Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 5

Wafa nga e nin e osufuɛ mun e klwa tran klanman’n

Wafa nga e nin e osufuɛ mun e klwa tran klanman’n

‘An yo sran’m be kpa, an yo amun wun aenvuɛ, an yo wɛtɛɛfuɛ, yɛ an blu sa’m be su.’Kolɔsfuɛ Mun 3:12.

Kɛ amun ko ja’n, nn amun a taka awlobo uflɛ. Ɔ maan kannzɛ bɔbɔ ɔ fata kɛ amun klo amun si nin amun nin naan amun ɲin yi be’n, sanngɛ sran ng’ɔ ti amun cinnjin tra ngba asiɛ’n su siɛn’n, yɛle amun yi annzɛ amun wun. I sɔ’n kwla yo kekle man amun osufuɛ’m be nun wie mun. Sanngɛ Biblu’n kwla uka amun naan amun nin amun osufuɛ mun b’a tran klanman, naan kusu amun a yo naan amun awlobo uflɛ’n w’a taka kpa.

 1 AMUN BU AMUN OSUFUƐ’M BE WUN AKUNNDAN KPA

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Bu ɔ si nin ɔ nin be sran.” (Efɛzfuɛ Mun 6:2) Kannzɛ amun ti kpɛnngbɛn bɔbɔ o, ɔ fata kɛ amun bu amun si nin amun nin be sran, naan amun ɲin yi be titi. Amun yi annzɛ amun wun le atin yo i sɔ i si nin i nin be lika wie, afin ɔ ti be wa. Biblu’n se kɛ: “Sran b’ɔ klo sran’n, [...] i nyin blo-man sran like su.” Ɔ maan sɛ amun wun i kɛ amun yi annzɛ amun wun nin i osufuɛ’m be nuan sɛ’n, nán amun bu i kɛ be su le i amun sa nun.1 Korɛntfuɛ Mun 13:4; Galasifuɛ Mun 5:26.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Nán amun se amun yi annzɛ amun wun kɛ: “Ɔ osufuɛ’m be gua min ɲin ase titi,” annzɛ “like kwlaa nga n yo’n i wie fi timan ɔ nin i liɛ’n su.”

  • Amun mian amun ɲin naan wafa nga amun yi annzɛ amun wun bu i osufuɛ mun’n, amun bu be sɔ wie.

 2 AMUN DI NANWLƐ KLE BE

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Ɔ fata kɛ yasua kpaci i si nin i nin, yɛ ɔ fɛ i wun mɛntɛn i yi naan be nnyɔn’n be kaci sran wunmuan.” (Bo Bolɛ 2:24) Kɛ amun ko ja bla annzɛ bian’n, amun si nin amun nin be kwla bu i kɛ be yɛ ɔ te fata kɛ be nian amun lika ɔ. Ɔ maan be kwla fa be nuan wlɛ i amun awlobo nun ndɛ’m be nun. Kusu nn ɔ fataman kɛ be yo sɔ.

Like nga amun osufuɛ’m be leman atin yomɛn i amun awlobo’n nun’n, ɔ fata kɛ amun yiyi trele be. Sanngɛ amun yo i sɔ amanniɛn su. (Nyanndra Mun 15:1) Be wun ase kanlɛ’n nin wɛtɛɛ yolɛ’n, ɔ nin be awlɛn tralɛ’n kwla uka amun naan amun nin amun sia annzɛ amun sewi mun b’a tran klanman. Asa ekun’n, sa nga amun bue nɲɔn’n amun yo amun wiengu’n, ‘ɔ́ sɔ́n amun nun klolɛ mɔ an klo’ amun wun’n ti.Efɛzfuɛ Mun 4:2.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Sɛ amun osufuɛ wie fɛ i nuan wla amun awlobo nun ndɛ’m be nun naan i sɔ’n kle amun yalɛ’n, maan amun nin amun yi annzɛ amun wun be tran koko su yalɛ amanniɛn su.

  • Sɛ sa sɔ’n tɔ’n, ajalɛ nga amún fá naan amun a siesie’n, maan amun nuan sɛ su.