Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Anannganman nguan’n i atin’n—?Amun a wun i?

 AKPASUA 9

Be nga be su Ɲanmiɛn kpa’n, bé ɲɛ́n i su mmlusuɛ tititi!

Be nga be su Ɲanmiɛn kpa’n, bé ɲɛ́n i su mmlusuɛ tititi!

1. ?Ngue yɛ sɛ e fa e “wun mantan Ɲanmiɛn’n,” é ɲɛ́n i-ɔ?

ZOOVA klo i sufuɛ mun. Sɛ an su Zoova’n, ɔ́ yrá amun su dɔ nga su, ɔ nin blɛ ng’ɔ́ bá lɔ’n nun. Biblu’n se kɛ: “An fa amun wun mantan Nyanmiɛn, yɛ i kusu fɛ́ i wun mantan amun-ɔn.”—Zak 4:8.

2. ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa e wun mantan Ɲanmiɛn-ɔn, yɛ wafa sɛ yɛ kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n, i sɔ’n kwla uka e-ɔ?

2 Sɛ e waan é fá e wun mantan Ɲanmiɛn’n, ɔ fata kɛ e suan Biblu’n nun like naan e nian su e nanti. Sɛ like nga amun srɛ’n Zoova’n, ɔ ti i klun su’n, ɔ́ tí amun srɛlɛ’n yɛ ɔ́ tɛ́ su mán amun. Akoto Zan klɛli i kɛ: “An nian, sa nga ti yɛ e wla’n wo Nyanmiɛn su dan’n yɛ: e si kɛ like kwlaa nga e srɛ i’n, b’ɔ ti i klun su’n, ɔ́ mán ye. Sɛ e si kɛ like nga e srɛ i’n ɔ́ mán ye’n, like kwlaa nga e srɛ i’n, sɛ ɔ ti sɛ ɔ ti sɛ o, e si kɛ y’a nyɛn i.”—1 Zan 5:14, 15.

3-7. ?Wafa sɛ yɛ e kwla ɲan ngwlɛlɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n niɔn, yɛ wafa sɛ yɛ ɔ kwla uka e-ɔ?

3 Sɛ kusu, an fa amun wun mantan Ɲanmiɛn’n, ɔ́ mán amun ngwlɛlɛ ng’ɔ nin i fata’n naan amun a kwla jran sa fanunfanun nga be tɔ amun su’n be ɲrun kekle. Biblu’n se kɛ: “Sɛ ngwlɛlɛ’n w’a ti-man amun nun wie kpa’n, maan ɔ kan kle Nyanmiɛn bɔ i sa ti-man tankaan’n.”—Zak 1:5.

4 ?Wafa sɛ yɛ ngwlɛlɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n kwla uka amun-ɔn? Ɔ kwla uka amun naan amun a wun like nga Zoova klomɛn i’n, i wlɛ. Kpɛkun, sa nga ti yɛ like sɔ’n i yolɛ’n ti tɛ’n, ɔ nin ajalɛ nga amun ko fa naan amun a yomɛn i sɔ like’n, ɔ kwla uka amun naan amun a wun i wlɛ. I sɔ’n sa silɛ’n sásá amun ɲrɛnnɛn nga be tɔ sran’m be su’n, be dan lika be wun. I wie yɛle kɛ sɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be nanti bla nin bian nna’n i su mmla nga Ɲanmiɛn mannin’n be’n i su’n, bla’m be su faman kuɛ nga b’a sunnzunman’n, annzɛ be su ɲanman tukpacɛ ng’ɔ sa ndɛndɛ’n, kpɛkun be aja’n su saciman.

5 ?Wafa sɛ yɛ ngwlɛlɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n, ɔ kwla uka amun ekun-ɔn? Ɔ kwla uka amun naan amun a wun mɛn dilɛ’n i kpa lika’n. Ɔ kwla uka amun ekun naan amun a fa ajalɛ ngwlɛlɛ su. I wie yɛle kɛ amun kwla yo amun sika’n i cɛcɛ. Ɔ kwla uka amun naan amun yo ninnge kpakpa mun. I liɛ’n, amun ɲin su tranman ninnge nga be cɛman’n be su.

6 Ngwlɛlɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n kwla uka amun naan amun a si wafa nga amun nin amun wiengu’m bé trán’n. Amun awlo nun jɔ́ fɔun tra laa’n. Ɔ kwla uka amun naan amun a kwla tra janvuɛ kpa. Kpɛkun sran nga be timan Ɲanmiɛn i sufuɛ bɔbɔ’n, be ɲin yí amun.

7 Ng’ɔ o su ekun, yɛle kɛ ngwlɛlɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n, ɔ́ yó maan amun si like nga ti yɛ amun o mɛn nun’n. Ɔ kwla uka amun naan ɲrɛnnɛn blɛ nun’n amun a jran kekle naan amun sa sin w’a bubuman amun. Ɔ kwla uka amun naan amun a sroman amun ɲrun lɔ sa mun. Ɔ kwla yo maan amun kplo nun o, amun akunndan nun o, amun wun fa amun feke.—Nyanndra mun 14:30; Ezai 48:17.

8. ?Sɛ amun su Ɲanmiɛn’n, ngue yɛ amun su sromɛn i kun-ɔn?

8 Sɛ amun su Ɲanmiɛn kpafuɛ’n, ninnge wie’m be su kunman amun sran kun. I wie  yɛle kɛ, kɛ mɔ amun si kɛ be nga be wuli’n, be kwla yoman like fi’n ti’n, amun su sroman be. Amun su sroman wie’n kun. Afin amun lafi ndɛ nga Ɲanmiɛn kɛnnin i kɛ ɔ́ cɛ́n be nga be wuli’n be nguan’n, i su. Asa ekun’n, amun su sroman baefuɛ mun. Afin amun si kɛ Ɲanmiɛn le tinmin dan naan ɔ kwla sasa amun.—Zan 8:32.

Asiɛ’n ɔ́ yó sran kpa’m be liɛ

9-11. ?Wan mun yɛ bé wá ɲán nguan mɛn klanman’n nun-ɔn, yɛ wan mun yɛ be su ɲɛnmɛn i-ɔ?

9 Sɛ an fa amun wun mantan Ɲanmiɛn’n, an su sroman e ɲrun lɔ sa mun kun. Kɛ nga e fa wunnin i sa’n, Biblu’n dun mmua kannin sa nga e wun be asiɛ’n su andɛ’n, be ndɛ. Zoova yi i nglo kle e kɛ i sɔ ninnge liɛ’m be su cɛman. Afin ɔ ka kan’n, Ɲanmiɛn Sielɛ’n ɔ́ wá yó maan asiɛ’n káci lika klanman.—Lik 21:10, 11, 31; 23:43.

10 Saan be nga be su Zoova mɔ be fa be wun mɛntɛn i’n, be ngunmin yɛ bé trán asiɛ m’ɔ́ wá káci mɛn klanman’n, i su-ɔ. Biblu’n se kɛ: “Ɔ ka kaan sa, be su wun-man klunwifuɛ’n kun. Sɛ a nian kan ɔ tran lɛ’n, a su wun-man sran. Yalɛfuɛ mun yɛ mɛn’n ɔ́ wá yó be liɛ-ɔ. Be wun jɔ́ be kpa fɔuun!”—Jue Mun 37:10, 11.

11 Be nga be nantiman Ɲanmiɛn i mmla saun’m be su’n, be su ɲanman nguan tititi. (2 Tɛsalonikfuɛ Mun 1:8, 9) Be su tranman lɛ kun. Sran sɔ mun ɔ nin Satan nin i mmusu mun, bé núnnún. (Sa Nglo Yilɛ 20:10, 14) Sanngɛ be nga be suan Zoova i silɛ’n mɔ be su i’n, bé dí aklunjuɛ mɛn klanman’n nun asiɛ’n su.

E ɲrun lɔ like ɲɛnmɛn kun!

12. ?E ɲrun lɔ sa’m be su ndɛ nga Biblu’n kan’n, yɛle benin?

12 Nanwlɛ, Zoova w’a siesie ninnge nglanman mun kɛ ɔ́ fá mán be nga be klo i’n. Amun nian asiɛ’n su wa mɛn klanman’n nun tranlɛ’n i su ndɛ nga Biblu’n kan’n:

  • Aliɛ’n ɔ́ bú : “Maan ble’n ɔ su lele [annzɛ aliɛ’n] ɔ bu mɛn’n nun. Maan kpɔlɛ’m be su’n, be wun kɛ aunngban’n ɔ keje ble ja kpanngban.”—Jue Mun 72:16.

  • Sua kpakpa mun: “Sɛ min sran’m be kplan sua’n, bé trán be nun.”—Ezai 65:21.

  • Junman m’ɔ man aklunjuɛ’n: “Yɛ min sran kpa’m bé dí be bɔbɔ be sa nuan ninnge’m be su. Be su fɛ-man ngbɛn.”—Ezai 65:22, 23.

  • Tukpacɛ’n ɔ́ wíe: “Zerizalɛmfuɛ’n wie fi su se-mɛn kɛ: ‘N kpinndin-man.’ ”—Ezai 33:24.

  • Bubuwafuɛ nin cɛcɛwafuɛ’m bé yó juejue: “I blɛ sɔ nun’n, anyansifuɛ’m bé wún ase, sutrefuɛ’m bé tí sa. Blɛ sɔ nun’n, cɛcɛwafuɛ’m bé tú kpɛ́n kɛ flete mun sa. Yɛ aklunjuɛ’n ti bobofuɛ’m bé kpán.”—Ezai 35:5, 6.

  • Awlabɔɛ, nin ɲrɛnnɛn’n, ɔ nin wie’n bé wíe: “[Ɲanmiɛn] ɔ́ núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun, afin laa ninnge sɔ’m be su tran-man lɛ kun.”—Sa Nglo Yilɛ 21:4.

  • Alɛ’n wíe: “Kɛ ɔ fɛ i lele b’ɔ́ fá jú mɛn’n i awieliɛ lɔ’n, [Ɲanmiɛn] w’a yo maan alɛ kunlɛ’n w’a wie.”—Jue Mun 46:10.

  • Anannganman nguan’n: “Mɛn’n ɔ́ yó sran kpa’m be liɛ. Bé trán nun tititi.”—Jue Mun 37:29.

13. ?Wan kunngba cɛ yɛ ɔ kwla yo naan asiɛ’n w’a kaci mɛn klanman-ɔn, yɛ ngue ti-ɔ?

13 Klɔ sran’m be kwla yomɛn i sɔ’n ninnge mun. Sanngɛ Zoova liɛ’n, like kun ng’ɔ se kɛ ɔ́ yó’n, ɔ kwla yo. Like fi kwlá tanndanman like nga i waan ɔ́ yó’n i ɲrun. Biblu’n se kɛ: “Afin sa kwlaa nga Nyanmiɛn waan ɔ́ yó’n, ɔ kwlɛ i yo.”—Lik 1:37.

14. ?Wafa sɛ yɛ an kwla fa anannganman nguan i atin’n su-ɔ?

14 Zoova sunmɛn i Lalofuɛ mun naan lika kwlaa nga sran’m be o lɛ’n, be ko uka be naan “be sin anuan fii’n” nun naan be fa anannganman nguan i atin’n su. Maan amun mian amun ɲin be tran sran sɔ’m be nun wie. Maan amun su Ɲanmiɛn kɛ ng’ɔ nin i fata sa’n, naan Zoova yra amun su tititi!—Matie 7:13, 14.