Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Cɛn wie lele ɲrɛnnɛn’n wíe?

?Cɛn wie lele ɲrɛnnɛn’n wíe?

?Á tɛ́ su kɛ [...]

  • ɛɛn?

  • cɛcɛ?

  • ɔ kwla yo sɔ?

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Nyanmiɛn [...] núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun.”—Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4, Nyanmiɛn Ndɛ’n.

WAFA NGA NDƐ SƆ’N KWLA YO Ɔ YE’N

A kwla lafi su kɛ nán Ɲanmiɛn yɛ maan a wun ɲrɛnnɛn-ɔn.—Zak 1:13.

Ɔ wla’n gúa ase. Afin á sí kɛ, kɛ ɲrɛnnɛn o e su’n, Ɲanmiɛn wun wafa nga e wun fa yo e’n i wlɛ.—Zakari 2:8.

A kwla lafi su kɛ ɲrɛnnɛn kwlaa wá wíe.—Jue Mun 37:9-11.

?E KWLA LAFI NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N SU SAKPA?

Sa nɲɔn ti’n, e kwla tɛ su kɛ ɛɛn:

  • Kɛ e wun ɲrɛnnɛn mɔ be bu e lufle’n, ɔ yo Ɲanmiɛn i ya kpa. ?Laa’n, kɛ be kleli Ɲanmiɛn Zoova i nvle’n nunfuɛ’m be yalɛ’n, wafa sɛ yɛ i wun fa yoli i-ɔ? Biblu’n se kɛ ‘yalɛ mɔ be kle be’n ɔ nin mianmianlɛ mɔ be mianmian be’n’ ti’n, be yoli Ɲanmiɛn i annvɔ.—Jɔlɛ Difuɛ Mun 2:18.

    Be nga be kle be wiengu’m be yalɛ’n, Ɲanmiɛn kpɔ be. Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn i ɲin ci ‘sran kunfuɛ’ mun.—Nyanndra Mun 6:16.

  • Ɲanmiɛn nian e lika e tinuntinun. Zoova wla e fanngan kɛ e fa e su sa’n kwlaa e wlɛ i sa nun, afin ɔ ‘nian e lika.’—1 Piɛr 5:7.

    Ɔ cɛ kan’n, Zoova i Sielɛ’n nun’n, ɔ́ núnnún ɲrɛnnɛn nga be o sran’m be tinuntinun be su’n. (Matie 6:9, 10) Ka naan blɛ sɔ’n w’a ju’n, ɔ fɔnvɔ be nga be tu be klun be kunndɛ i’n.—Sa Nga Be Yoli’n 17:27; 2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4.

BU KOSAN NGA SU AKUNNDAN

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran mun lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn-ɔn?

Biblu’n tɛ kosan sɔ’n su RƆMFUƐ MUN 5:12 ɔ nin 2 PIƐR 3:9 be nun.