I su junman dilɛ'n i siesielɛ

Kle aniɛn'n

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Cɛn wie lele ɲrɛnnɛn’n wíe?

?Cɛn wie lele ɲrɛnnɛn’n wíe?

?Amún tɛ́ su kɛ...

  • ɛɛn?

  • cɛcɛ?

  • ɔ kwla yo sɔ?

 NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Nyanmiɛn [...] núnnún be nyinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun.”Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4, Nyanmiɛn Ndɛ’n.

WAFA NGA NDƐ SƆ’N KWLA YO AMUN YE’N

Amun kwla lafi su kɛ nán Ɲanmiɛn yɛ maan amun wun ɲrɛnnɛn ɔn.Zak 1:13.

Amun wla’n gua ase. Afin amun si kɛ kɛ ɲrɛnnɛn o e su’n, Ɲanmiɛn wun wafa nga e wun fa yo e’n i wlɛ.Zakari 2:12.

Amun kwla lafi su kɛ ɲrɛnnɛn kwlaa wíe.Jue Mun 37:9-11.

 ?E KWLA LAFI NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N SU SAKPA?

Sa nɲɔn ti’n, e kwla se kɛ ɛɛn:

  • Kɛ e wun ɲrɛnnɛn mɔ be bu e lufle’n ɔ yo Ɲanmiɛn i ya kpa. ?Laa’n, kɛ be kleli Ɲanmiɛn Zoova i nvle’n nunfuɛ’m be yalɛ’n, wafa sɛ yɛ i wun fa yoli i ɔ? Biblu’n se kɛ ‘yalɛ mɔ be kle be’n ɔ nin mianmianlɛ mɔ be mianmian be’n’ ti’n, be yoli Ɲanmiɛn i annvɔ.Jɔlɛ Difuɛ Mun 2:18.

    Be nga be kle be wiengu’m be yalɛ’n, Ɲanmiɛn kpɔ be. Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn i ɲin ci ‘sran kunfuɛ’ mun.Nyanndra Mun 6:16.

  • Ɲanmiɛn nian e tinuntinun e lika. Zoova wla e fanngan kɛ e fa e su sa’n kwlaa e wlɛ i sa nun, afin ɔ ‘nian e lika.’1 Piɛr 5:7.

Ɔ cɛ kan’n, Zoova i Sielɛ’n nun’n, ɔ́ núnnún ɲrɛnnɛn nga be o sran’m be tinuntinun be su’n. (Matie 6:9, 10) Ka naan blɛ sɔ’n w’a ju’n, ɔ fɔnvɔ be nga be tu be klun be kunndɛ i’n.Sa Nga Be Yoli’n 17:27; 2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4.

 AN BU KOSAN YƐ’N I AKUNNDAN

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran mun lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn ɔn?

Biblu’n tɛ kosan sɔ’n su RƆMFUƐ MUN 5:12 ɔ nin 2 PIƐR 3:9 be nun.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yiman sa tɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n niɔn?

?Wafa sɛ yɛ sa tɛ’n bali mɛn’n nun ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ Ɲanmiɛn nin a yiman ɔn? ?Naan ɲrɛnnɛn wunlɛ’n wíe cɛn kun?