Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 14

Famiɛn diwlɛ kun wá síe asiɛ wunmuan’n

Famiɛn diwlɛ kun wá síe asiɛ wunmuan’n

?A si famiɛn diwlɛ sɔ’n?— Ɲanmiɛn Sielɛ’n niɔn. Ɲanmiɛn Sielɛ sɔ’n yɛ ɔ́ wá yó maan asiɛ’n káci mɛn klanman ɔn. ?A kunndɛ kɛ á sí Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su like kpa ekun?—

Famiɛn diwlɛ kwlaa le i su famiɛn kun. Famiɛn’n yɛ ɔ nian i mɛn’n nun sran mun be su ɔ. ?A si Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su Famiɛn’n?— Zezi Klist ɔ. Ɔ tran ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ ka kan’n, ɔ́ wá síe asiɛ’n i sufuɛ’m be kwlaa. ?A bu i kɛ, kɛ Zezi wá síe sran mun asiɛ wunmuan’n su’n, é dí aklunjuɛ?—

?Ngue yɛ a kunndɛ kɛ á yó i mɛn klanman’n nun ɔn?

É wá dí aklunjuɛ dan! Mɛn klanman’n nun lɔ’n, sran’m be su tuman utre kun, yɛ be su kunman alɛ kun. Sran’m be kwlaa bé kló be wiengu. Sran fi su tɔman tukpacɛ, yɛ sran fi su wuman. Aɲinsifuɛ mun bé wún ase, yɛ sutrefuɛ mun bé tí sa. Be nga be kwlá nantiman’n, bé kwlá wánndi yɛ bé tú kpɛ́n. Sran kwlaa ɲán aliɛ kaka. Nnɛn’m be kwlaa bé kán ngowa likawlɛ, yɛ e nin be é kán ngowa wie. Sran nga be wuli’n, bé ɲán nguan ekun. Sran nga e kannin be ndɛ fluwa nga nun’n, be nun kaka bé ɲán nguan ekun! Be nun wie yɛle  Rebeka, Raabu, Davidi nin Eli. ?Kɛ sran sɔ mun bé wá ba ekun’n, a kunndɛ kɛ á wún be?—

Zoova klo wɔ. Yɛ ɔ kunndɛ kɛ a di aklunjuɛ. Sɛ a suan i su like titi’n, naan ɔ ɲin yi i’n, ɔ kusu á ɲán anannganman nguan lika klanman kun nun! ?I sɔ yɛ a kunndɛ ɔ?—

KANNGAN BE Ɔ BIBLU’N NUN