Kɔ i nun ndɛ'n su trele

BIBLU’N MAAN SRAN’M BE KACI

N yoli sa tɛ kpanngban

N yoli sa tɛ kpanngban
  • BE WULI I: AFUƐ 1952 NUN

  • Ɔ FIN: ETAZININ

  • LAA’N: Ɔ FA YA BLE

MIN LAA NUN’N:

N ɲinnin Etazinin lɔ klɔ nga be flɛ i Lɔsanzelɛsi i su lɔ. Lɔ’n, e trannin lika fanunfanun nun. Kusu lika sɔ’m be nun’n, nzaje sa yolɛ’n nin drɔgi nɔnlɛ’n be tru lɔ kpa. Be wuli e nsiɛn yɛ min yɛ n ti ba’m be nɲɔn su’n niɔn.

I nun mɔ e ti kanngan’n, min nin’n fa e kɔ asɔnun. Sanngɛ kɛ n ɲinnin kan’n, asɔnun ndɛ’n w’a yoman min cinnjin dan kun. Mɔnnɛn cɛn’n, e nin be nga be to jue asɔnun lɔ’n, e to jue likawlɛ. Yɛ cɛn onga’m be liɛ’n, like nga n yo’n yɛle min ɲin su yiyilɛ nin drɔgi nɔnlɛ, ɔ nin bla kunndɛlɛ sukusuku’n.

Blɛ sɔ’n nun’n, n fa ya ndɛndɛ, kpɛkun n fa ya ble. Kɛ e nin sran kun e tu ngondin’n, like kwlaa nga min sa tɔ su’n, n fa fin i naan w’a kwlaman min. Like nga be kle i asɔnun lɔ kusu’n, ɔ ukaman min. N se titi kɛ: “Ɲanmiɛn yɛ ɔ tu klunngbɔ-ɔ, yɛ min lika yɛ ɔ sin yo i sɔ liɛ’n niɔn!” Kɛ é wá mántan afuɛ 1970, mɔ n te kɔ kolɛzi’n, like nga politiki anuannzɛ nga be flɛ i kɛ Blak Pantɛɛ’n i nunfuɛ’m be yo be kpli sran’m be ti’n, ɔ yoli min klanman. I ti’n, n ma kacili anuannzɛ kun mɔ suklu ba nga be kɔ inivɛsite’n be kpɛli i ba’n i nunfuɛ, naan ń kplí sran’m be ti wie. Kpɛ sunman’n, e man e wun su e yo ninnge wie mun. Yɛ blɛ kwlaa nga e yo sɔ’n, be ɲin e suklu’n.

Sanngɛ like nga e yo’n, ɔ juman min. Ɔ maan, sran kpɔlɛ dunman nun ti’n, n fali min wun wlali sa tɛtɛ kpa wie’m be yolɛ’n nun. I wie yɛle kɛ, cɛn kun’n, e nin min janvuɛ mun e ɔli flimun kun nianlɛ. Ɔ kan wafa nga laa be yoli sran ble’m be tɛtɛ Etazinin lɔ’n i ndɛ. Kɛ e wunnin wafa nga be kleli be ɲrɛnnɛn’n, ɔ yoli e ya dan ti’n, e boli blɔfuɛ ba nga be ɔli flimun’n i nianlɛ wie’n. I sin’n e ɔli lika nga blɔfuɛ’m be tran lɛ’n, naan é yó be like yaya.

Kɛ n ɲinnin gbanflɛn’n, min nin min niaan bian mun e wa yoli nzaje sa sunman. I sɔ’n ti’n, polisie’m be kunndɛ e naan bé trá e. Min sinma yasua kun wa yoli nzaje sa yofuɛ’m be akpasua kun i nunfuɛ. N kusu, n ma fali min wun wlali nun wie. Nanwlɛ, n yoli sa tɛ kpanngban.

WAFA NGA BIBLU’N KACILI MIN NZUƐN’N:

Min janvuɛ kun i si nin i nin be ti Zoova i Lalofuɛ. Be yiali min be aɲia kun bo. Kɛ n wɔli’n, n ka lɛ n wunnin i wlɛ kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be timan kɛ sran onga mun sa. Kɛ bé yó aɲia’n, Biblu o be kwlaa be sa nun yɛ be nian nun. Ba kanngan mun bɔbɔ be ijɔ nzra nun. Kɛ n sili kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle Zoova’n, mɔ n wunnin kɛ be fa flɛ i’n, i sɔ’n boli min nuan. (Jue Mun 83:18) Be nga n wunnin be aɲia sɔ’n i bo lɔ’n, be finwlɛ’n timan kun. Ɔ nin i sɔ ngba’n be bubuman be wun nun.

I uflɛ nun’n, m’an kunndɛman kɛ e nin Zoova i Lalofuɛ mun é súan like. Sanngɛ n kloli be aɲia’m be bo kɔlɛ kpa. Cɛn kun nnɔsua mɔ n wɔli Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia bo’n, min janvuɛ wie’m be ɔli jue tielɛ. Lɔ’n, be boli gbanflɛn kun lele ɔ wuli, afin w’a kplinman su kɛ ɔ́ fɛ́ i vɛsi’n mán be. Kɛ i lika cɛnnin’n, be fali ba’n i kunlɛ’n be dili be nuan. Kɛ bé dí jɔlɛ bɔbɔ’n, b’a bumɛn i kɛ like nga be yoli’n ti tɛ. Be seli kɛ bé wlá be nun kpanngban be bisua naan be su fiteman le. Nanwlɛ, kɛ m’an tranman be nun wie nnɔsua sɔ’n nun’n, ɔ yoli min fɛ dan. Ɔ maan, n fali ajalɛ kɛ ń káci mlɔnmlɔn, naan ń súan Biblu’n nun like.

Sran ble nin blɔfuɛ’m be su ndɛ nga be kan kleli min’n ti’n, kɛ n wunnin ninnge nga Zoova i Lalofuɛ’m be yo’n, ɔ boli min nuan. I wie yɛle kɛ, cɛn kun mɔ Zoova i Lalofuɛ blɔfuɛ kun tú ajalɛ’n, ɔ fɛli i mma mun mannin Zoova i Lalofuɛ mɔ be ti sran ble’n naan be nian ba’m be su. Cɛn kun ekun liɛ’n, Zoova i lalofuɛ kun nin i yi mɔ be ti blɔfuɛ’n be sikeli gbanflɛn kun m’ɔ ti sran ble’n be awlo lɔ. I kwlaa sɔ’n yoli maan n wunnin i wlɛ kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nanti Zezi i ndɛ ng’ɔ o Zan 13:35 nun’n su. Ɔ se kɛ: “Sɛ amun klo amun wiengu’n, yɛ sran’m be kwlaa bé sí kɛ amun ti min sɔnnzɔnfuɛ-ɔ.” N wunnin i wlɛ kɛ m’an ɲan aniaan kpa.

Biblu’n nun like suanlɛ’n ti’n, n wunnin i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ n kaci min akunndan bulɛ wafa’n. Ɔ fata kɛ n kaci min akunndan’n naan n yo ninnge mun wɛtɛɛ su, yɛ n lafi su kɛ i sɔ yɛ ɔ ti mɛn dilɛ kpafuɛ’n niɔn. (Rɔmunfuɛ Mun 12:2) Blɛblɛɛblɛ, n wɔli min ɲrun ninnge sɔ’m be yolɛ nun. Ɔ maan afuɛ 1974, Zanvie anglo nun’n, be yoli min batɛmun, yɛ n kacili Zoova i Lalofuɛ.

Ɔ fata kɛ n kaci min akunndan’n naan n yo ninnge mun wɛtɛɛ su, yɛ n lafi su kɛ i sɔ yɛ ɔ ti mɛn dilɛ kpafuɛ’n niɔn.

Kɛ be yoli min batɛmun bɔbɔ’n, n miannin min ɲin titi naan m’an faman ya ndɛndɛ. I wie yɛle kɛ cɛn kun mɔ é bó jasin fɛ awloawlo’m be nun’n, n fuannin awiefuɛ kun m’ɔ wuali min loto’n nun aladio’n. Kɛ n mɛntɛnnin i koko’n, ɔ toli aladio’n yili i lɔ kpɛkun ɔ wanndili. Kɛ n kannin wafa nga n ɲannin min aladio’n n kleli aniaan nga be o lɛ’n, asɔnun kpɛnngbɛn kun usali min kɛ: “?Sitefɛnin, sɛ ɔ ti kɛ a trɛli i’n nn á yó i sɛ?” Kɛ ɔ usali min sɔ’n, n ma tran n buli akunndan, yɛ n fuali kpa kɛ ń yó wɛtɛɛfuɛ kpa ekun.

Afuɛ 1974, Ɔktɔblu anglo’n nun’n, n kacili blɛ kwlaa nun Ɲanmiɛn junman difuɛ. Anglo kwlaa nun’n, n fa dɔ 100 n fa kle sran’m be Biblu’n nun like. I sin’n, be flɛli min kɛ n ko di junman Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n i bo bia ng’ɔ o Bluklinin lɔ’n nun. Afuɛ 1978 nun’n, n sali min sin Lɔsanzelɛsi naan ń kó nían min manmin m’ɔ kpinndinman’n i lika. Kɛ afuɛ nɲɔn sinnin’n, e nin min yi Aarɔnda e jali. Ɔ suannin min bo kpa min manmin i lika nianlɛ’n nun lele min manmin fa wuli. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, min nin Aarɔnda e dili Gileadi suklu’n, yɛ be fa e ɔli Panama. Lele nin andɛ’n, e te di ngaliɛ difuɛ junman’n wa.

Kɛ ɔ fin cɛn mɔ be yoli min batɛmun’n, sa sunman mɔ be nun’n n kwla fa ya ble’n be tɔli min su. N mian min ɲin naan m’an tɛman be nga be kunndɛ min ndɛnngan’n be su, yɛ n yo maan lika’n tɔ fɔuun. Sran kpanngban be yoli min mo i sɔ mɔ n yoli’n ti. Min yi bɔbɔ o nun wie. Ɔ ju wie bɔbɔ’n, ninnge nga n yo’n, ɔ bo min bɔbɔ min nuan! Nán min bɔbɔ min fanngan nun yɛ n kwla kacili sɔ-ɔ. Sanngɛ n si kɛ Biblu’n m’ɔ le ta kpa’n yɛ ɔ ukali min-ɔn.—Ebre Mun 4:12.

I SU YE NGA N ƝƐNNIN I’N:

Biblu’n ti’n, n si sa nga ti yɛ n wo nguan nun’n yɛ n ti wɛtɛɛfuɛ. N boman sran’m be kun, sanngɛ n uka be naan be su Ɲanmiɛn. I kpa bɔbɔ’n, n kleli min wiengu suklu ba kun mɔ laa e kpɔ e wiengu’n, i Biblu’n nun like. Kɛ be yoli i batɛmun’n, e nin i e trannin likawlɛ kan. Lele nin andɛ’n, e afiɛn mantan kpa. E nin min yi e ukali sran 80 tra su naan b’a kaci Zoova i Lalofuɛ.

Ń lá Zoova i ase lelele. Afin i dunman nun’n, n si sa nga ti yɛ n wo nguan nun’n, yɛ kɛ n wo min niaan Klisifuɛ’m be afiɛn’n n di aklunjɔɛ.