Anannganman nguan’n i atin’n—?Amun a wun i?

Ɲanmiɛn sulɛ nun’n, atin’n ti wafa nɲɔn cɛ: Kun man nguan’n, kun kusu i awieliɛ’n yɛle ɲrɛnnɛn’n. Fluwa nga ɔ wá úka sran mun naan b’a wun anannganman nguan’n i atin’n.

Fluwa’n i su fitilɛ

Sɛ é ká nguan nun andɛ nin ainman’n, ɔ fin Ɲanmiɛn mɔ kwlalɛ’n o i sa nun. I sɔ’n ti’n, ɔ ti cinnjin kpa kɛ Ɲanmiɛn i klun jɔ wafa nga e su i’n, i su.

AKPASUA 1

?Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa kwlaa be di nanwlɛ?

Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa be like nga be kle’n, be sansan be wun. ?I kwlaa ngalɛ’n ti nanwlɛ’n?

AKPASUA 2

?Wafa sɛ yɛ e kwla si Ɲanmiɛn i su ndɛ nanwlɛ’n niɔn?

?Like kun o lɛ m’ɔ kwla uka e naan y’a kpɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n i su akplowa’n nun-ɔn?

AKPASUA 3

?Wan mun yɛ be tran aolia nun lika’n nun lɔ-ɔ?

Sran ble’m be amuɛn sɔlɛ ninnge mun be wlu Ɲanmiɛn i sulɛ nun kpa. ?Ninnge nga be sɔ be’n be ti nanwlɛ like? Biblu’n tɛ kosan sɔ’m be su.

AKPASUA 4

?E nannan nga be wuli’n be o nin?

Sran kpanngban kpa be bu i kɛ be nga be wuli’n, be o lika kun. ?Ngue ndɛ yɛ Biblu’n kɛn i be nga be wuli’n, be su-ɔ?

AKPASUA 5

Duwlɛ’n, amuɛn flɔlɔ’n, bae dilɛ’n: Be su ndɛ nanwlɛ’n

Mmusu mun be le tinmin yɛ be yo wlɛ. Sanngɛ ɔ fataman kɛ e bu i kɛ be le tinmin tratra su.

AKPASUA 6

?Ɲanmiɛn i klun jɔ i sulɛ’n i wafawafa kwlaa be su?

Sran sunman be bu i kɛ Ɲanmiɛn klun jɔ i sulɛ’n i wafa kwlaa be su. ?Ngue ndɛ yɛ Biblu’n kɛn i sakpasakpa ndɛ sɔ’n su-ɔ?

AKPASUA 7

?Wan mun yɛ be su Ɲanmiɛn nanwlɛ su-ɔ?

Biblu’n kwla uka amun naan amun a sie be nga be yo Ɲanmiɛn klun sa’n, be nzɔliɛ.

AKPASUA 8

Amun yaci ninnge’m be sulɛ naan an su Ɲanmiɛn

Zezi seli kɛ: “Sran ng’ɔ nin min nun-man nun’n, ɔ ti n kpɔfuɛ.” ?A yo sɛ naan w’a si be nga a o be nun’n?

AKPASUA 9

Be nga be su Ɲanmiɛn kpa’n, bé ɲɛ́n i su mmlusuɛ tititi!

Sɛ amun su Zoova’n, ɔ́ yrá amun su andɛ nin aiman.