Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

BIBLU’N MAAN SRAN’M BE KACI

Laa’n n bu min ngunmin min wun akunndan

Laa’n n bu min ngunmin min wun akunndan
  • BE WULI I: AFUƐ 1951 NUN

  • Ɔ FIN: ALEMAƝIN

  • LAA’N: Ɔ TU I WUN YƐ Ɔ TI ƝIN KEKLEFUƐ

MIN LAA NUN’N:

I nun mɔ n te yo bakan’n, min osufuɛ’m be tran Lapuzigi klɔ’n i wun lɛ. Ɔ o Alemaɲin i wia afiliɛ lɔ lika’n nun. Ɔ nin nvle nga be flɛ be kɛ Repibliki Cɛki’n nin Polɔɲin’n be ja awɛ. Kɛ n ɲannin afuɛ nsiɛn’n, min si i junman’n ti’n e ko trannin Brezili, yɛ i sin’n e ko trannin Ekuatɛɛ.

Kɛ n ɲannin afuɛ 14, be fali min ɔli Alemaɲin lɔ suklu kun m’ɔ le lawlɛ’n i nun. Kɛ mɔ min si nin min nin be o min wun mmua’n ti’n, min yɛ n nian min wun lika-ɔ. N bɔbɔ yɛ n yo min ninnge mun-ɔn. I ti’n kɛ ń yó ninnge mun’n, min ndɛ nunman sran ndɛ nun.

Kɛ n ɲannin afuɛ 17, min si nin min nin be sali be sin Alemaɲin. I klikli nun’n e nin be yɛ e tran-ɔn. Sanngɛ min ayeliɛ’n ti’n, e nin be y’a kwlá tranman kun. Ɔ maan kɛ n ɲannin afuɛ 18, n jasoli awlo’n nun.

N wlanwlan n kɔ lika’m be nun naan ń sí like nga ti yɛ n wo nguan nun’n. Kɛ n yoli ninnge fanunfanun mɔ n fali min wun wlali anuannzɛ’m be nun lele’n, n ma wunnin i wlɛ kɛ like kpafuɛ nga n kwla yo’n, yɛle kɛ n wɔ likalika’m be nun ka naan sran’m b’a saci asiɛ’n.

N jasoli Alemaɲin lɔ, n toli moto dan kun yɛ n toli min ti Sran ble mɛn’n nun lɔ. Sanngɛ w’a cɛman, n sali min sin Abloki lɔ naan ń síesíe min moto’n i ye. I sin’n, n wɔli Pɔɔtigali lɔ jenvie’n i nuan. N ma yacili min moto’n, yɛ n toli bato kun.

N wunnin gbanflɛn nin talua wie mɔ be su siesie be wun naan bé kɔ́ jenvie nga be flɛ i Osean Atlantiki’n su lɔ’n. Be nun’n, n wunnin talua kun. I yɛ n ma jɛli i-ɔ, ɔ suan Lori. I bo bolɛ nun’n, e nin Lori e ɔli lika nga be flɛ i Antii’n lɔ. I sin’n, e toli e ti Pɔɔto Riko naan y’a sa e sin Abloki lɔ. E kunndɛli kɛ é tó bato kun naan é fá káci e sua, naan é fá kɔ́ lika’m be nun. Ɔ maan e wa kunndɛli bato. Sanngɛ i anglo nsan su’n, sa kun juli. Yɛle kɛ be flɛli min Alemaɲin lɔ kɛ n ko di sonja.

N dili sonja Alemaɲin lɔ anglo 15. Blɛ sɔ’n nun’n e nin Lori e jali, yɛ e siesieli e wun naan é kó wlánwlán nzue ɲin su. Kwlaa naan m’an kaci sonja’n, e toli bato bo kun. Yɛ kɛ n kacili sonja’n, e dili su junman blɛblɛblɛ lele ɔ kacili bato. E waan é fá káci e sua naan é fá kɔ́ likalika’m be nun. Kɛ n wieli sonja di m’ɔ ka kan’n é wíe bato’n i ye siesie’n yɛ e nin Zoova i Lalofuɛ mun e yiali-ɔ. E wa boli Biblu’n nun like suanlɛ bo.

WAFA NGA BIBLU’N KACILI MIN NZUƐN’N:

I bo bolɛ nun’n, m’an bumɛn i kɛ ɔ ti cinnjin kɛ n kaci min sa ninnge wie’m be yolɛ’n nun. Afin bla nga e nin i tran’n, n jɛli i. Kpɛkun n yacili siklɛti’n i nɔnlɛ. (Efɛzifuɛ Mun 5:5) Asa’n, n seli min wun kɛ ajalɛ nga e fɛli i kɛ é kɔ́ likalika’m be nun’n ɔ ti like kpa, afin e fa e blɛ’n e niannian ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n.

Sanngɛ nanwlɛ ti kpa, ɔ fata kɛ n kaci min sa ninnge wie’m be yolɛ’n nun. I li min ayeliɛ’n yɛ ɔ fata kɛ n kaci i-ɔ. Kɛ mɔ n tu min wun dan mɔ min bɔbɔ yɛ n yo min ninnge mun ti’n, ninnge nga n si be yo’n nin nga n kwla yoli be’n be su yɛ n fa min ɲin sie-ɔ. Min ngunmin min wun akunndan yɛ n bu i sa trilili-ɔ.

Cɛn kun’n, n kanngannin Ɲanmiɛn ndɛ nga Zezi kɛnnin i Oka’n su lɔ’n nun. (Matie, ndɛ tre 5-7) I klikli nun’n, m’an wunman aklunjɔɛ dilɛ’n i su ndɛ nga Zezi kannin’n i wlɛ. I wie yɛle kɛ ɔ seli kɛ be nga awe nin nzuewe kun be’n be liɛ su ti ye. (Matie 5:6) N usali min wun kɛ wafa sɛ yɛ sran kun mɔ i sa mian like wun’n kwla di aklunjɔɛ-ɔ. Kɛ ń súan like ń kɔ́’n, n ma wunnin i wlɛ kɛ e kwlaa e mian Ɲanmiɛn wun. Sanngɛ ɔ fata kɛ e di e wun nanwlɛ kɛ e miɛn i wun. I sɔ yɛ Zezi kannin-ɔn. Ɔ seli kɛ: “Be nga be wun i wlɛ kɛ be mian Ɲanmiɛn wun’n be liɛ su ti ye.”—Matie 5:3.

E nin Lori e boli Biblu’n nun like suanlɛ bo Alemaɲin lɔ. Sanngɛ i sin’n, e ɔli Aflansi yɛ i sin’n e ɔli Itali. Kan kwlaa nga e kɔ’n, e wun Zoova i Lalofuɛ mun. Be klo sran yɛ be bo ti kun, i sɔ’n boli min nuan dan. Nanwlɛ, n wunnin kɛ Zoova i LaIofuɛ’m be kwlaa be ti kɛ awlobo kunngba nunfuɛ mun sa. (Zan 13:34, 35) Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be yoli min nin Lori e batɛmun yɛ e kacili Zoova i Lalofuɛ.

Kɛ be yoli min batɛmun’n, n miannin min ɲin titi n wlali ayeliɛ wie’m be ase. E nin Lori e waan é tó e ti Sran ble mɛn’n i ngua lɔ lika’n nun naan i sin’n é kpɛ́ Osean Atlantiki jenvie’n naan é kɔ́ Etazinin. Siɛn’n, e yɛ e o bato kaan kun nun jenvie’n i afiɛn yɛ. Lɛ yɛ n wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ ti e Yifuɛ’n ɔ ti dan lele kpe nun naan min bɔbɔ n timan like fi-ɔ. Kɛ mɔ e o jenvie’n i afiɛn mɔ n le blɛ’n, n fali min blɛ’n i dan lika n kanngannin Biblu’n nun. Zezi i su ndɛ’n wluwluli min wun dan. Fɔ nunmɛn i nun yɛ ɔ si ninnge kaka yo. Ɔ nin sɔ ngba’n, w’a tumɛn i wun le. W’a bumɛn i ngunmin i wun akunndan, sanngɛ ɔ buli i Si’n i akunndan titi.

N wunnin i kɛ ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n yo min cinnjin tra min ninnge liɛ mun.

Kɛ ń bú Zezi i su ndɛ’n i su akunndan’n, n wunnin i kɛ ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n yo min cinnjin tra min ninnge liɛ mun. (Matie 6:33) Ɔ maan kɛ e nin Lori e juli Etazinin lɔ’n, e fali ajalɛ kɛ é trán lɛ naan é fá e ɲin síe i Ɲanmiɛn sulɛ’n su kpa.

I SU YE NGA N ƝƐNNIN I’N:

Blɛ mɔ min bɔbɔ min wun su yɛ n lafi’n, ajalɛ nga n fa be’n n siman be agualiɛ. Sanngɛ siɛn’n, sran kun mɔ i ngwlɛlɛ’n cɛnnin’n yɛ ɔ kle min atin-ɔn. (Ezai 48:17, 18) Asa’n, n si like nga ti yɛ n wo nguan nun’n. Like sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn i sulɛ ɔ nin sran’m be ukalɛ naan be si i wie’n.

Kɛ mɔ e nin Lori e nanti Biblu’n nun mmla’m be su’n ti’n, e aja’n w’a taka kpa. Asa’n e wuli ba bla klanman kpa kun, yɛ i kusu klo Zoova wie.

Nán kɛ sa w’a tɔman e su le ti-ɔ. Sanngɛ Zoova fanngan nun’n, e kwla jrannin kekle. I ti’n, y’a fua kpa kɛ e su yacimɛn i sulɛ nin i su lafilɛ le.—Ɲanndra Mun 3:5, 6.