Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun awlobo’n kwla di aklunjuɛ

 AKPASUA 6

Wafa nga ba wulɛ’n kaci amun mɛn dilɛ wafa’n

Wafa nga ba wulɛ’n kaci amun mɛn dilɛ wafa’n

“Aja nga anannganman fa man awlo kun’n, [...] yɛlɛ be klun ba.”Jue Mun 127:3.

Ba wulɛ’n kwla yo aklunjuɛ annzɛ akluntitiɛ like. Kɛ mɔ blɛ li yɛ amun su suan ba talɛ’n, atrɛkpa’n ɔ́ yó kekle kan mán amun. Afin amún fá amun blɛ’n nin amun wunmiɛn’n i dan lika nían ba’n i lika. Ɔ ju wie’n, amun su lafiman, annzɛ kusu amun su wunman amun wun fɛ. I sɔ’n kwla kpɛ ndɛnngan ba amun afiɛn. Ɔ maan ɔ fata kɛ amun nin amun yi annzɛ amun wun be kaci ninnge wie’m be yolɛ wafa’n naan amun a kwla nian ba’n i lika, naan amun a tran klanman. ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun afɔtuɛ’m be kwla uka amun naan amun a wun sa sɔ’m be trawlɛ ɔ?

 1 WAFA NGA AMUN MƐN DILƐ’N KWLA KACI’N

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sran b’ɔ klo sran’n, ɔ trɛ i anwlɛn sran wun, [...] ɔ yo aklunye.” Asa ekun’n, “ɔ bu-mɛn i bɔbɔ wun akunndan, ɔ fa-man ya finfin.” (1 Korɛntfuɛ mun 13:4, 5) Kɛ mɔ amun ti bla ta’n ti’n, atrɛkpa amun akunndan’n kwlaa o amun wa’n su. Sanngɛ amun wun’n kwla bu i kɛ amun klomɛn i kpa kun kɛ laa’n sa. I ti’n nán amun wla fi su kɛ ɔ fata kɛ amun niɛn i lika wie. Amun yo naan ɔ wun i wlɛ kɛ i ndɛ te lo amun naan i kusu’n, ba’n i lika nianlɛ’n ti i liɛ wie. Amun yo i wɛtɛɛ su, kpɛkun amun tra amun awlɛn.

“Nja mun, [...] amun nin be tran kpa.” (1 Piɛr 3:7) Maan amun si kɛ amun yi’n wá fɛ́ i blɛ’n nin i wunmiɛn’n i dan lika nían amun wa’n i lika. Junman uflɛ yɛ w’a ɲɛn i lɛ ɔ. Atrɛkpa i sɔ’n ti’n, i ɲin o nglonglo, annzɛ afɛ’n o i su, annzɛ kusu i wla kwla bo i wun. Ɔ ju wie’n, ɔ kwla fɛ i ya’n gua amun su bɔbɔ. Sanngɛ amun tra amun awlɛn, afin “sran ng’ɔ fa-man ya ndɛndɛ’n, ɔ lɛ nyrun tra safunyrɛn.” (Nyanndra Mun 16:32) Amun nanti ngwlɛlɛ su yɛ amun suan amun yi’n i bo.Nyanndra Mun 14:29.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Siɛ mun: Sɛ ɔ wie kɔnguɛ bɔbɔ o, amun uka amun yi naan amun nian ba’n i lika. Amun kpɛ blɛ nga amun fa yo ninnge wie mun titi’n su naan amun nin amun yi nin amun wa’n amun a kwla ɲan blɛ kpa b’a tran likawlɛ.

  • Niɛn mun: Sɛ amun wun kunndɛ kɛ ɔ́ súan amun bo ba’n i lika nianlɛ nun’n, amun kplin su. Kannzɛ ɔ yoman ninnge mun kɛ amun klo’n sa’n, nán amun ijɔ i, amun kle i maan ɔ nian su.

 2 AMUN YO NAAN AMUN AFIƐN MANTAN KPA

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: ‘Be nɲɔn’n bé káci sran wunmuan.’ (Bo Bolɛ 2:24) Kannzɛ bɔbɔ ba kun o amun afiɛn’n, sanngɛ amun nin amun yi annzɛ amun wun amun te yo “sran wunmuan.” Ɔ maan amun yo like kwlaa nga amun kwla yo’n naan amun afiɛn w’a sɛ kpa titi’n.

Mmo mun, ukalɛ mɔ amun wun’m be uka amun’n, amun kle be kɛ amun si su ye. Sɛ amun yo sɔ’n be ‘klun tɔ́ nun sa fɔuun.’ (Nyanndra Mun 12:18) Nja mun, amun se amun yi’m be kɛ amun klo be naan be ti amun cinnjin kpa. Amun yi be ayɛ, awlobo’n i lika mɔ be niɛn i klanman’n ti.Nyanndra Mun 31:10, 28.

“Nán maan sran fi bu i bɔbɔ wun akunndan, sanngɛ maan ɔ bu i wiengu akunndan.” (1 Korɛntfuɛ Mun 10:24) Like ng’ɔ kwla yo amun yi annzɛ amun wun i fɛ’n, amun yo i titi. Amun fa blɛ be koko yalɛ, amun yo amun wiengu mo, amun sie amun su amun wiengu nuan bo. Sua silɛ nun’n, nán amun bu amun ngunmin amun wun akunndan. Biblu’n se kɛ: ‘Sɛ ɔ timan kɛ amun nɲɔn’n amun bo w’a yo kun’n, nán an kpɛ amun wun ainngba.’ (1 Korɛntfuɛ Mun 7:3-5) Maan amun nɲɔn’n amun tran koko i sɔ’n su yalɛ kpa. Amun awlɛn tralɛ’n nin aunnvuɛ silɛ úka amun. Ɔ maan amun afiɛn sɛ́ kpa.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Nán amun wla fi su, amun fa blɛ naan amun nɲɔn’n be koko amun afiɛn yalɛ.

  • Amun yo ninnge kanngan wie mun man amun yi’n annzɛ amun wun’n naan ɔ wun kɛ amun klo i. Amun kwla klɛ ndɛ wie blɛ i, annzɛ amun kwla cɛ i like kan.

 3 AMUN KLE BA’N I LIKE

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Kɛ ɔ fin ɔ ba kaan nun’n, a si Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n yɛ maan a si ngwlɛlɛ b’ɔ maan [...] be nyan be ti nin-ɔn.” (2 Timote 3:15) Amun dun mmua bu like nga amún yó naan amun a kle amun wa’n i like’n i akunndan. Bakanngan’m be suan like ndɛndɛ kpa. Ka naan b’a wu ba kun bɔbɔ’n, ɔ kwla si like. I nun mɔ amun wa’n te o i nin ku sɛ’n nun lɔ’n, ɔ si amun nɛn’n. Wafa nga amun wun yo amun gua su wa’n, i wun yo i sɔ lɔ wie. Ɔ maan blɛ m’ɔ te yo bakan’n amun kanngan fluwa’m be nun kle i. Kannzɛ bɔbɔ ɔ wunman ndɛ nga amun kanngan’n i wlɛ’n, sanngɛ kɛ ɔ́ ɲín kɔ́’n, ɔ́ kló fluwa kannganlɛ.

Amun kan Ɲanmiɛn ndɛ kle i. Nán amun se kɛ ɔ te yo ba nɔnman. Kɛ amún srɛ́ Zoova’n, maan ɔ ti ndɛ nga amun kan’n wie. (Mmla’n 11:19) Sɛ bɔbɔ amun nin i su kan ngowa’n, amun kan ninnge nga Ɲanmiɛn yoli be’n be ndɛ kle i. (Jue Mun 78:3, 4) I liɛ’n, kɛ ɔ́ ɲín kɔ́’n, ɔ́ wún kɛ amun klo Zoova. Ɔ maan i kusu ɔ́ súan i klolɛ wie.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Amun srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ man amun ngwlɛlɛ naan amun kle amun wa’n i like.

  • Ndɛ cinnjin nga amun kunndɛ kɛ be ka ba’n i klun’n, amun kan be flan nun. I liɛ’n, ɔ́ sí like ndɛ nun.