Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 12

Pɔlu i niaan bla’n i wa’n ti yakpafuɛ

Pɔlu i niaan bla’n i wa’n ti yakpafuɛ

Maan e kan gbanflɛn kan kun i ndɛ. Gbanflɛn kan sɔ’n yoli maan b’a kunman i manmin i niaan bian’n kun. I manmin i niaan sɔ’n yɛle akoto Pɔlu. E siman gbanflɛn kan sɔ’n i dunman’n. Sanngɛ e si kɛ ɔ yoli yakpa. ?A kunndɛ kɛ á sí like ng’ɔ yoli’n?—

Pɔlu o bisua Zerizalɛmu lɔ. Zezi i ndɛ mɔ Pɔlu kannin’n, i ti yɛ be wlɛli i bisua ɔ. Klunwifuɛ wie’m be kpɔ Pɔlu. I ti’n be kunndɛli kɛ bé kún i. Be seli kɛ: ‘Maan e laka sonja akpi su kpɛn’n naan ɔ se i sonja mun kɛ be fa Pɔlu wɔ jɔlɛ difuɛ mun be ja su. Kpɛkun é fía atin’n nuan lɛ. I liɛ’n, kɛ Pɔlu ju lɛ cɛ’n, é kún i!’

Pɔlu i aosua’n kannin sa tɛ nga be waan bé yó Pɔlu’n i ndɛ kleli Pɔlu nin sonja akpi su kpɛn’n

Pɔlu i niaan bla’n i wa’n ɔ tili be ndɛ’n. ?Ngue yɛ ɔ yoli ɔ? Ɔ ɔli bisua lɔ ko kannin ndɛ’n kleli Pɔlu. Yɛ Pɔlu seli i kɛ ɔ ko kan kle sonja akpi su kpɛn’n ndɛndɛ. ?A bu i kɛ ɔ yoli pɔpɔ mannin Pɔlu i niaan bla’n i wa’n?— Cɛcɛ. Afin sonja akpi su kpɛn’n ti sran dan. Sanngɛ Pɔlu i niaan bla’n i wa’n ti yakpafuɛ. Ɔ maan ɔ ko kannin ndɛ’n kleli sonja akpi su kpɛn’n.

Sonja akpi su kpɛn’n si like nga ɔ fata kɛ ɔ yo’n. Ɔ yiali sonja ko ju 500 kɛ be sasa Pɔlu! Ɔ seli be kɛ be fa Pɔlu wɔ Sezare kɔnguɛ. ?Klunwifuɛ mun be kwla kunnin Pɔlu?— Cɛcɛ. B’a kwlá yomɛn i like fi! Like tɛ nga be waan bé yó’n b’a kwlá yoman.

?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle wɔ ɔ?— Ɔ kusu a kwla yo yakpafuɛ kɛ Pɔlu i niaan bla’n i wa’n sa. Kɛ é kán Zoova i ndɛ é klé sran mun’n, ɔ fata kɛ e yo yakpafuɛ. ?Á yó yakpa naan á kán Zoova i ndɛ cɛn kwlaa?— Sɛ a yo sɔ’n, á kwlá dé sran wie.