Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun kle amun mma’m be like

 LIKE SUANLƐ 10

Zezi ɲin yili Ɲanmiɛn nin sran titi

Zezi ɲin yili Ɲanmiɛn nin sran titi

?Ɔ ti pɔpɔ man wɔ kɛ ɔ ɲin yi ɔ baba annzɛ ɔ manmin cɛn kwlaa?— Cɛn wie’n, ɔ ti kekle. ?A si be nga Zezi i ɲin yili be’n?— I ɲin yili Zoova, ɔ nin i baba nin i manmin. Zezi i su ndɛ’n kwla uka ɔ. I liɛ’n, sɛ blɛ wie nun’n ɔ timan pɔpɔ manman ɔ bɔbɔ’n, ɔ ɲin kwlá yí ɔ baba nin ɔ manmin. Maan e suan i sɔ’n su like kan.

Ka naan Zezi w’a ba asiɛ’n su wa’n, ɔ nin i Baba Zoova be o ɲanmiɛn su lɔ. Sanngɛ Zezi wa ɲannin baba kun ɔ nin manmin kun asiɛ’n su wa wie. I baba suan Zozɛfu yɛ i manmin suan Mali. ?A si wafa nga be wa yoli Zezi i baba nin i manmin’n?—

Zoova fali Zezi i nguan’n ɲanmiɛn su lɔ, ɔ fa wlali Mali ku sɛ’n nun. Ɔ yoli sɔ naan be wu Zezi asiɛ’n su wa. Abonuan sa kun ɔn! Zezi yoli ba nɔnman Mali i ku sɛ’n nun kɛ bla kwlaa i ku sɛ nun ba nɔnman sa. Kpɛkun kɛ ɔ ɲannin anglo ngwlan’n, yɛ be wuli i ɔ. I sɔ’n ti yɛ Mali yoli Zezi i manmin, kpɛkun Zozɛfu yoli i baba asiɛ’n su wa’n niɔn.

Kɛ Zezi ɲannin afuɛ 12, ɔ yoli sa kun. Sa sɔ’n kle kɛ ɔ klo i Baba Zoova kpa. Kɛ ɔ nin i osufuɛ mun be ɔli Delɛ cɛn’n i dilɛ Zerizalɛmu’n yɛ ɔ yoli sa sɔ’n niɔn. Zerizalɛmu klɔ’n o mmua kpa. Kɛ bé sá be sin be klɔ’n, Zozɛfu nin Mali be kunndɛ Zezi’n, be wunmɛn i. ?A si lika nga ɔ wo’n?—

?Ngue ti yɛ Zezi o Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ ɔ?

Zozɛfu nin Mali be sali be sin Zerizalɛmu ndɛndɛ kpa. Be kunndɛli Zezi lika kwlaa, sanngɛ b’a wunmɛn i. Ɔ maan srɛ kunnin be kpa. I cɛn nsan’n su’n, be ko wunnin i Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ. ?A si like nga ti yɛ Zezi o Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n?— Ɔ kwla suan i Baba Zoova i su like lɔ ti ɔ. Ɔ klo Zoova yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sí like nga ɔ kwla yo naan Zoova i klun w’a jɔ i wun’n. Kɛ Zezi yoli kaklaka bɔbɔ’n, i ɲin yili Zoova titi. Kannzɛ bɔbɔ blɛ wie ɔ yoli kekle mɛnnin i, naan i sɔ’n ti’n be kleli i ɲrɛnnɛn’n, sanngɛ i ɲin yili Zoova. ?Zezi ɲin yili Zozɛfu nin Mali wie?— Ɛɛn. Biblu’n waan i ɲin yili be.

?Ngue yɛ Zezi i su ndɛ’n kle wɔ ɔ?— Kannzɛ ɔ ti kekle man ɔ’n, sanngɛ maan ɔ ɲin yi ɔ baba nin ɔ manmin. ?Á yó sɔ?—

KANNGAN BE Ɔ BIBLU’N NUN

  • Lik 1:30-35; 2:45-52

  • Efɛzfuɛ Mun 6:1

  • Ebre Mun 5:8