Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun awlobo’n kwla di aklunjuɛ

 AKPASUA 8

Kɛ sa kekle wie tɔ’n

Kɛ sa kekle wie tɔ’n

“Kannzɛ kɛ é sé yɛ’n sa fanunfanun b’ɔ tɔ amun su’n ti amun wla bo le nnyɔn kun’n, maan amun klun jɔ.”1 Piɛr 1:6.

Kannzɛ bɔbɔ amun yo like kwlaa nga amun kwla yo naan amun a di aklunjuɛ amun aja’n nin amun awlobo’n nun’n, sanngɛ sa kekle wie mɔ amun a sunnzunman’n be kwla ju. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n aklunjuɛ dilɛ’n kwla yo kekle. (Akunndanfuɛ’n 9:11) Kɛ sa kekle’m be tɔ e su’n, Ɲanmiɛn uka e klolɛ su. Sɛ amun fa Biblu’n nun mmla nga be lɔngɔ su yɛ’n be su’n, kannzɛ sa’n ti tɛ sɛ’n, amun nin amun awlobo’n nunfuɛ mun, amún wún i trawlɛ.

 1 AMUN LAFI ZOOVA SU

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “An koko sa ng’ɔ o amun su’n i kwlaa kle i, afin i yɛ ɔ nian amun lika-a.” (1 Piɛr 5:7) Nán amun wla fi su le kɛ kekle nga be tɔ amun su’n be finman Ɲanmiɛn. (Zak 1:13) Sɛ amun fa amun wun mɛntɛn i’n, ɔ́ úka amun kpa. (Ezai 41:10) Biblu’n se kɛ: “Like ng’ɔ mian amun sa’n, amun kan kle i. Ɔ ti e fiawlɛ.”Jue Mun 62:9.

Sɛ amun kanngan Biblu’n nun cɛn kwlakwla’n, yɛ sɛ amun suan nun like’n, amun wla gúa ase. Kpɛkun amun bɔbɔ amún wún kɛ “sa kwlaa b’ɔ tɔ e su’n, [Nyanmiɛn] yɛ ɔ fɔnvɔ ye-ɔ.” (2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4; Rɔmfuɛ Mun 15:4) Ɲanmiɛn waan i bɔbɔ yó “maan amun wun jɔ́ amun fɔuun.”Filipfuɛ Mun 4:6, 7, 13.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Amun srɛ Zoova kɛ ɔ uka amun naan amun wla gua ase.

  • Ajalɛ fanunfanun nga be kwla yo amun wun sa ye’n amun bu be akunndan naan amun fa be nun kpafuɛ’n.

2 AMUN NIAN AMUN BƆBƆ NIN AMUN AWLOBO’N BE LIKA

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sran ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sí sa. Sran ng’ɔ si akunndan’n, akunndan nun ndɛ yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ tí-ɔ.” (Nyanndra Mun 18:15) Maan amun wun amun su sa’n i wlɛ kpa. I sin’n, amun kunndɛ like nga amun awlo’n nunfuɛ’m be tinuntinun be miɛn i wun’n. Kpɛkun amun nin be koko su yalɛ, yɛ amun sie amun su be nuan bo.Nyanndra Mun 20:5.

?Yɛ sɛ amun awlɛn su sran kun wu’n nin? Sɛ ɔ yo sɔ naan sunlɛ kun amun’n, amun sun. Blɛ wie nun’n, Zezi bɔbɔ “sunnin.” (Zan 11:35; Akunndanfuɛ’n 3:4) Asa ekun’n, amun fa blɛ be lo wunmiɛn. (Mark 6:31) I sɔ’n yó maan amún kwlá jrán amun su sa’n i ɲrun kekle.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Ka naan sa kekle wie w’a ju’n, amun nin amun awlo’n nunfuɛ’m be ta yalɛ koko. I liɛ’n kɛ sa tɔ’n, amun afiɛn yalɛ kokolɛ’n yó pɔpɔ.

  • Usa be nga sa sɔ’n w’a tɔ be su le’n be ngwlɛlɛ afɛ.

 3 AMUN KUNNDƐ UKALƐ

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Janvuɛ kpa’n ɔ nunnun wunfle. Be niaan’n kusu, ɔ nunnun mmoja.” (Nyanndra Mun 17:17) Amun janvuɛ kpa mɔ b’a kaci kɛ amun niaan sa’n be kunndɛ kɛ bé úka amun, sanngɛ wie liɛ’n be siman like trele ng’ɔ fata kɛ be yo’n. Ɔ maan sɛ amun kunndɛ kɛ be yo like wie man amun’n, amun bo su kle be. (Nyanndra Mun 12:25) Asa ekun’n, amun se be nga b’a tin Ɲanmiɛn sulɛ nun’n naan be uka amun wie. Afɔtuɛ nga bé jrán Biblu’n su bé mán amun’n ɔ́ úka amun.Zak 5:14.

Be nga be lafi Ɲanmiɛn su’n, sɛ amun fa amun wun mantan be titi’n, bé súan amun bo. Asa ekun’n, sɛ amun fɔnvɔ be nga kekle o be su wie’n, i sɔ’n wlá amun fanngan. Amun uka be naan be lafi Zoova su, naan be fa be wla guɛ i ninnge nga i waan ɔ́ yó be’n be su. Amun uka be nga be mian ukalɛ wun’n, nán amun kpɔci be nga be klo amun mɔ amun ndɛ lo be’n.Nyanndra Mun 18:1; 1 Korɛntfuɛ Mun 15:58.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Amun koko sa ng’ɔ o amun su’n kle amun janvuɛ kpa kun, yɛ amun mɛn i atin maan ɔ uka amun.

  • Like trele nga amun kunndɛ kɛ ɔ yo man amun’n, amun bo su kle i.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

JASIN FƐ KPA KUN FIN ƝANMIƐN!

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yiman sa tɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n niɔn?

?Wafa sɛ yɛ sa tɛ’n bali mɛn’n nun ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ Ɲanmiɛn nin a yiman ɔn? ?Naan ɲrɛnnɛn wunlɛ’n wíe cɛn kun?