?Á tɛ́ su kɛ . . .

  • ɛɛn?

  • cɛcɛ?

  • ɔ kwla yo sɔ?

 NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

‘Sran’m bé cɛ́n.’​—Sa Nga Be Yoli’n 24:15, Nyanmiɛn Ndɛ’n.

WAFA NGA NDƐ SƆ’N KWLA YO Ɔ YE’N

Sɛ ɔ awlɛn su sran wie wu’n, ɔ wla’n su boman ɔ wun dan.​—2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4.

A su sroman wie’n kun.​—Ebre Mun 2:15.

A kwla lafi su sakpa kɛ á wún ɔ awlɛn su sran nga be wuli mun ekun.​—Zan 5:28, 29.

 ?E KWLA LAFI NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N SU SAKPA?

Sa nsan ti’n, e kwla tɛ su kɛ ɛɛn:

  • Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti like kwlaa yifuɛ’n niɔn. Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn Zoova i ‘wun lɔ yɛ nguan’n i bo’n ɔ wo-ɔ.’ (Jue Mun 36:9; Sa Nga Be Yoli’n 17:24, 25) Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili like kwlaa ɔ. Ɔ maan ɔ kwla cɛn be nga be wuli’n be nguan ekun.

  • Ɲanmiɛn cɛnnin sran wie mun laa. Biblu’n kan sran mɔcuɛ mɔ Ɲanmiɛn cɛnnin be’n be ndɛ. Be nga Ɲanmiɛn cɛnnin be nguan sɔ’n be nun wie’m be ti gbanflɛn, wie’m be ti kpɛnngbɛn. Wie’m be kusu be ti yasua yɛ wie’m be ti bla. Kɛ be nun wie’m be wuli’n, w’a cɛman yɛ ɔ cɛnnin be nguan ɔn. Sanngɛ be nun kun liɛ’n, ɔ dili cɛn lele nnan ndia’n nun ka naan w’a cɛn i nguan!—Zan 11:39-44.

  • Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ ɔ́ yó i sɔ ekun. Zoova kpɔ wie’n. (1 Korɛntfuɛ Mun 15:26) Ɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ cɛ́n sran mun, naan ɔ́ núnnún wie’n. I wun blibli i kɛ ɔ́ cɛ́n i awlɛn su sran mun naan be di mɛn asiɛ’n su ekun.—Ebre Mun 11:17-19.

 BU KOSAN NGA SU AKUNNDAN

?Ngue ti yɛ e wu ɔ?

Biblu’n tɛ kosan sɔ’n su BO BOLƐ 3:17-19 ɔ nin RƆMFUƐ MUN 5:12 be nun.