Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Amun kle amun mma’m be like

 LIKE SUANLƐ 5

Samiɛli w’a yaciman like ng’ɔ ti kpa’n i yolɛ.

Samiɛli w’a yaciman like ng’ɔ ti kpa’n i yolɛ.

I nun mɔ Samiɛli te yo bakan’n, ɔ ko trannin kan Ɲanmiɛn i tannin sua’n o lɔ’n. Kpɛkun ɔ dili junman lɔ titi. Lɔ yɛ sran mun be ko su Zoova ɔ. ?A si like nga ti yɛ Samiɛli ko trannin kan Ɲanmiɛn i tannin sua’n o lɔ’n? Maan e kan Samiɛli i manmin’n i ndɛ ka. Ɔ suan Ani.

Ani kunndɛli leleele kɛ ɔ́ ɲán ba, sanngɛ ɔ kwlá wuman ba. Ɔ srɛli Zoova tankaan kpa kɛ ɔ ukɛ i. Yɛ ɔ seli Zoova kɛ, sɛ ɔ mɛn i ba yasua kun’n, ɔ́ fá ba’n mɛ́n i naan ɔ di junman i tannin sua’n nun tititi. Zoova tɛli Ani i srɛlɛ’n su, ɔ wuli ba yasua kun sakpasakpa. Ɔ tɔnnin i dunman kɛ Samiɛli. Kɛ nga Ani fa kannin’n sa’n, kɛ Samiɛli ɲannin afuɛ nsan annzɛ nnan’n, ɔ fɛ i ɔli Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ naan ɔ ko di Ɲanmiɛn junman lɔ.

Lika nga Ɲanmiɛn i tannin sua’n o lɔ’n, yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn Eli tran ɔn. I wa yasua nɲɔn mun be di junman lɔ wie. Nán ɔ wla fi su kɛ Ɲanmiɛn i tannin sua’n ti sua kun mɔ be ko su Ɲanmiɛn nun ɔn. Ɔ maan sa nga ɔ ti kpa’n yɛ ɔ fata kɛ sran mun be yo i lɔ ɔ. Sanngɛ Eli i mma mun be yo sa tɛtɛ kpa. Samiɛli wunnin sa nga be yo’n. ?Sanngɛ ɔ yoli sa tɛtɛ kɛ Eli i mma mun sa wie?— Cɛcɛ. Samiɛli w’a yaciman sa kpa yolɛ. Like nga i baba nin i manmin be kleli i’n yɛ ɔ yoli ɔ.

?Kɛ a niɛn i sa’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ Eli yo i mma mun ɔn?— Ɔ fata kɛ ɔ tu be fɔ naan be yaci Ɲanmiɛn i sua’n nun junman dilɛ. Sanngɛ w’a yoman sɔ. I ti’n, Zoova fali Eli nin i mma nɲɔn’m be wun ya. Zoova waan ɔ́ tú be fɔ.

Ndɛ nga Zoova seli Samiɛli kɛ ɔ kan kle Eli’n, ɔ kan kleli i

Le kun kɔnguɛ’n, Samiɛli su lafi kpɛkun sran kun flɛli i. Ɔ seli kɛ: ‘Samiɛli.’ Yɛ ɔ wanndi ɔli Eli i wun lɔ ɔ. Sanngɛ Eli seli i kɛ: ‘M’an flɛman wɔ.’ Sran’n flɛli i ekun. I kpɛ nsan su liɛ’n, Eli seli Samiɛli kɛ, sɛ ɔ ti sran’n i ngan ekun’n, ɔ se kɛ: ‘Zoova, min yɛ. Yaci, kan ndɛ’n.’ I sɔ yɛ Samiɛli yoli ɔ. Yɛ Zoova seli Samiɛli kɛ: ‘Se Eli kɛ sa tɛtɛ nga i mma mun be yoli’n ti’n, ń tú be fɔ.’  ?A bu i kɛ ndɛ kɛ ngalɛ sa’n, i kanlɛ’n yoli pɔpɔ mannin Samiɛli?— W’a yoman pɔpɔ. Srɛ kunnin Samiɛli. Sanngɛ ndɛ nga Zoova seli i kɛ ɔ kan kle Eli’n, ɔ kan kleli i. Ndɛ nga Zoova kannin’n, ɔ kpɛnnin su. Sakpasakpa, be kunnin Eli i wa nɲɔn mun. Eli kusu wuli wie.

Ɔ fata kɛ e yo kɛ Samiɛli sa. Ɔ wunnin kɛ sran mun be yoli sa tɛtɛ. Sanngɛ i liɛ’n, ɔ yoli like nga ɔ ti kpa’n. ?Yɛ ɔ li? ?A kunndɛ kɛ á yó kɛ Samiɛli sa? ?Á yó sa kpa titi? Sɛ a yo sɔ’n, ɔ baba nin ɔ manmin, ɔ nin Zoova be klun jɔ́ ɔ wun.

KANNGAN BE Ɔ BIBLU’N NUN