Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Fluwa nga Pɔlu klɛli Rɔmunfuɛ mun’n

Ndɛ tre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Aniaan’m be like yolɛ (1-7)

  • Pɔlu kunndɛ kɛ ɔ́ kɔ́ Rɔmun (8-15)

  • Sran kpa’n i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti yɛ ɔ́ ɲán nguan-ɔn (16, 17)

  • Be nga be ɲin yiman Ɲanmiɛn’n be leman ndɛ be kanman (18-32)

   • Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be yi wafa ng’ɔ ti’n i nglo (20)

 • 2

  • Ɲanmiɛn wá dí Zifu mun nin Glɛki’m be jɔlɛ (1-16)

   • Wafa nga e klun akunndan’n di junman’n (14, 15)

  • Zifu mun nin Mmla’n (17-24)

  • Be awlɛn’n i klɛn wlalɛ (25-29)

 • 3

  • “Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ ti nanwlɛfuɛ” (1-8)

  • I Zifu-o, i Glɛki-o, be kwlaa be ti sa tɛ yofuɛ (9-20)

  • Zezi i su lafilɛ’n ti’n, Ɲanmiɛn bu sran’m be sran kpa (21-31)

   • Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n to fuannin sran’m be kwlaa (23)

 • 4

  • Abraamun lafili Ɲanmiɛn su ti’n, Ɲanmiɛn buli i sran kpa (1-12)

   • Abraamun ti be nga be lafi Ɲanmiɛn su’n be si (11)

  • Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti yɛ be ɲan like nga Ɲanmiɛn ta nda kɛ ɔ́ fá mán’n niɔn (13-25)

 • 5

  • Klisi ti’n e nin Ɲanmiɛn e afiɛn w’a sɛ (1-11)

  • Adan ti yɛ e wu-ɔ, yɛ Klisi ti yɛ e ɲan nguan-ɔn (12-21)

   • Sran’m be kwlaa be yo sa tɛ, yɛ wie’n wo be kwlaa be su (12)

   • Sran kunngba i sa kpa ng’ɔ yoli’n (18)

 • 6

  • Be yoli e batɛmun naan e nin Klisi e kaci sran wunmuan naan e ɲan nguan uflɛ (1-11)

  • Nán amun man sa tɛ’n i atin naan ɔ sie amun wunnɛn’n (12-14)

  • Amun timan sa tɛ’n i kanga kun, amun a kaci Ɲanmiɛn i kanga (15-23)

   • Sa tɛ’n i akatua’n yɛle wie’n. Like nga Ɲanmiɛn fa cɛ e’n, yɛle nguan’n (23)

 • 7

  • Mmla mɔ e diman su kun’n i su sunnzun ase (1-6)

  • Mmla’n ti yɛ e sili sa tɛ’n niɔn (7-12)

  • E nin sa tɛ’n e kpli (13-25)

 • 8

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n man nguan, yɛ ɔ yo maan e ɲan e ti (1-11)

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n kle weiin kɛ e ti Ɲanmiɛn wa (12-17)

  • Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be su minndɛ blɛ nga Ɲanmiɛn maan bé ɲán be ti’n (18-25)

  • ‘Ɲanmiɛn wawɛ’n srɛ man e’ (26, 27)

  • Be nga Ɲanmiɛn buli be akunndan laa’n (28-30)

  • Ɲanmiɛn i klolɛ’n ti’n e ti kwlafuɛ (31-39)

 • 9

  • Izraɛlifuɛ’m be ti’n, Pɔlu i wla boli i wun (1-5)

  • Be nga be ti Abraamun i osu’n nunfuɛ sakpa’n (6-13)

  • Sran fi kwlá siman sa nga Ɲanmiɛn yo be’n be su akplowa (14-26)

   • Be nga Ɲanmiɛn fa be wun ya’n nin be ng’ɔ si be aunnvɔɛ’n (22, 23)

  • Be nga bé ká lɛ’n be ngunmin yɛ bé ɲán be ti-ɔ (27-29)

  • Izraɛlifuɛ’m be ja kplali (30-33)

 • 10

  • Like nga sran kun yó naan Ɲanmiɛn w’a bu i sran kpa’n (1-15)

   • E kan e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i ndɛ e kle sran mun (10)

   • Be nga be bo flɛ Zoova’n, bé fíte nun (13)

   • Be nga be bo jasin fɛ’n, be ja’m be ti nglanman (15)

  • Sran’m b’a sɔman jasin fɛ’n nun (16-21)

 • 11

  • Nán kɛ Ɲanmiɛn yili Izraɛlifuɛ’m be blo mlɔnmlɔn-ɔn (1-16)

  • Olivie waka’n i su sunnzun ase (17-32)

  • Ɲanmiɛn i ngwlɛlɛ’n cɛnnin (33-36)

 • 12

  • Amun fa amun wun man Ɲanmiɛn kɛ tɛ yɛ amun su yi sa (1, 2)

  • Ɲanmiɛn mannin e ninnge fanunfanun, sanngɛ wunnɛn’n ti kun (3-8)

  • Klisifuɛ nanwlɛfuɛ’n i nzuɛn’n i su afɔtuɛ (9-21)

 • 13

  • Maan e ɲin yi mɛn siefuɛ mun (1-7)

   • Lapo tualɛ (6, 7)

  • Sran ng’ɔ klo sran’n w’a wie Mmla’n su fa (8-10)

  • Maan e nanti kɛ e o wia nun sa (11-14)

 • 14

  • Nán amun di amun wiengu jɔlɛ (1-12)

  • Nán amun yo naan sran ja kpla (13-18)

  • Maan e nuan sɛ, yɛ e bo yo kun (19-23)

 • 15

  • Amun sɔ amun wiengu nun kɛ Klisi kusu fa sɔli amun nun’n sa (1-13)

  • Pɔlu di junman nvlenvle’m be nun (14-21)

  • Pɔlu kannin lika nga i waan ɔ́ kɔ́’n i ndɛ (22-33)

 • 16

  • Pɔlu kannin Febe m’ɔ uka asɔnun’n i nunfuɛ mun’n i ndɛ (1, 2)

  • Klisifuɛ nga be o Rɔmun lɔ’n, be like yolɛ (3-16)

  • Pɔlu waan be nian be wun su naan be afiɛn w’a saciman (17-20)

  • Pɔlu i wiengu junman difuɛ’m be yoli aniaan nga be o Rɔmun lɔ’n be like (21-24)

  • Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ ti fiawa’n w’a fite nglo siɛn’n (25-27)