Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sanwun Yolɛ fluwa’n

Ndɛ tre

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n (1-17)

 • 2

  • Ble annzɛ i wunsu like mɔ be fa man Ɲanmiɛn’n (1-16)

 • 3

  • Bo kun yolɛ tɛ’n (1-17)

   • Nán amun di nnɛn lui nin mmoja (17)

 • 4

  • Sa tɛ’n i ti tɛ’n (1-35)

 • 5

  • Sa tɛ wie mun ɔ nin be ti tɛ ng’ɔ fata kɛ be yi’n (1-6)

   • Sa tɛ nga sran kun yo mɔ be wun i’n i kanlɛ (1)

  • Tɛ nga yalɛfuɛ’m be kwla yi’n (7-13)

  • Sran nga nɛ́n i ɲinfu yɛ ɔ yoli sa tɛ’n i sa tɛ’n i ti kpatalɛ tɛ’n (14-19)

 • 6

  • Sa tɛ’n i ti kpatalɛ tɛ’n i su ndɛ wie mun ekun (1-7)

  • Like mɔ be fa man Ɲanmiɛn’n i su mmla mun (8-30)

   • Tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n (8-13)

   • Ble annzɛ i wunsu like m’ɔ be fa man Ɲanmiɛn’n (14-23)

   • Sa tɛ’n i ti tɛ’n (24-30)

 • 7

  • Tɛ yilɛ’n i su mmla mun (1-21)

   • Sa tɛ’n i ti kpatalɛ tɛ’n (1-10)

   • Bo kun yolɛ tɛ’n (11-21)

  • Ɔ fataman kɛ be di nnɛn lui nin mmoja (22-27)

  • Like nga be fa man’n i bue ng’ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be liɛ’n (28-36)

  • Tɛ yilɛ’n i su ndɛ’n i atabo’n (37, 38)

 • 8

  • Aarɔn nin i mma mun be Ɲanmiɛn ɲrun jranlɛ junman’n i nun wlalɛ (1-36)

 • 9

  • Aarɔn yili tɛ mun (1-24)

 • 10

  • Sin fiteli Zoova i ɲrun lɛ ɔ kunnin Nadabu nin Abiu (1-7)

  • Nzan nin aliɛ’n i su mmla ng’ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be di su’n (8-20)

 • 11

  • Nnɛn nga be ti sanwun’n ɔ nin nga be ti fiɛn’n (1-47)

 • 12

  • Bla ng’ɔ wu ba’n i wun fiɛn kplolɛ (1-8)

 • 13

  • Kokowe’n i su mmla’n (1-46)

  • Kokowe ng’ɔ tɔ tralɛ nun’n (47-59)

 • 14

  • Kokowefuɛ’n i wun fiɛn kplolɛ (1-32)

  • Sua mɔ tukpacɛ tɔli nun’n i sanwun yolɛ (33-57)

 • 15

  • Sɛ sran kun i wun nzue gua’n nn w’a wlu fiɛn nun (1-33)

 • 16

  • Sa Tɛ’n i Ti Kpatalɛ Cɛn’n (1-34)

 • 17

  • Ɲanmiɛn i tannin sua’n, tɛ yiwlɛ lika’n (1-9)

  • Ɔ fataman kɛ be di mmoja (10-14)

  • Nnɛn mɔ kɛ bé wún i’n w’a wu’n i su mmla’n (15, 16)

 • 18

  • Bla nin bian nna ng’ɔ fɔn mmla’n (1-30)

   • Ɔ fataman kɛ be nian Kanaanfuɛ’m be ayeliɛ’n su (3)

   • Be osufuɛ mɔ be nin i mantan’n mɔ be nin i si sua’n (6-18)

   • Bla’n i mannza blɛ’n nun (19)

   • Yasua m’ɔ nin i wiengu yasua be la’n (22)

   • Ɔ fataman kɛ sran’m be nin nnɛn’m be la (23)

   • ‘Amun ka sanwun, sɛ w’a yoman sɔ’n mɛn’n fí amun gúa’ (24-30)

 • 19

  • Sanwun yolɛ’n i su mmla fanunfanun mun (1-37)

   • Ninnge’m be kpɛlɛ’n i su mmla’n (9, 10)

   • Ɔ fata kɛ be bu sutrefuɛ mun nin aɲinsifuɛ’m be sran (14)

   • Sran suɛn tɔnlɛ (16)

   • Nán amun fa sran wun ndɛ sie amun klun (18)

   • Ɔ fataman kɛ be yi atrɛ nin wunnzue (26, 31)

   • Nán amun klɛklɛ amun wunnɛn’n su (28)

   • Kpɛnngbɛn’m be sran bulɛ (32)

   • Wafa ng’ɔ fata kɛ be nin aofuɛ’m be tran’n (33, 34)

 • 20

  • Molɛki i sɔlɛ’n, wunnzue yilɛ’n (1-6)

  • Sanwun yolɛ, nin be ɲin m’ɔ fata kɛ ɔ yi be si nin be nin’n (7-9)

  • Sran ng’ɔ fɔn bla nin bian nna’n i su mmla’n, ɔ fata kɛ be kun i (10-21)

  • Amun yo sanwun, i liɛ’n amún trán mɛn’n nun (22-26)

  • Ɔ fata kɛ be kun wunnzue yifuɛ mun (27)

 • 21

  • Ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be yo sanwun, ɔ fataman kɛ fiɛn kan be (1-9)

  • Ɔ fataman kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n kan fiɛn (10-15)

  • Ɔ fataman kɛ lɛ fi tran Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be wun (16-24)

 • 22

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be sanwun yolɛ, ɔ nin ninnge nga be ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n be dilɛ (1-16)

  • Nnɛn ng’ɔ ti kpa’n yɛ Ɲanmiɛn sɔ nun-ɔn (17-33)

 • 23

  • Cɛn nga be ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n, nin cɛn dilɛ mun (1-44)

   • Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n (3)

   • Delɛ Cɛn’n (4, 5)

   • Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i ti Cɛn’n i dilɛ (6-8)

   • Ninnge’m be mma klikli ng’ɔ fata kɛ be fa man Ɲanmiɛn’n (9-14)

   • Lemɔcuɛ’m be ti Cɛn’n (15-21)

   • Ninnge’m be kpɛlɛ’n i su mmla’n (22)

   • Cɛn mɔ kɛ bé wá dí’n be bo awɛ’n (23-25)

   • Sa Tɛ’n i Ti Kpatalɛ Cɛn’n (26-32)

   • Kpata Bo Tranlɛ Cɛn’n i dilɛ (33-43)

 • 24

  • Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ kannin’m be ngo’n (1-4)

  • Kpanwun nga be fa man Ɲanmiɛn’n (5-9)

  • Ɔ fata kɛ be finfin sran ng’ɔ yo Ɲanmiɛn i dunman’n i finfin’n i yɔbuɛ (10-23)

 • 25

  • Wunmiɛn lolɛ afuɛ (1-7)

  • Be Ti Ɲanlɛ Afuɛ’n (8-22)

  • Asiɛ mɔ be fa mɛn i fuɛ’n (23-34)

  • Wafa ng’ɔ fata kɛ be nin yalɛfuɛ’m be tran’n (35-38)

  • Kanga’m be su mmla’n (39-55)

 • 26

  • Ɔ fataman kɛ be sɔ amuin (1, 2)

  • Suyralɛ nga sɛ be ɲin yi Ɲanmiɛn’n bé ɲɛ́n i’n (3-13)

  • Fɔ nga sɛ be yo ɲin kekle’n bé fá tú be’n (14-46)

 • 27

  • Ninnge nga be fa man Ɲanmiɛn’n be ti kpɔlɛ (1-27)

  • Ninnge nga be sie be ngunmin kɛ bé fá mán Ɲanmiɛn’n (28, 29)

  • Ninnge’m be blusu’n be ti kpɔlɛ (30-34)