Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Fluwa’n i su fitilɛ

Fluwa’n i su fitilɛ

NGLO nin asiɛ’n be ti Ɲanmiɛn Kpli liɛ. Sɛ é ká nguan nun andɛ nin ainman’n, ɔ fin i. Kwlalɛ’n wo i sa nun, ɔ kwla yo sran ye, yɛ ɔ kwla tu i fɔ. Ɔ kwla man sran nguan yɛ ɔ kwla kpɛ i nguan ɲanman’n i sin. Sɛ i klun jɔ e wun’n, lika’n yó kpa, yɛ sɛ i klun jɔman e wun’n, lika’n yó tɛ mán e. I lɛ’n kle kɛ ɔ ti cinnjin kpa kɛ Ɲanmiɛn i klun jɔ wafa nga e su i’n, i su!

Sran’m be Ɲanmiɛn sulɛ’n ti wafawafa. ?Sɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa sɔ’m be ti kɛ atin’n sa’n, e kwla se kɛ Ɲanmiɛn i klun jɔ atin sɔ’m be ngba su? Ɔ si’ɛ. Zezi m’ɔ ti Ɲanmiɛn i nuan ijɔfuɛ’n, ɔ kleli kɛ atin’m be ti fa nɲɔn cɛ. Ɔ seli kɛ: “Sɛ be sin anuan tɛtrɛ’n nun’n, be kpɛn atin dan’n bɔ i awieliɛ ti nyrɛnnɛn’n nun, yɛ be nga be fa atin sɔ’n su’n, be sɔnnin. Sanngɛ anuan nin atin nga be sin nun-ɔn be nyan nguan’n be ti kaan, yɛ be nga be kunndɛ be wun i’n, b’a sɔn-man.”​—Matie 7:13, 14.

Ɲanmiɛn sulɛ nun’n atin’n ti nɲɔn cɛ: Kun i awieliɛ’n yɛle nguan’n, kun kusu i awieliɛ’n yɛle ɲrɛnnɛn’n. Kɛ ɔ ko yo naan y’a uka sran mun naan b’a wun anannganman nguan’n i atin’n, i ti yɛ be yili fluwa nga-ɔ.