Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun ndɛ’m be kpɔlɛ bolɛ fluwa’n

Akpasua 1: Mɛn’n i yilɛ’n lele anannganman su nzue’n i blɛ nun

Akpasua 1: Mɛn’n i yilɛ’n lele anannganman su nzue’n i blɛ nun

?Nglo’n nin asiɛ’n be fin nin? ?Wafa sɛ yɛ wia’n, yɛ anglo ba’n nin nzraama mun, ɔ nin asiɛ’n su ninnge kpanngban’m be bali ɔ? Kɛ Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili be’n, ɔ ti nanwlɛ. Ɔ maan mɛn’n i yilɛ ndɛ’n yɛ é fá bó e fluwa’n i bo ɔ.

Aolia nun sran nga be ti kɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ sa’n, mɔ Ɲanmiɛn dun mmua yili be’n, yɛle anzi mun. Sanngɛ klɔ sran kɛ e sa’n, be ti yɛ ɔ yili asiɛ’n niɔn. Ɔ maan Ɲanmiɛn yili yasua, nin bla. Be flɛ yasua’n kɛ Adam, yɛ be flɛ bla’n kɛ Ɛvu. Ɲanmiɛn fa be sieli i fie klanman kun nun. Sanngɛ be yoli ɲin kekle Ɲanmiɛn su, ɔ maan be nguan ɲanman’n kpɛli sin.

Kɛ ɔ́ fɛ́ i Adam i yilɛ blɛ nun lele m’ɔ́ fá jú anannganman su nzue’n i tɔlɛ blɛ’n nun’n, i kwlaa dili afuɛ akpi kun afuɛ ya nsiɛn ablenun nin nsiɛn (1.656). Blɛ sɔ nun’n, sran klunwifuɛ’m be yili be wun nglo. Nglo lɔ’n, Satan nin i anzi klunwifuɛ mun mɔ be ti aolia nun sran wie’n, be yili be wun nglo. Kpɛkun Kaɛn nin sran klunwifuɛ wie mun ɔ nin sran jajraajra mɔ be le abonuan wunmiɛn’n be o asiɛ’n su wa. Sanngɛ kusu sran kpa wie kɛ Abɛli, Enɔku ɔ nin Nowe sa’n, be o asiɛ’n su wa wie. É wá kánngan sran sɔ mun ɔ nin blɛ sɔ nun sa’m be wun ndɛ’n nun AKPASUA KUN’N nun.

Nnɛn’m be o Edɛni fie’n nun.