɛ Edɛni fie’n ti i liɛ ngunmin ɔn?
 • ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn kloli kɛ asiɛ’n wunmuan’n kaci ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 1:11-25 nun.

  ?Ngue like yɛ Ɲanmiɛn yili i cɛn ba nsan’n su ɔ? (Bob. 1:12)

  ?Kɛ bé yí ninnge mun cɛn ba nnan su’n, ngue sa yɛ ɔ yoli ɔ? (Bob. 1:16)

  ?Nnɛn wafa benin mun yɛ Ɲanmiɛn yili be cɛn ba nsiɛn’n nin nso’n su ɔ? (Bob. 1:20, 21, 25)

 • Kanngan Bo Bolɛ 2:8, 9 nun.

  ?Waka nɲɔn benin yɛ be ti be liɛ ngunmin mɔ Ɲanmiɛn fa sieli i fie’n nun ɔn? ?Yɛ like benin i nzɔliɛ yɛle be?