Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Aɲia’n i bo lɔ ndɛ mun

Aɲia’n i bo lɔ ndɛ mun

ANIAAN NGA BE SƆ SRAN’M BE NUN’N: Amun ukalɛ ti yɛ aniaan nga be sɔ sran’m be nun’n be o lɛ-ɔ. I sɔ’n ti’n, é srɛ́ amun kpa kɛ amun loto’m be jranwlɛ’n, ɔ nin sran’m be sinwlɛ’n, ɔ nin tranwlɛ’m be falɛ’n, ɔ nin ninnge uflɛ wie’m be yolɛ’n i su ndɛ kwlaa nga bé kán klé amun’n, amun fa su.

BATƐMUN: Fue cɛn nglɛmun’n, kwlaa naan b’a bo batɛmun yolɛ’n i su ijɔlɛ’n i bo’n, maan be kwlaa nga bé wá yó be batɛmun’n be tran bia nga be sieli mannin be’n, be su. Ɔ kwla yo cenje’n i ɲrun lɛ annzɛ lika uflɛ. Ɔ fata kɛ sran kun fɛ i wunnzinnun liɛ. Ɔ fataman kɛ tralɛ nga bé wlá’n, ɔ fa be wunnɛn’n kle.

BE KLUNKLO LIKE MANLƐ: Be siesieli miklo mun nin bia mun, ɔ nin televiziɔn mun, ɔ nin ninnge uflɛ wie mun ekun naan aɲia’n i bo tranlɛ’n w’a yo fɛ, naan i sɔ’n uka e naan e nin Zoova e afiɛn mantan kpa tra laa’n. Ninnge kwlaa sɔ’m be su kalɛ’n nga e boli’n w’a yoman kaan. Amun klunklo like nga amun fa guɛ i sika guawlɛ’m be nun’n kwla uka e naan y’a tannin kalɛ sɔ mun, naan kusu y’a suan mɛn wunmuan’n nun junman nga anuannzɛ’n di’n i bo. Be siesieli sika guawlɛ aɲia’n i yowlɛ’n nun, ye be leman nvialiɛ. Amun klunklo like kwlaa nga amun man’n, ɔ ti kpa. Ɲanmiɛn i Famiɛn Dilɛ’n i junman’n mɔ amun suɛn i bo klun ufue su’n ti’n, e Anuannzɛ’n i Ɲrun Dinfuɛ’m bé yó amun kwla.

ANIAAN NGA BE YO SRAN’M BE AYRE’N: Nán amun wla fi su kɛ be nga sa ɲan be aɲia’n i bo wa’n yɛ aniaan sɔ’m bé nían be lika-ɔ.

NINNGE NGA BE MLINNIN’N BE SIEWLƐ’N: Ninnge kwlaa nga be mlinnin mɔ amun wun be’n, amun fa be wɔ ninnge nga be mlinnin’n be siewlɛ’n nun lɔ. Sɛ kusu amun like wie mlinnin’n, amun wɔ lika sɔ’n nun lɔ. Ba kanngan nga be mlinnin’n, maan be fa be wɔ lika sɔ’n nun lɔ wie. Sanngɛ aniaan nga be o lɔ’n, nán be junman yɛle ba kanngan’m be su nianlɛ. Ɔ maan, é srɛ́ amun kpa kɛ amun nian amun mma’m be su kpa.

ASE TRANWLƐ’N: É srɛ́ amun kpa kɛ an bu amun wiengu’m be akunndan. É kpɛ́n amun wla kɛ be nga amun nin be fuli loto kunngba’n nun’n, ɔ nin be nga amun nin be o awlo kunngba’n nun’n, be ngunmin cɛ yɛ ɔ fata kɛ amun sie be tranwlɛ-ɔ. É srɛ́ amun kpa kɛ nán amun yaci like wie fi bia nga be mantan amun’n be su. I liɛ’n, sran uflɛ sí kɛ ɔ kwla tran lɛ.

BE KLUNKLO JUNMAN DILƐ: Sɛ amun klo kɛ amún dí aɲia’n i bo junman’n wie’n, amun bo su kle aniaan nga be nian be klunklo junman dilɛ’n su’n. I liɛ’n, bé klé amun lika nga be sa mian junman difuɛ wun’n.

 AƝIA NGUNMIN KUN

Ɲanmiɛn i Famiɛn Dilɛ’n i jasin bofuɛ’m be suklu’n Atin Bofuɛ nga be le afuɛ 23 lele fa ju afuɛ 65 mɔ be kunndɛ kɛ bé úka be jasin fɛ’n bolɛ junman’n su’n, be kwla tran Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i jasin bofuɛ’m be suklu’n, i su aɲia nga bé yó i Mɔnnɛn cɛn nnɔsua wia nun’n i bo. Bé wá klé aɲia sɔ’n i yowlɛ’n nin dɔ nga bé yó’n.

Zoova i Lalofuɛ’m be Anuannzɛ’n i Ɲrun Dinfuɛ mun yɛ be siesieli-ɔ.

© 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania