?Ndɛ benin yɛ Zɛfte kan kleli Zoova ɔ?

W’a yoman pɔpɔ, sanngɛ ndɛ nga Zɛfte kan kleli Zoova’n, i wa’n yoli i nuan su sa

?A wun ba bla nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n?— Bian kun mɔ be flɛ i kɛ Zɛfte’n, i wa’n niɔn. Biblu’n w’a boman i dunman w’a kleman e. Sanngɛ nga e si i’n, yɛle kɛ ɔ yoli maan i baba nin Zoova be klun jɔli. Nian like nga talua sɔ’n ɔ nin i baba Zɛfte be yoli’n.

Zɛfte ti sran kpa. Ɔ kleli i wa’n i Zoova su like leleele. Zɛfte ti yakpafuɛ, kpɛkun ɔ si sran mun be su nian. I sɔ’n ti’n, Izraɛlifuɛ mun be seli i kɛ ɔ yo be su kpɛnngbɛn naan be nin be kpɔfuɛ mun be kun.

Zɛfte kusu srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ ukɛ i naan ɔ kwla i kpɔfuɛ mun. Ɔ seli Zoova kɛ, sɛ ɔ kwlɛ i kpɔfuɛ mun naan ɔ sɛ i sin’n, ɔ́ fá sran nga ɔ dun mmua fin i awlo nun fite’n, ɔ́ fá mɛ́n i mlɔnmlɔn. Yɛle kɛ lika  nga Ɲanmiɛn i tannin sua’n o lɔ’n yɛ sran sɔ’n ɔ́ trán ɔn. Kpɛkun ɔ́ dí junman lɔ mán Ɲanmiɛn titi. Blɛ sɔ nun’n, tannin sua nun lɔ yɛ sran mun be kɔ Ɲanmiɛn sulɛ ɔ. Zɛfte kusu kwlɛli i kpɔfuɛ mun. ?Kɛ ɔ sɛli i sin klɔ’n, a si sran ng’ɔ dun mmua fin i awlo lɔ fiteli’n?—

Zɛfte i wa bla’n niɔn. Ɔ ti Zɛfte i wa kunngba cɛ. Siɛn’n ɔ fata kɛ Zɛfte fɛ i man mlɔnmlɔn. I sɔ’n yoli i ya kpa. Sanngɛ nán maan ɔ wla fi su kɛ ɔ seli Zoova kɛ ɔ́ yó like kun. Ɔ lemɛn i yowlɛ fi kun. Ɔ maan i wa talua’n seli i kɛ: ‘Baba, kɛ mɔ a tali Zoova i nda’n ti’n, sa ng’ɔ fiteli ɔ nuan kɛ á fá yó min’n, fá yó min.’

Afuɛ kwlaa nun’n, Zɛfte i wa bla’n i janvuɛ’m be kɔ i wun wunlɛ

Ɔ yoli Zɛfte i wa’n kusu i ya wie. Afin kɛ ɔ́ kó trán lika nga tannin sua’n o lɔ’n, ɔ su jaman bian yɛ ɔ su wuman ba. Sanngɛ ɔ kunndɛli kɛ ndɛ nga i baba kan kleli Zoova’n ɔ kpɛn su. Kpɛkun ɔ kunndɛli kɛ Zoova i klun jɔ. I sɔ’n yoli i cinnjin trali bian nin ba ɲanlɛ’n. I ti’n, ɔ jasoli awlo’n nun, ɔ ko trannin kan Ɲanmiɛn i tannin sua’n o lɔ’n lelele naan w’a wu.

?A bu i kɛ like nga ɔ yoli’n, ɔ jɔli i baba nin Zoova be klun?— Ɛɛn, ɔ jɔli be klun. Ɔ kusu, sɛ ɔ ɲin yi Zoova naan a klo i’n a kwla yo kɛ Zɛfte i wa’n sa. Kpɛkun ɔ baba nin ɔ manmin, ɔ nin Zoova be klun jɔ́.