Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun awlobo’n kwla di aklunjuɛ

 AKPASUA 1

Ɲanmiɛn yɛ maan aklunjuɛ kwla tran aja’n nun ɔn

Ɲanmiɛn yɛ maan aklunjuɛ kwla tran aja’n nun ɔn

“Kɛ Nyanmiɛn yí sran’n, ɔ yili yasua nin bla.”Matie 19:4

Zoova * yɛ ɔ kpɛli aja’n i ba ɔ. Biblu’n se e kɛ ɔ yili bla klikli’n naan “w’a fɛ i w’a ɔ yasua’n wun lɔ.” Aklunjuɛ m’ɔ kunnin Adam kpo’n ti’n, ɔ seli kɛ: “Ɛn-ɛɛn! Nga li ti kɛ m bɔbɔ min sa. Min nin i e wunnɛn’n ti kun.” (Bo Bolɛ 2:22, 23) Zoova te klo kɛ be nga be o aja’n nun’n be di aklunjuɛ. Fluwa nga nun’n, awa i ja su aja liɛ’n i ndɛ yɛ e kan ɔn.

Kɛ amun ko ja’n, amun kwla bu i kɛ amún dí aklunjuɛ blɛ kwlaa nun. Sanngɛ maan amun si kɛ yasua ng’ɔ nin i yi be klo be wun kpa bɔbɔ’n ɔ ju wie’n ndɛ tɔ be afiɛn. (1 Korɛntfuɛ Mun 7: 28) Fluwa nga nun’n, amún wá wún Biblu’n nun mmla wie mun. Sɛ amun fa be su’n, amún dí aklunjuɛ amun aja’n nun.Jue Mun 19:9-12.

 1 AMUN SƆ JUNMAN NGA ZOOVA MANNIN AMUN’N NUN

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: Yasua’n yɛ ɔ ti awlobo kpɛn’n niɔn.Efɛzfuɛ Mun 5:23.

Yasua mun, Zoova kunndɛ kɛ amun nian amun yi’m be lika klolɛ su. (1 Piɛr 3:7) Zoova yili be kɛ be uka amun. I sɔ ti’n, ɔ klo kɛ amun yo be cɛcɛ naan amun klo be kpa. (Bo Bolɛ 2:18) Klolɛ mɔ amun klo amun yi mun’n ti’n, ɔ fata kɛ like ng’ɔ lo be’n ɔ yo amun cinnjin tra amun liɛ’n.Efɛzfuɛ Mun 5: 25-29.

Bla mun, Zoova kunndɛ kɛ amun bu amun wun’m be sran naan amun uka be naan be sie awlo’n. (1 Korɛntfuɛ Mun 11:3; Efɛzfuɛ Mun 5:33) Maan amun suan ajalɛ nga be fa be’n be bo, yɛ amun nin be yo like likawlɛ. (Kolɔsfuɛ Mun 3:18) I sɔ’n nun yɛ amun klanman’n i ɲin fíte amun wun mun ɔ nin Zoova be ɲrun ɔn.1 Piɛr 3:1-6.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Like nga amun kwla yo naan amun a yo bian annzɛ bla kpa’n, amun usa amun yi annzɛ amun wun naan ɔ kle amun. Kɛ ɔ́ kán like sɔ’n i ndɛ’n, amun sie amun su kpa. Kpɛkun amun yo like nga amun kwla yo’n naan amun kaci amun sa.

  • Amun tra amun awlɛn. Afin ɔ́ cɛ́ naan amun a si like nga amun ko yo naan amun wiengu klun w’a jɔ’n.

2 MAAN AMUN WIENGU KUN’N I NDƐ LO AMUN KPA

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: Ɔ fata kɛ ninnge nga be lo amun yi’n annzɛ amun wun’n be yo amun cinnjin. (Filipfuɛ Mun 2:3, 4) Amun yo amun yi annzɛ amun wun i cɛcɛ. Kpɛkun nán amun wla fi su kɛ Zoova kunndɛ kɛ i sufuɛ’m be “yo sran’m be kwlaa be kpa.” (2 Timote 2:24) “Sran ng’ɔ́ kán ndɛ-ɔ ɔ bu-mɛn i sin’n, i nuan nun ndɛ’n ɔ yra fiaan kɛ kue yɛ b’a fa wɔ sran sa. Akunndanfuɛ’m be kusu kɛ be kan ndɛ sa’n, ɔ klun tɔ nun sa fɔuun!” I sɔ’n ti’n, amun bu ndɛ nga amún kán’n i sin kpa. (Nyanndra Mun 12:18) Zoova i wawɛ’n úka amun naan amun a kan ndɛ wɛtɛɛ su nin klolɛ su.Galasifuɛ Mun 5:22, 23; Kolɔsfuɛ Mun 4:6.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Kwlaa naan amun nin amun yi annzɛ amun wun b’a koko ndɛ cinnjin wie’m be su yalɛ’n, amun srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ uka amun naan amun wla gua ase, naan amun kan ndɛ’n wɛtɛɛ su.

  • Maan amun bu ndɛ nga amún kán’n i sin kpa naan amun a kan, yɛ amun bu wafa nga amún kán’n i akunndan wie.

 3 AMUN YO NINNGE MUN LIKAWLƐ

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N: Kɛ amun ko ja’n, nn amun a kaci “sran wunmuan.” (Matie 19:5) Sanngɛ amun timan kun, kpɛkun wie liɛ’n sa kun su akunndan nga amun bu’n ti fanunfanun. Ɔ maan ɔ fata kɛ amun suan amun wun aniɛn tilɛ. (Filipfuɛ Mun 2:2) Kɛ amún fá ajalɛ mun’n, ɔ ti cinnjin kɛ amun nuan sɛ. Biblu’n se kɛ: “Like nga be waan bé yó’n, be fa akunndan sran sa nun yɛ be yo-ɔ ɔ yo kpa-a.” (Nyanndra Mun 20:18) Ajalɛ cinnjin’m be falɛ nun’n, maan Biblu’n tinngɛ amun.Nyanndra Mun 8:32, 33.

LIKE NGA AMUN KWLA YO’N:

  • Nán ndɛ annzɛ akunndan nga amun bu’n i ngunmin yɛ ɔ fata kɛ amun kan kle amun wiengu ɔ. Wafa nga amun wun yo amun’n, amun kan kle i wie.

  • Amun usa ngwlɛlɛ afɛ amun wun annzɛ amun yi i sa nun ka naan amun a fa ajalɛ wie.

^ ndɛ kpɔlɛ 4 I klikli nun nga bé klɛ́ Biblu’n, Ɲanmiɛn i dunman ng’ɔ o nun’n yɛle Zoova.