Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun awlobo’n kwla di aklunjuɛ

 AKPASUA 8

Kɛ sa kekle wie tɔ’n

Kɛ sa kekle wie tɔ’n

“Kannzɛ kɛ é sé yɛ’n sa fanunfanun b’ɔ tɔ amun su’n ti amun wla bo le nnyɔn kun’n, maan amun klun jɔ.”1 Piɛr 1:6.

Kannzɛ bɔbɔ amun yo like kwlaa nga amun kwla yo naan amun a di aklunjuɛ amun aja’n nin amun awlobo’n nun’n, sanngɛ sa kekle wie mɔ amun a sunnzunman’n be kwla ju. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n aklunjuɛ dilɛ’n kwla yo kekle. (Akunndanfuɛ’n 9:11) Kɛ sa kekle’m be tɔ e su’n, Ɲanmiɛn uka e klolɛ su. Sɛ amun fa Biblu’n nun mmla nga be lɔngɔ su yɛ’n be su’n, kannzɛ sa’n ti tɛ sɛ’n, amun nin amun awlobo’n nunfuɛ mun, amún wún i trawlɛ.

 1 AMUN LAFI ZOOVA SU

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “An koko sa ng’ɔ o amun su’n i kwlaa kle i, afin i yɛ ɔ nian amun lika-a.” (1 Piɛr 5:7) Nán amun wla fi su le kɛ kekle nga be tɔ amun su’n be finman Ɲanmiɛn. (Zak 1:13) Sɛ amun fa amun wun mɛntɛn i’n, ɔ́ úka amun kpa. (Ezai 41:10) Biblu’n se kɛ: “Like ng’ɔ mian amun sa’n, amun kan kle i. Ɔ ti e fiawlɛ.”Jue Mun 62:9.

Sɛ amun kanngan Biblu’n nun cɛn kwlakwla’n, yɛ sɛ amun suan nun like’n, amun wla gúa ase. Kpɛkun amun bɔbɔ amún wún kɛ “sa kwlaa b’ɔ tɔ e su’n, [Nyanmiɛn] yɛ ɔ fɔnvɔ ye-ɔ.” (2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4; Rɔmfuɛ Mun 15:4) Ɲanmiɛn waan i bɔbɔ yó “maan amun wun jɔ́ amun fɔuun.”Filipfuɛ Mun 4:6, 7, 13.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Amun srɛ Zoova kɛ ɔ uka amun naan amun wla gua ase.

  • Ajalɛ fanunfanun nga be kwla yo amun wun sa ye’n amun bu be akunndan naan amun fa be nun kpafuɛ’n.

2 AMUN NIAN AMUN BƆBƆ NIN AMUN AWLOBO’N BE LIKA

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sran ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sí sa. Sran ng’ɔ si akunndan’n, akunndan nun ndɛ yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ tí-ɔ.” (Nyanndra Mun 18:15) Maan amun wun amun su sa’n i wlɛ kpa. I sin’n, amun kunndɛ like nga amun awlo’n nunfuɛ’m be tinuntinun be miɛn i wun’n. Kpɛkun amun nin be koko su yalɛ, yɛ amun sie amun su be nuan bo.Nyanndra Mun 20:5.

?Yɛ sɛ amun awlɛn su sran kun wu’n nin? Sɛ ɔ yo sɔ naan sunlɛ kun amun’n, amun sun. Blɛ wie nun’n, Zezi bɔbɔ “sunnin.” (Zan 11:35; Akunndanfuɛ’n 3:4) Asa ekun’n, amun fa blɛ be lo wunmiɛn. (Mark 6:31) I sɔ’n yó maan amún kwlá jrán amun su sa’n i ɲrun kekle.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Ka naan sa kekle wie w’a ju’n, amun nin amun awlo’n nunfuɛ’m be ta yalɛ koko. I liɛ’n kɛ sa tɔ’n, amun afiɛn yalɛ kokolɛ’n yó pɔpɔ.

  • Usa be nga sa sɔ’n w’a tɔ be su le’n be ngwlɛlɛ afɛ.

 3 AMUN KUNNDƐ UKALƐ

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Janvuɛ kpa’n ɔ nunnun wunfle. Be niaan’n kusu, ɔ nunnun mmoja.” (Nyanndra Mun 17:17) Amun janvuɛ kpa mɔ b’a kaci kɛ amun niaan sa’n be kunndɛ kɛ bé úka amun, sanngɛ wie liɛ’n be siman like trele ng’ɔ fata kɛ be yo’n. Ɔ maan sɛ amun kunndɛ kɛ be yo like wie man amun’n, amun bo su kle be. (Nyanndra Mun 12:25) Asa ekun’n, amun se be nga b’a tin Ɲanmiɛn sulɛ nun’n naan be uka amun wie. Afɔtuɛ nga bé jrán Biblu’n su bé mán amun’n ɔ́ úka amun.Zak 5:14.

Be nga be lafi Ɲanmiɛn su’n, sɛ amun fa amun wun mantan be titi’n, bé súan amun bo. Asa ekun’n, sɛ amun fɔnvɔ be nga kekle o be su wie’n, i sɔ’n wlá amun fanngan. Amun uka be naan be lafi Zoova su, naan be fa be wla guɛ i ninnge nga i waan ɔ́ yó be’n be su. Amun uka be nga be mian ukalɛ wun’n, nán amun kpɔci be nga be klo amun mɔ amun ndɛ lo be’n.Nyanndra Mun 18:1; 1 Korɛntfuɛ Mun 15:58.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Amun koko sa ng’ɔ o amun su’n kle amun janvuɛ kpa kun, yɛ amun mɛn i atin maan ɔ uka amun.

  • Like trele nga amun kunndɛ kɛ ɔ yo man amun’n, amun bo su kle i.