Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ndɛ 10: Anannganman su nzue’n i tɔlɛ

Ndɛ 10: Anannganman su nzue’n i tɔlɛ

BE NGA be nunman mmeli’n nun mɔ be o gua su wa’n, be te di be mɛn’n kɛ laa’n sa. Be te bu i kɛ anannganman su nzue’n su tɔman. Ɔ maan be srili Nowe nin i awlobofuɛ mun kpa trali laa’n. Sanngɛ ɔ cɛ kaan sran sɔ’m be srilɛ’n ɔ wá kpɛ kpe.

Anannganman su nzue’n w’a di sran nin nnɛn mɔ srɛ’n w’a kun be kpo’n.

Kɛ bé blí be ɲin ɔn, nzue’n su tɔ. Ɔ gua asiɛ’n su sa pioo kɛ sran nga ɔ fin nzue nun’n, ɔ su gua sɛ nun nzue sa. Nowe i ndɛ’n kpɛnnin su! Sanngɛ siɛn’n, be nga be o gua su wa’n be wlu mmeli nun ɔn, ɔ yoman ye kun. Zoova toli anuan’n nun kpa.

Kɛ i osu cɛli kan’n, nzue’n ɔ wa dili asiɛ’n wunmuan’n. Ɔ yi ɔli i ɲrun, ɔ sonji sa kpuu. Ɔ tuli waka’m be bo, ɔ kondoli yɛbuɛ dandan mun, ɔ maan be tili i ngan kpa. Srɛ kunnin sran mun. I sɔ ti’n, be fuli nglo. Ɔo, sɛ ɔ ti kɛ be tieli Nowe i ndɛ’n, yɛ sɛ ɔ ti kɛ i nun mɔ mmeli’n i anuan’n te la su’n, be wluli nun’n nin! Sanngɛ siɛn’n, be yo i sa fi ɔ, ɔ yoman ye kun.

Nzue’n yi ɔli i ɲrun lɔuun kpa. Nzue’n fin ɲanmiɛn su lɔ tɔli cɛn ba klonglo ablanan kɔnguɛ nin wia nun. Nzue’n yi tratrali su dili oka mun blɛblɛblɛ, ɔ maan ɔ katali oka nglonglo kpa’m be kwlaa be su. I sɔ’n ti, sran kwlaa nin nnɛn kwlaa nga be nunman mmeli’n nun’n, be wieli wu kɛ nga Ɲanmiɛn fa kannin’n sa cɛ. Sanngɛ be kwlaa nga be o mmeli’n i klun lɔ’n be ɲannin nguan.

Mmeli’n i bobolɛ junman nga Nowe nin i mma’m be dili’n, ɔ yoli junman kpa. Nzue’n mannin mmeli’n su, kpɛkun siɛn’n mmeli’n la nzue’n i ɲin su. Kpɛkun cɛn kun, kɛ nzue’n kpɛli’n, yɛ wia’n mɛnnin i wun su ɔ. Be nian kɛ lika’n yo ɲɛnmɛn ɔn! Nzue’n dili asiɛ’n wunmuan’n. Yɛ like kunngba nga be kwla wun i’n, yɛle mmeli’n m’ɔ la nzue’n i ɲin su’n.

Mmeli’n wo nzue’n i ɲin su.

Sran jajraajra’m b’a wie nunnun siɛn’n. Be su kleman sran fi ɲrɛnnɛn kun. Be nin be nin mun ɔ nin sran klunwifuɛ nga be kali lɛ mun, be kwlaa be wieli wu. ?Sanngɛ, yɛ be si mun li?

Nanwlɛ, sran jajraajra’m be si’m be timan klɔ sran kɛ e sa. Be si mun yɛle anzi nga be bali asiɛ’n su wa tranlɛ kɛ klɔ sran sa’n. I sɔ ti’n, kɛ anannganman su nzue’n tɔli’n, b’a wuman wie. Be kacili be wun be yoli anzi ekun, yɛ be sali be sin nglo lɔ ɔ. Sanngɛ b’a ɲanman atin b’a tranman Ɲanmiɛn i anzi’m be nun wie kun. Ɔ maan i ti be kacili Satan i anzi. Biblu’n nun be flɛ be mmusu.

Ɲanmiɛn fitali aunmuan kun asiɛ’n su, yɛ nzue’n wa kannin ase ɔ. Kɛ ɔ dili anglo nnun’n, yɛ mmeli’n ko jrannin oka kun i ti su ɔ. I osu cɛli kan, yɛ be nga be o mmeli’n nun’n, be niannin gua su lɔ naan b’a kwla wun oka’m be ti’n niɔn. Nzue’n wiewieli kannganngan.

I sin’n, Nowe yacili kɔkɔkuankuan’n kun nun, ɔ fin mmeli’n nun fiteli. Sanngɛ anunman’n tuli ko kpɛli i wun sa lele, w’a ɲanman tranwlɛ kpa, yɛ ɔ sɛli i sin ɔn. Ɔ yo i sɔ lele, ɔ kɔ, ɔ ba, ɔ wa tran mmeli’n su.

Au ble kun

Nowe waan ɔ nían naan sɛ nzue’n w’a kan ase o, i ti ɔ yacili auble kun nun. Sanngɛ auble’n ɔli ɔ, w’a ɲanman tranwlɛ kpa, yɛ i kusu sɛli i sin wie ɔ. Nowe yacili auble’n nun ekun, ɔ bá’n olivie nɲa kun o i nuan nun. Nowe wunnin kɛ kannzu nzue’n w’a kan ase. I kpɛ nsan su’n, Nowe yacili auble’n nun, kpɛkun auble’n ɲannin lika kee kun trannin nun, w’a sɛmɛn i sin kun.

Yɛ Ɲanmiɛn seli Nowe kɛ: ‘Fa ɔ awlobofuɛ mun nin nnɛn wafawafa kwlaa nga be o ɔ sin lɔ’n, naan amun fin mmeli’n nun be fite.’ Be dili afuɛ wunmuan kun tra su mmeli’n nun lɔ. Siɛn’n mɔ b’a fite gua su wa’n mɔ be o nguan nun’n, e nian kɛ be klun’n ti jɔwa ɔ!

Bo Bolɛ 7:10-24; 8:1-17; 1 Piɛr 3:19, 20.Kosan mun

 • ?Ngue ti yɛ kɛ nzue’n boli tɔlɛ’n bo’n, sran fi w’a kwlá wluman mmeli nun kun ɔn?
 • ?Zoova tɔli nzue’n asiɛ’n su cɛn ba klonglo nɲɛ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ nzue’n yili ɔ?
 • ?Kɛ nzue’n dí asiɛ’n kɔ, ɔ yoli mmeli’n sɛ?
 • ?Sran jajraajra’m be kwla fiteli nun? ?Yɛ be si mun li?
 • ?Kɛ ɔ dili anglo nnun’n, ngue yɛ ɔ ɲannin mmeli’n niɔn?
 • ?Ngue ti yɛ Nowe yaci kɔkɔkuankuan kun nun fiteli ɔ?
 • ?Wafa sɛ yɛ Nowe sili kɛ asiɛ’n su nzue’n w’a kan ase ɔ?
 • ?Kɛ Nowe nin i awlobofuɛ’m be dili afuɛ kun tra su mmeli’n nun’n, ngue ndɛ yɛ Ɲanmiɛn kan kleli i ɔ?

Kosan nga be klɛ uka su’n

 • Kanngan Bo Bolɛ 7:10-24 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ asiɛ’n su ninnge’m be ngba be nunnunnin sekeseke ɔ? (Bob. 7:23)

  ?Cɛn nɲɛ yɛ nzue’n kali asiɛ’n su naan w’a kan ase ɔ? (Bob. 7:24)

 • Kanngan Bo Bolɛ 8:1-17 nun.

  ?Wafa sɛ yɛ Bo Bolɛ 8:17 kle kɛ Zoova w’a kaciman i angunndan klikli nga ɔ buli i asiɛ’n i lika’n niɔn? (Bob. 1:22)

 • Kanngan 1 Piɛr 3:19, 20 nun.

  ?Kɛ anzi nga be jasoli Ɲanmiɛn wun’n be sali be sin ɲanmiɛn su lɔ’n, fɔ benin yɛ be buli be ɔ? (Zid 6)

  ?Wafa sɛ yɛ Nowe nin i awlobofuɛ’m be su ndɛ nga e wunnin i’n, ɔ wla e fanngan maan e lafi su kɛ Zoova kwla de i sufuɛ mun ɔn? (2 Piɛ. 2:9)