Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 7

Wafa nga’ɔ fata kɛ amun ta amun wa’n

Wafa nga’ɔ fata kɛ amun ta amun wa’n

“Maan mmla nga n su fa man amun ndɛkɛn yɛ’n be ka amun klun. Amun fa kle amun mma mun.”Mmla’n 6:6, 7.

Kɛ Zoova kpɛli awlobo’n i ba’n ɔ fali ba’m be lika nianlɛ’n wlɛli i siɛ nin niɛn’m be sa nun. (Kolɔsfuɛ Mun 3:20) Ɔ maan siɛ nin niɛn mun, amun yɛ ɔ fata kɛ amun uka amun wa’n naan ɔ klo Zoova naan ɔ yo sran kpa ɔ. (2 Timote 1:5; 3:15) Asa ekun’n, ɔ fata kɛ amun si amun wa’n i klun akunndan’n. I yo, amun nantilɛ wafa’n ti cinnjin. Afin sɛ amun bɔbɔ amun dun mmua suan Zoova i Ndɛ’n yɛ amún kwlá fá klé amun wa’n niɔn.Jue Mun 40:9.

 1 AMUN YO MAAN AMUN MMA’M BE KAN BE KLUN NDƐ KLE AMUN

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Maan sran’m be [...] sie be su be tie ndɛ nga be kan’n kpa, nán maan sran fi kan ndɛ ndɛndɛ.” (Zak 1:19) Sɛ amun kunndɛ kɛ amun mma’m be kan be klun ndɛ kle amun’n, ɔ fata kɛ be wun i kɛ amún síe amun su be nuan bo. Amun yo naan be wun be wun fɛ naan be klun ndɛ kanlɛ’n w’a yoman kekle be sa nun. (Zak 3:18) Sɛ be wun kɛ amun like yolɛ yo ya’n, annzɛ amún kpútu be’n, be su kanman be klun ndɛ kleman amun. Maan amun tra amun awlɛn be lika, yɛ titi’n, amun se be kɛ amun klo be.Matie 3:17; 1 Korɛntfuɛ Mun 8:1.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Sɛ ba’m be waan bé kán ndɛ klé amun’n, nán amun se kɛ amun leman blɛ.

  • Amun nin be koko yalɛ titi, nán amun minndɛ kɛ ndɛ ɲan be ka.

2 AMUN KUNNDƐ BE NDƐ’N I BO

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Sran ng’ɔ bu akunndan’n ɔ wun i wun fɛ.” (Nyanndra Mun 16:20) Kɛ amun wa’n kan ndɛ kle amun’n, ɔ ju wie’n, ɔ fata kɛ amun bu i sin naan amun a wun wafa nga i wun fa yo i’n i wlɛ. Bakanngan’m be blɔ ndɛ, kpɛkun wie liɛ’n, ndɛ ng’ɔ o be klun’n, nɛ́n i yɛ be kan ɔn. Kusu e si kɛ “sran ng’ɔ sie-mɛn i su ti-man ndɛ naan w’a sɔ su’n, ɔ yi i sinnzin’n nglo.” (Nyanndra Mun 18:13) Ɔ maan nán an fa ba’m be wun ya ndɛndɛ.Nyanndra Mun 19:11.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Sɛ ndɛ’n ti sɛ ti sɛ naan ba’m be su bo su kle amun’n, nán amun kpɛ be nuan ndɛ, yɛ nán amun fa ya ndɛndɛ.

  • I nun nga amun bɔbɔ amun te yo kaan’n, wafa nga amun wun yoli amun’n ɔ nin like ng’ɔ yoli amun cinnjin’n, maan amun wla kpɛn su.

 3 MAAN AMUN BO YO KUN

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Min wa, ndɛ nga ɔ si kan kle wɔ’n, sie ɔ su tie. Fɔ nga ɔ nin tu wɔ’n, nán se kɛ a ti-man.” (Nyanndra Mun 1:8) Zoova fali ba’m be ngwlɛlɛ klelɛ’n wlɛli i siɛ nin niɛn’m be bue nɲɔn’m be sa nun. Ɔ maan amun kle amun mma’m be like naan be ɲin yi amun. (Efɛzfuɛ Mun 6:1-3) Sɛ siɛ’n nin niɛn’n be nuan sɛman ba’m be talɛ wafa’n su’n, ba’m be kwla sie i nzɔliɛ. (1 Korɛntfuɛ Mun 1:10) Ɔ maan sɛ amun nuan sɛman like wie su’n, nán amun si akplowa be ɲrun lɛ. Sɛ ɔ yo sɔ’n, be ɲin su yiman amun kun.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Amun koko wafa nga amún tú ba’m be fɔ’n su yalɛ naan amun nuan sɛ su.

  • Sɛ amun nuan sɛman wafa ng’ɔ fata kɛ amun ta amun mma mun’n su’n, maan an mian amun ɲin be ti be wun aniɛn.

 4 AMUN FA AJALƐ KUN SIE

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: “Atin b’ɔ ti klanman bɔ bakan’n ko fa su’n, kle i.” (Nyanndra Mun 22:6) Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ tɛ́ i wa’n naan ɔ yo kpa’n, ɔ dun mmua buɛbuɛ i wun sie. Ɔ fata kɛ amun jaja wafa nga amún tá ba mun’n, ɔ nin wafa nga amún tú be fɔ’n, amun dun mmua bu i akunndan. (Jue Mun 127:4; Nyanndra Mun 29:17) Ba’m be fɔ tulɛ’n, nɛ́n i yɛle be nun klelɛ’n annzɛ be bolɛ ngbɛn sa’n. Sanngɛ i wie yɛle kɛ amun uka be maan be wun like nga ti yɛ ɔ fata kɛ be nanti mmla wie’m be su’n i wlɛ. (Nyanndra Mun 28:7) Asa ekun’n, amun uka be naan be klo Zoova i Ndɛ’n, naan be wun i mmla’m be wlɛ kpa. (Jue Mun 1:2) I sɔ’n úka be maan be klun akunndan’n yó kpa.Ebre Mun 5:14.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Amun uka amun mma mun naan be wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa naan be kwla lafi i su.

  • Amun uka be naan be kwla si ninnge nga be kwla saci be akunndan’n naan be kpalo be. I wie yɛle ɛntɛnɛti su janvuɛ tralɛ’n nin i su sa sukusuku mun. Amun kle be like nga bé yó naan bla nin bian kunndɛfuɛ’m b’a ɲanman be’n.

“Atin b’ɔ ti klanman bɔ bakan’n ko fa su’n, kle i.”