Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Cɛn wie lele ɲrɛnnɛn’n wíe?

?Cɛn wie lele ɲrɛnnɛn’n wíe?

?Á tɛ́ su kɛ...

  • ɛɛn?

  • cɛcɛ?

  • ɔ kwla yo sɔ?

 NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Nyanmiɛn [...] núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun.” —Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4, Nyanmiɛn Ndɛ’n.

WAFA NGA NDƐ SƆ’N KWLA YO Ɔ YE’N

A kwla lafi su kɛ nán Ɲanmiɛn yɛ maan a wun ɲrɛnnɛn ɔn.—Zak 1:13.

Ɔ wla’n gua ase. Afin a si kɛ, kɛ ɲrɛnnɛn o e su’n, Ɲanmiɛn wun wafa nga e wun fa yo e’n i wlɛ.—Zakari 2:12.

A kwla lafi su kɛ ɲrɛnnɛn kwlaa wá wíe.—Jue Mun 37:9-11.

 ?E KWLA LAFI NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N SU SAKPA?

Sa nɲɔn ti’n, e kwla tɛ su kɛ ɛɛn:

  • Kɛ e wun ɲrɛnnɛn mɔ be bu e lufle’n, ɔ yo Ɲanmiɛn i ya kpa. ?Laa’n, kɛ be kleli Ɲanmiɛn Zoova i nvle’n nunfuɛ’m be yalɛ’n, wafa sɛ yɛ i wun fa yoli i ɔ? Biblu’n se kɛ ‘yalɛ mɔ be kle be’n ɔ nin mianmianlɛ mɔ be mianmian be’n’ ti’n, be yoli Ɲanmiɛn i annvɔ.—Jɔlɛ Difuɛ Mun 2:18.

    Be nga be kle be wiengu’m be yalɛ’n, Ɲanmiɛn kpɔ be. Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn i ɲin ci ‘sran kunfuɛ’ mun.—Nyanndra Mun 6:16.

  • Ɲanmiɛn nian e lika e tinuntinun. Zoova wla e fanngan kɛ e fa e su sa’n kwlaa e wlɛ i sa nun, afin ɔ ‘nian e lika.’—1 Piɛr 5:7.

    Ɔ cɛ kan’n, Zoova i Sielɛ’n nun’n, ɔ́ núnnún ɲrɛnnɛn nga be o sran’m be tinuntinun be su’n. (Matie 6:9, 10) Ka naan blɛ sɔ’n w’a ju’n, ɔ fɔnvɔ be nga be tu be klun be kunndɛ i’n.—Sa Nga Be Yoli’n 17:27; 2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4.

 BU KOSAN NGA SU AKUNNDAN

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran mun lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn ɔn?

Biblu’n tɛ kosan sɔ’n su RƆMFUƐ MUN 5:12 ɔ nin 2 PIƐR 3:9 be nun.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

JASIN FƐ KPA KUN FIN ƝANMIƐN!

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yiman sa tɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n niɔn?

?Wafa sɛ yɛ sa tɛ’n bali mɛn’n nun ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ Ɲanmiɛn nin a yiman ɔn? ?Naan ɲrɛnnɛn wunlɛ’n wíe cɛn kun?