Timote ti gbanflɛn kun m’ɔ klo sran ukalɛ ɔ. Ɔ ɔli klɔ kpanngban su ko ukali sran mun. I sɔ’n ti’n, ɔ dili aklunjuɛ dan. ?A kunndɛ kɛ á tí Timote i su ndɛ?—

Timote i nannan nin i manmin be kleli i Zoova su like

Klɔ nga be flɛ i kɛ Listri’n, i su lɔ yɛ Timote ɲinnin ɔn. I bakan kpa nun’n, yɛ i nannan Loisi nin i manmin Enisi be boli i Zoova su like klelɛ bo ɔ. Kɛ Timote ɲinnin’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ úka sran mun naan be si Zoova.

I nun mɔ Timote te yo gbanflɛn kan’n, Pɔlu seli i kɛ be wɔ be ko bo jasin fɛ’n klɔ uflɛ wie mun be su. Timote kplinnin su. Ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ kɔ́ naan ɔ́ kó úka sran mun.

 Timote nin Pɔlu be ɔli Maseduani lɔ klɔ kun mɔ be flɛ i Tɛsaloniki’n, i su lɔ. Kɛ ɔ ko yo naan b’a ju lɔ’n, be nantili lelee be ko fali mmeli kun. Kɛ be juli lɔ’n, be ukali sran kaka kpa naan b’a si Zoova. Sanngɛ sran wie’m be fali be wun ya, yɛ be kunndɛli kɛ bé yó be like yaya. I ti’n, Pɔlu nin Timote be jasoli lɛ be ko boli jasin fɛ’n lika uflɛ.

Timote dili aklunjuɛ dan

Kɛ anglo kaka sinnin’n, Pɔlu seli Timote kɛ ɔ sɛ i sin Tɛsaloniki lɔ naan ɔ ko nian aniaan mun be osu. Ɔ fata kɛ Timote yo yakpafuɛ naan w’a kwla sɛ i sin klɔ sɔ’n su lɔ! Sanngɛ kɛ m’ɔ klo aniaan nga be o lɔ’n ti’n, ɔ ɔli. Kɛ ɔ sɛli i sin Pɔlu wun lɔ’n, ɔ kannin lɔ ndɛ fɛ kleli i. Ɔ seli i kɛ aniaan’m be o lɛ naan be ti juejue!

Timote nin Pɔlu be dili junman likawlɛ afuɛ kaka kpa. Le kun’n, Pɔlu klɛli fluwa kun ko mannin Timote. Ɔ seli kɛ Timote yɛ ɔ ti i sran kpa nga ɔ kwla sunmɛn i kɛ ɔ ko uka asɔnun mun ɔn. Timote klo Zoova yɛ ɔ klo sran.

?A klo sran yɛ a kunndɛ kɛ á úka be naan be si Zoova?— Sɛ a yo sɔ’n, á dí aklunjuɛ dan kɛ Timote sa!