Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 7

?Wan mun yɛ be su Ɲanmiɛn nanwlɛ su-ɔ?

?Wan mun yɛ be su Ɲanmiɛn nanwlɛ su-ɔ?

1. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan Ɲanmiɛn i klun w’a jɔ e wun-ɔn?

SƐ e kunndɛ kɛ e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n sɛ kpa’n, ɔ fata kɛ e wla Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ ti tɛ’n i ase, naan e wɔ i kpafuɛ’n i nun. I sɔ yɛ sran kpanngban kpa be yo i andɛ-ɔ.

2. ?Ninfan yɛ be kwla wun Zoova i Lalofuɛ mun-ɔn, yɛ ngue junman yɛ be di-ɔ?

2 Biblu’n se kɛ, Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be ti “sran kpanngban kpa” yɛ be fin ‘mɛnmɛn’n kwlaa nin nvlenvle’n kwlaa nun, yɛ sran wafawafa’n kwlaa o be nun, be ijɔ aniɛn wafawafa’n kwlaa.’ (Sa Nglo Yilɛ 7:9) Nvle 235 nun’n, Zoova i Lalofuɛ kpanngban kpa’m be su mian be ɲin bé úka sran wie mun naan be kusu be si Zoova i mmla mun naan be si kɛ ɔ klo sran.

Maan e sie Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be nzɔliɛ

3. ?Wan yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be su i-ɔ, yɛ ninnge benin mun yɛ be yoman-ɔn?

3 Zoova i Lalofuɛ’m be si kɛ Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ be su i-ɔ. Ɔ maan, be wla amuɛn sɔlɛ’n i ase, kpɛkun be kotoman asɔnun tɛtɛ’m be fafuɛ’m be bo. (1 Korɛntfuɛ Mun 10:14) Be sɔman wunmiɛn mun, kpɛkun kɛ sran wu’n, be tranman bɔlɛ nun, yɛ be yoman saka’n i sin ninnge nga be yo m’ɔ suan Ɲanmiɛn i sulɛ wafa ng’ɔ ti tɛ’n i bo’n, ɔ nin gblɛ ninnge nga ‘mmusu’m be kle’ i bo. (1 Timote 4:1) Sanngɛ sɛ sran wu’n, be fɔnvɔ i fuɛ mun. Kpɛkun kasiɛ nga Zoova boli i kɛ ɔ́ cɛ́n sran nga be wuli’n, naan be tran asiɛ’n m’ɔ́ wá káci mɛn klanman’n i su’n, be yiyi nun kle be.—Zan 5:28, 29; Sa Nga Be Yoli’n 24:15.

4. ?Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be bu bae dilɛ’n i sɛ?

4 Zoova i Lalofuɛ’m be wla bae dilɛ’n i ase, afin be si kɛ ninnge sɔ’m be fin Satan. Be faman be wla guɛmɛn i bae ninnge’m be su, yɛ be fa sasaman be wun. Zoova su yɛ be fa be wla gua-ɔ.—Nyanndra Mun 18:10.

5. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be “ti-man mɛn nunfuɛ-ɔ?”

5 Zezi seli kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be “ti-man mɛn nunfuɛ.” (Zan 17:16) Zezi bɔbɔ w’a fɛmɛn i wun w’a wlaman politiki yolɛ nun. (Zan 6:15) I su yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nian-ɔn. Be kusu, be yoman politiki, be kpliman be nvle’n i ti, yɛ be kunndɛman kɛ bé síe sran mun. Sanngɛ, be su lapo, yɛ be ɲin yi klɔ nga be tran su’n, i su kpɛnngbɛn mun.—Zan 15:19; Rɔmfuɛ Mun 13:1, 7.

6. ?Atɔnvlɛ falɛ’n nun’n nin be wun yralɛ nun’n, Ɲanmiɛn i mmla benin mun yɛ i sufuɛ’m be nanti su-ɔ?

6 Kɛ mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be nanti awa i mmla’n su ti’n, i ja su yɛ be ko ja-ɔ. (Tit 3:1) Kɛ mɔ be nanti ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n su ti’n, be jaman bla nda. (1 Timote 3:2) Kpɛkun kɛ mɔ be nanti Biblu’n nun mmla’m be su ti’n, be si kɛ be su yraman be wun ngbɛnngbɛn.

7. ?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kle kɛ be klo be wiengu-ɔ?

7 Zoova i Lalofuɛ’m be klo be wiengu mun. Kannzɛ bɔbɔ be fin mɛnmɛn nin nvlenvle fanunfanun’m be nun’n, sanngɛ be Ɲanmiɛn klolɛ nin be sran klolɛ’n ti’n, be tran aniaan tranlɛ. Sɛ sa yalɛ annzɛ sa kekle’n wie tɔ be niaan kun su’n, be ukɛ i ndɛndɛ. Zoova i Lalofuɛ’m be mɛn dilɛ nun’n, be yi sran klolɛ’n i nglo.—Zan 13:35.

Zoova i Lalofuɛ’m be bo yo kun be tran aniaan tranlɛ mɛn wunmuan nun

8. ?Sa tɛtɛ benin yɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be yoman-ɔn?

8 Zoova i sufuɛ’m be mɛn dilɛ nun’n, be mian be ɲin be yo sa i nuan su. Yɛle kɛ be diman ndrunmun, be wuaman, be kpɛman gblɛ, yɛ be yoman sa sukusuku mun. Asa ekun’n, yasua’m be boman be yi mun. I nun mɔ be nin a yoman Zoova i Lalofuɛ’n, wie’m be yoli i sɔ ninnge mun. Sanngɛ kɛ mɔ Zoova ukali be’n ti’n, be wlali ayeliɛ tɛtɛ sɔ’m be ase. Ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn w’a “wunnzin be” sa.—1 Korɛntfuɛ Mun 6:9-11.

 Be yo Ɲanmiɛn i klun sa

9. ?Asɔnun nga sran ble’m be bɔbɔ be kpɛli be ba’n be su ndɛ benin yɛ fluwa kun kan-ɔn?

9 Nanwlɛ, Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa be nunfuɛ’m be di be nuan kɛ be yɛ be kle nanwlɛ’n niɔn. Be waan be abonuan sa nga be yo be’n, yɛ ɔ ti i su nzɔliɛ’n niɔn. Sunnzun ase kun yɛ: Kɛ fluwa kun kán asɔnun nga sran ble’m be bɔbɔ be kpɛli be ba’n be ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Baefuɛ’n annzɛ wunnzue yifuɛ’n i junman m’ɔ di’n, yɛ [ajusu Klistfuɛ nga b’a ba siɛn’n] be di ɔ [...]. Be tɔn be wun suɛn kɛ be kan be ɲrun lɔ sa’m be ndɛ naan be yo abonuan sa mun. Be Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kusu be wun aolia nun ninnge mun yɛ be tu sran’m be laliɛ nga be cɛn’n i bo. Kɛ bé yó sran ayre’n annzɛ kɛ ɔ ko yo naan sran’n w’a tɔman tukpacɛ’n, be fa nzue nga be yrali su’n (l’eau bénite), ngo, nzuɛn, buzi nin ansan mun.”

10, 11. ?Ngue ti yɛ sɛ sran kun yo abonuan sa mun andɛ’n, i sɔ’n kleman kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn sufuɛ kpa-ɔ?

10 Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa sɔ’m be nunfuɛ’m be jran su kpa kɛ abonuan sa nga be yo’n, ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn jin be sin. Sanngɛ nán abonuan sa’m be yolɛ’n yɛ ɔ kle kɛ Zoova i klun jɔ asɔnun kun i wun-ɔn. Satan tin sran wie mun yɛ be yo ‘sa kekleekle mun’ ɔn. (2 Tɛsalonikfuɛ Mun 2:9) Ng’ɔ o su ekun’n, yɛle kɛ Biblu’n waan abonuan like yolɛ kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔlɛ sa’n, annzɛ aniɛn wie’m be kanlɛ’n sa’n, annzɛ sa wlɛ wunlɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn i wawɛ’n, “bé wíe.”—1 Korɛntfuɛ Mun 13:8.

11 Zezi seli kɛ: “Nán sran’m be kwlaa bɔ be flɛ min be Min’n be ngba yɛ Nyanmiɛn síe be sakpa-a, saan sran ng’ɔ yo min Si b’ɔ o nyanmiɛn su lɔ’n i klun sa’n, i yɛ ɔ́ síe be sakpa-a. Jɔlɛ dilɛ cɛn nun’n, sran kpanngban kpa bé wá úsa n kɛ: ‘?Nannan, Nannan, ɔ dunman nun y’a kan-man Nyanmiɛn ndɛ? ?Ɔ dunman nun y’a fuan-man asiɛ usu? ?Yɛ ɔ dunman nun y’a yo-man sa kekleekle mun?’ Yɛ ń sé be kɛ: ‘Amun bɔ an saci mmla’n, an fa jao min wun lɛ. N si-man amun mlɔnmlɔn.’ ”—Matie 7:21-23.

12. ?Wan yɛ Ɲanmiɛn síe i sakpa-ɔ?

12 ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, wan yɛ Ɲanmiɛn síe i sakpa-ɔ? Sran ng’ɔ yo Zoova i klun sa’n niɔn.

Be bo Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n

13. ?Junman benin yɛ Ɲanmiɛn seli i sufuɛ’m be kɛ be di-ɔ, yɛ wan mun yɛ be di i sɔ junman’n niɔn?

13 ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ i sufuɛ’m be yo i andɛ-ɔ? Zezi seli kɛ: “Bé wá kán Nyanmiɛn sielɛ’n i jasin fɛ nga mɛn wunmuan’n nun naan sran’n kwlaa be ti Nyanmiɛn ndɛ’n.” (Matie 24:14). I sɔ junman’n yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be di i juejue su-ɔ.

14. ?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n, yɛ wan yɛ ɔ ti i su famiɛn’n niɔn?

14 “Mɛn wunmuan nun’n,” Zoova i Lalofuɛ’m be kan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ kle sran’m be kɛ i kunngba cɛ yɛ ɔ ti awa m’ɔ́ wá síe asiɛ wunmuan’n i sɛsɛ su-ɔ. Be kan kle sran mun ekun kɛ Zoova fali famiɛn dilɛ’n wlali Zezi Klist sa nun, naan ɔ kpali sran 144.000 asiɛ’n su kɛ be ukɛ-i.—Daniɛl 7:14, 18; Sa Nglo Yilɛ 14:1, 4.

15. ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó-ɔ?

15 Zoova i Lalofuɛ’m be fa Biblu’n be kle sran’m be kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n, ɔ́ wá núnnún Satan i mɛn wunmuan’n. Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ ti tɛ’n, mɔ be like klelɛ’n manman bae’n, be wie fi su kaman lɛ. (Sa Nglo Yilɛ 18:8) Klɔ sran’m be awa mɔ be tanndan Ɲanmiɛn ɲrun’n, be kusu be su kaman lɛ wie.—Daniɛl 2:44.

16. ?Wan mun yɛ Zezi Klist wá síe be-ɔ, yɛ ninfan yɛ bé trán-ɔn?

16 Ndɛ nga Zoova i Lalofuɛ’m be kɛn i ekun’n, yɛle kɛ sran nga be yo Ɲanmiɛn i klun sa’n, Zezi Klist ɔ́ wá yó ninnge kpakpa mun mán be. Be yɛ Zezi síe be asiɛ’n su-ɔ. Biblu’n bo kasiɛ kɛ: “Sɛ nyrɛnnɛnfuɛ’n kpan flɛ i’n, ɔ́ dé i. Ɔ́ dé yalɛfuɛ b’ɔ lɛ-man wie’n. Sran b’ɔ kwla-man nun’n ɔ nin nyrɛnnɛnfuɛ’n bé yó i annvɔ. Ɔ́ dé be.”—Jue Mun 72:12, 13.

17. ?Wan mun yɛ be bo Ɲanmiɛn Sielɛ’n jasin fɛ’n niɔn?

17 Sran akpasua uflɛ fi boman Ɲanmiɛn Sielɛ’n jasin fɛ’n. Zoova i Lalofuɛ’m be ngunmin yɛ be di junman sɔ’n asiɛ wunmuan’n su-ɔ.