Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 4

Wafa nga amun kwla yo sika’n i cɛcɛ’n

Wafa nga amun kwla yo sika’n i cɛcɛ’n

“Like nga be waan bé yó’n, be fa akunndan sran sa nun yɛ be yo-ɔ ɔ yo kpa-a.”—Nyanndra mun 20:18.

E kwlakwla e mian sika wun, afin e kunndɛ kɛ é fá nían e awlobo’n i lika. (Nyanndra Mun 30:8) Asa ekun’n, ‘be fa sika kpli be ti.’ (Akunndanfuɛ’n 7:12) Atrɛkpa’n, sika ndɛ’n i su yalɛ kokolɛ’n kwla yo amun kɛnsrɛn kan. Sanngɛ nán amun mɛn i atin naan ɔ fa ndɛnngan yi i amun aja’n nun. (Efɛzfuɛ Mun 4:32) Sika ndɛ’n su’n, ɔ fata kɛ yasua’n nin i yi’n be lafi be wiengu su. Yɛ like nga bé fá be sika’n yó’n maan be nuan sɛ su.

 1 AMUN SIESIE NINNGE’M BE YOLƐ’N SƐSƐSƐ

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “?Amun nun onin yɛ sɛ i waan ɔ́ kplán nglo sua fleiin kun’n, ɔ dunman mmua tran-man ase bu-mɛn i sika’n nian-man, sɛ i sika’n kwlá jú i kplanlɛ o?” (Lik 14:28) Ɔ ti cinnjin kpa kɛ amun dun mmua bu like nga amún fá amun sika’n yó’n i akunndan likawlɛ. (Amɔs 3:3) Like ng’ɔ fata kɛ amun to’n, ɔ nin sika nga amún fá to’n, an dun mmua tran koko su yalɛ. (Nyanndra Mun 31:16) Nán kɛ sika o amun sa nun’n ti yɛ san fii amún tó like kwlaa nga amun wun be’n niɔn. Amun mian amun ɲin naan amun a faman kalɛ. Sika nga amun le i’n, yɛ ɔ fata kɛ amun di ɔ.Nyanndra Mun 21:5; 22:7.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Sɛ amun wie amun ninnge cinnjin’m be toto naan amun sika’n nin a wieman’n, maan amun nuan sɛ like nga amún fá sika onga’n be yó’n su.

  • Sɛ amun sika’n w’a sɔnman’n, like trele nga amun ko yo naan kalɛ w’a tɔman amun su’n amun yo. I wie yɛle kɛ amun bɔbɔ amun kwla tɔn aliɛ awlo lɔ, nán amun to like gua su be di.

 2 AMUN DI NANWLƐ KLE AMUN WIENGU

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Nán like nga e Min’n i nyrun ɔ ti nanwlɛ’n i ngunmin yɛ e yo-ɔ, sanngɛ e yo ng’ɔ ti nanwlɛ sran’m be nyrun’n kusu wie.” (2 Korɛntfuɛ Mun 8:21) Sika nga amun ɲɛn i’n ɔ nin nga amun di’n amun bo su kle amun yi annzɛ amun wun.

Ka naan amun a fa amun sika’n b’a yo like wie m’ɔ ti cinnjin kpa’n, amun bo su kle amun wiengu kun’n. (Nyanndra Mun 13:10) Sɛ amun koko amun sika’n i cɛcɛ yolɛ’n su yalɛ’n, fɔundi trán amun aja’n nun. Sika nga amun ɲɛn i’n, nán amun bu i amun ngunmin be liɛ, sanngɛ amun bu i kɛ ɔ ti awlobo wunmuan’n i liɛ.1 Timote 5:8.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Sika nga amun nun kun kwla di m’ɔ nunman nun kɛ ɔ bo su kle i wiengu’n maan amun nuan sɛ su.

  • Nán amun minndɛ kɛ ndɛ wie tɔ amun su ka naan amun a kan sika ndɛ.