?Ɔ ti pɔpɔ man wɔ kɛ ɔ ɲin yi ɔ baba annzɛ ɔ manmin cɛn kwlaa?— Cɛn wie’n, ɔ ti kekle. ?A si be nga Zezi i ɲin yili be’n?— I ɲin yili Zoova, ɔ nin i baba nin i manmin. Zezi i su ndɛ’n kwla uka ɔ. I liɛ’n, sɛ blɛ wie nun’n ɔ timan pɔpɔ manman ɔ bɔbɔ’n, ɔ ɲin kwlá yí ɔ baba nin ɔ manmin. Maan e suan i sɔ’n su like kan.

Ka naan Zezi w’a ba asiɛ’n su wa’n, ɔ nin i Baba Zoova be o ɲanmiɛn su lɔ. Sanngɛ Zezi wa ɲannin baba kun ɔ nin manmin kun asiɛ’n su wa wie. I baba suan Zozɛfu yɛ i manmin suan Mali. ?A si wafa nga be wa yoli Zezi i baba nin i manmin’n?—

Zoova fali Zezi i nguan’n ɲanmiɛn su lɔ, ɔ fa wlali Mali ku sɛ’n nun. Ɔ yoli sɔ naan be wu Zezi asiɛ’n su wa. Abonuan sa kun ɔn! Zezi yoli ba nɔnman Mali i ku sɛ’n nun kɛ bla kwlaa i ku sɛ nun ba nɔnman sa. Kpɛkun kɛ ɔ ɲannin anglo ngwlan’n, yɛ be wuli i ɔ. I sɔ’n ti yɛ Mali yoli Zezi i manmin, kpɛkun Zozɛfu yoli i baba asiɛ’n su wa’n niɔn.

Kɛ Zezi ɲannin afuɛ 12, ɔ yoli sa kun. Sa sɔ’n kle kɛ ɔ klo i Baba Zoova kpa. Kɛ ɔ nin i osufuɛ mun be ɔli Delɛ cɛn’n i dilɛ Zerizalɛmu’n yɛ ɔ yoli sa sɔ’n niɔn. Zerizalɛmu klɔ’n o mmua kpa. Kɛ bé sá be sin be klɔ’n, Zozɛfu nin Mali be kunndɛ Zezi’n, be wunmɛn i. ?A si lika nga ɔ wo’n?—

?Ngue ti yɛ Zezi o Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ ɔ?

Zozɛfu nin Mali be sali be sin Zerizalɛmu ndɛndɛ kpa. Be kunndɛli Zezi lika kwlaa, sanngɛ b’a wunmɛn i. Ɔ maan srɛ kunnin be kpa. I cɛn nsan’n su’n, be ko wunnin i Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ. ?A si like nga ti yɛ Zezi o Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n?— Ɔ kwla suan i Baba Zoova i su like lɔ ti ɔ. Ɔ klo Zoova yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sí like nga ɔ kwla yo naan Zoova i klun w’a jɔ i wun’n. Kɛ Zezi yoli kaklaka bɔbɔ’n, i ɲin yili Zoova titi. Kannzɛ bɔbɔ blɛ wie ɔ yoli kekle mɛnnin i, naan i sɔ’n ti’n be kleli i ɲrɛnnɛn’n, sanngɛ i ɲin yili Zoova. ?Zezi ɲin yili Zozɛfu nin Mali wie?— Ɛɛn. Biblu’n waan i ɲin yili be.

?Ngue yɛ Zezi i su ndɛ’n kle wɔ ɔ?— Kannzɛ ɔ ti kekle man ɔ’n, sanngɛ maan ɔ ɲin yi ɔ baba nin ɔ manmin. ?Á yó sɔ?—