Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 7

?A bu i kɛ ɔ ngunmin yɛ w’a ka ɔ, yɛ srɛ kun wɔ?

?A bu i kɛ ɔ ngunmin yɛ w’a ka ɔ, yɛ srɛ kun wɔ?

Nian bakan nga ɔ o desɛn’n su lɛ’n. Ɔ tran kɛ i ngunmin yɛ w’a ka sa. Yɛ srɛ kun i. ?Nɛ́n i ɔ? ?Yɛ ɔ li, ɔ wun w’a yo ɔ sɔ wie le?— Cɛn wie’n kɛ e kwlaa e wun yo e sɔ ɔ. Zoova i janvuɛ wie mun bɔbɔ be buli i kɛ be ngunmin yɛ b’a ka ɔ. Ɔ maan srɛ kunnin be. Biblu’n kan be ndɛ. Be nun kun yɛle Eli. Maan e kan bian sɔ’n i ndɛ.

Zezabɛli waan ɔ́ kún Eli

Eli trannin Izraɛli lɔ w’a cɛ kpa. Blɛ sɔ nun’n, nn be nin a wuman Zezi. Yɛ kusu Akabu m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n ɔ suman Ɲanmiɛn Zoova. Akabu nin i yi Zezabɛli be sɔ amuɛn nga be flɛ i Baali’n. I sɔ’n ti’n, Izraɛlifuɛ mun be nun sunman be boli Baali i sɔlɛ’n bo wie. Famiɛn bla Zezabɛli i klun yo wi dan. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kún be kwlaa nga be su Zoova’n. I waan ɔ́ kún Eli wie. ?A si like nga Eli yoli’n?—

 Eli wanndili! Ɔ ɔli aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ, ɔ ko fiali yɛbuɛ buɛ kun nun. ?Kɛ a niɛn i sa’n, ngue ti yɛ ɔ yoli sɔ ɔ?— Srɛ kunnin i ti ɔ. Sanngɛ ɔ fataman kɛ srɛ kun Eli. ?Ngue ti ɔ? Afin ɔ si kɛ Zoova kwla ukɛ i. Laa’n, kɛ Eli srɛli Zoova’n, ɔ yoli maan sin fin ɲanmiɛn su lɔ jrali. I sɔ’n kle kɛ Zoova le wunmiɛn dan, naan ɔ kwla uka Eli ekun!

?Wafa sɛ yɛ Zoova ukali Eli ɔ?

Kɛ Eli o yɛbuɛ buɛ’n nun lɔ’n, Zoova nin i be ijɔli. Ɔ usɛli i kɛ: ‘?Ngue yɛ a su yo i wa ɔ?’ Eli tɛli i su kɛ: ‘Min kunngba yɛ n te su wɔ ɔ. Min ngunmin cɛ yɛ m’an ka ɔ. Srɛ kun min, afin be waan bé kún min.’ Eli buli i kɛ be kunnin Zoova i sufuɛ’m be ngba. Sanngɛ, Zoova seli Eli kɛ: ‘Cɛcɛ, b’a kunman be wunmuan’n. Sran 7.000 ekun be te su min. Yo yakpafuɛ. N su wa man ɔ junman kaka.’ ?A bu i kɛ, kɛ Eli tili ndɛ sɔ’n, ɔ yoli i fɛ?—

?Ngue yɛ sa nga ɔ juli Eli su’n kle wɔ ɔ?— Nán bu i le kɛ ɔ ngunmin yɛ w’a ka ɔ, naan i ti’n srɛ kún wɔ. A le janvuɛ mɔ be klo Zoova ɔ. Kpɛkun be klo ɔ wie. Asa ekun’n, Zoova le wunmiɛn dan. Ɔ́ úka ɔ titi. ?Kɛ a wun i wlɛ kɛ nán ɔ ngunmin yɛ w’a ka’n, i sɔ’n yoman ɔ fɛ?—

KANNGAN BE Ɔ BIBLU’N NUN