Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Awlobo tranlɛ fɛ’n fin ngue?

?Awlobo tranlɛ fɛ’n fin ngue?

?A bu i kɛ ɔ fin...

  • be wiengu klolɛ?

  • sika?

  • like uflɛ?

 NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Sran ng’ɔ tie Nyanmiɛn ndɛ’n b’ɔ fa su’n, i liɛ su ti ye!”—Lik 11:28, Nyanmiɛn Ndɛ’n.

WAFA NGA NDƐ SƆ’N KWLA YO Ɔ YE’N

Amún kló amun wiengu kpa.​—Efɛzfuɛ Mun 5:28, 29.

Amún bú amun wiengu sran.​—Efɛzfuɛ Mun 5:33.

Amun aja’n ɔ táka kpa.​—Mark 10:6-9.

 ?E KWLA LAFI NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N SU SAKPA?

Sa nɲɔn ti’n, é tɛ́ su kɛ ɛɛn:

  • Awlobo tranlɛ’n fin Ɲanmiɛn. Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn Zoova “i dunman’n wo osu-osu’n kwlaa su.” (Efɛzfuɛ Mun 3:14, 15) I bo’n yɛle kɛ sɛ awlobo’m be o lɛ’n, ɔ fin Zoova. ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e si sɔ ɔ?

    Maan e nian: ?Sɛ a su di aliɛ fɛ wie naan a kunndɛ kɛ á sí ninnge nga be fa tɔnnin’n, wan yɛ á úsɛ i ɔ? ?Nán sran ng’ɔ tɔnnin’n niɔn?

    I kunngba’n, sɛ e waan é sí wafa nga awlobo tranlɛ’n kwla yo fɛ’n, ɔ fata kɛ Zoova mɔ awlobo tranlɛ’n fin i’n kle e i suajalɛ.—Bo Bolɛ 2:18-24.

  • Ɲanmiɛn yɛ ɔ nian e lika ɔ. Ɔ fata kɛ awlobo’m be kunndɛ afɔtuɛ Zoova i Ndɛ’n nun. ?Ngue ti ɔ? ‘Afin i yɛ ɔ nian e lika-a.’ (1 Piɛr 5:6, 7) Zoova kunndɛ kɛ e liɛ yo ye. Afɔtuɛ ng’ɔ man e’n be yo e ye titi!—Nyanndra Mun 3:5, 6; Ezai 48:17, 18.

 BU KOSAN NGA’M BE SU AKUNNDAN

?Wafa sɛ yɛ a kwla yo bian kpa annzɛ bla kpa ɔ? ?Annzɛ kusu siɛ kpa annzɛ niɛn kpa ɔ?

Biblu’n tɛ kosan sɔ’m be su EFƐZFUƐ MUN 5:1, 2 ɔ nin KOLƆSFUƐ MUN 3:18-21 be nun.