Ezipti Lɔ Tulɛ 29:1-46

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be junman nun wlalɛ (1-37)

  • Tɛ ng’ɔ fata kɛ be yi i cɛn kwlakwla’n (38-46)

29  “Like ng’ɔ fata kɛ a fa yo be sanwun naan b’a kwla di Ɲanmiɛn ɲrun jranlɛ junman’n b’a man min’n yɛ: Fa nannin gbanflɛn kun nin bua ɲin nɲɔn mɔ like fi nunman be wun’n,+  nin kpanwun mɔ levii nunman nun’n, ɔ nin kpanwun kukluuklu* mɔ levii nunman nun mɔ be sɛnngɛnnin i nin ngo’n, nin gato mɔ levii nunman nun mɔ be guaguali su ngo’n.+ Fa ble sanmlɛn mlɛnnɛnnɛn kpa fa yo be.  Kpɛkun fa be guɛ i gbogbo kun nun naan fa gbogbo’n nin i nun ninnge mun,+ ɔ nin nannin tola’n nin bua ɲin nɲɔn mun, naan fa be sie min ɲrun.  “Fa Aarɔn nin i mma mun kɔ tannin sua mɔ Ɲanmiɛn yi i wun nglo nun’n i anuan’n nun lɔ,+ naan fa nzue wunnzin be.+  I sin’n, fa tralɛ mun+ wla Aarɔn. Fa tralɛ tɛnndɛn’n, nin tralɛ tɛnndɛn m’ɔ leman sa’n mɔ be fa wlɛ i efɔdu’n i bo’n, ɔ nin efɔdu’n, nin be wue nun pɔsu’n wlɛ i wun. Kpɛkun fa efɔdu’n i su cisu* mɔ be wuli’n ci i afiɛn.+  Fa tannin tanmue’n cici i ti, kpɛkun fa nzɔliɛ ng’ɔ kle kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n* sie i tannin tanmue’n su.+  Fa be ti su gualɛ ngo’n+ guɛ i ti’n su naan ɔ yo min liɛ klonglo.+  “I sin’n, fɛ i mma mun bla wa naan fa tralɛ tɛnndɛn mun wla be wun.+  Fa cisu mun ci be afiɛn, fa Aarɔn i cisu liɛ’n ci i afiɛn wie, yɛ fa be kle mun wla be ti. Kpɛkun Ɲanmiɛn ɲrun jranlɛ junman’n ɔ́ yó be liɛ tititi.+ Wafa ng’ɔ fata kɛ a sie Aarɔn nin i mma mun Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+ 10  “I sin’n, fa nannin tola’n kɔ tannin sua mɔ Ɲanmiɛn yi i wun nglo nun’n i ɲrun lɔ naan Aarɔn nin i mma’m be fa be sa be fua nannin tola’n i ti’n su.+ 11  Kpɛ nannin tola’n i kɔmin Zoova ɲrun, tannin sua mɔ Ɲanmiɛn yi i wun nglo nun’n i anuan’n nun lɛ.+ 12  Fa ɔ sa mma bo nannin tola’n i mmoja’n nun, kpɛkun fa klikli nnɛn wɛ nga be o tɛ yiwlɛ’n su’n be wun.+ Fa mmoja’n i onga’n i wunmuan’n guɛ i tɛ yiwlɛ’n i bo lɛ.+ 13  Fɛ i lui+ ng’ɔ kɛtɛ i aya’m be su’n i kwlaa nin i buɛ’n i wun lui’n, ɔ nin i aklɛnzia nɲɔn’n nin be wun lui’n, kpɛkun yra be naan be wunsrɛn’n fite tɛ yiwlɛ’n su.+ 14  Sanngɛ nannin tola’n i nnɛn’n nin i kplo’n nin i aya’n i nun ninnge’m be liɛ’n, yra be nanmue’n i sin lɔ. Ɔ ti sa tɛ’n i ti tɛ yilɛ. 15  “I sin’n, fa bua ɲin’m be nun kun, kpɛkun maan Aarɔn nin i mma’m be fa be sa fua bua ɲin’n i ti’n su.+ 16  Kpɛ bua ɲin’n i kɔmin naan fɛ i mmoja’n kpɛntɛnkpɛntɛn tɛ yiwlɛ’n i bue kwlaa su.+ 17  Kpɛkpɛ bua ɲin’n i likalika mun, wunnzin i aya mun+ nin i ja mun, kpɛkun fɛ i likalika sɔ mun sasa su naan fɛ i ti’n sie su. 18  Yra bua ɲin’n i wunmuan’n naan i wunsrɛn’n fite tɛ yiwlɛ’n su. Ɔ ti tɛ kun mɔ kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli be man Zoova-ɔ, ɔ bɔn fannin.*+ Ɔ ti tɛ kun mɔ be yrɛ i sin su be man Zoova-ɔ. 19  “I sin’n, fa bua ɲin kun ng’ɔ kali lɛ’n naan Aarɔn nin i mma’m be fa be sa be fuɛ i ti’n su.+ 20  Kpɛ bua ɲin’n i kɔmin, fɛ i mmoja’n wie klikli Aarɔn i su fama’n i pɛkɛpɛkɛ’n su nin i mma’m be su fama’n i pɛkɛpɛkɛ’n su. Fa wie klikli be sa mma kokotre fama’n su, ɔ nin be ja mma kokotre fama’n su. Fa mmoja’n kpɛntɛnkpɛntɛn tɛ yiwlɛ’n i bue kwlaa su. 21  Fa mmoja ng’ɔ o tɛ yiwlɛ’n su’n i wie, ɔ nin be ti su gualɛ ngo’n+ i wie naan fa kpɛntɛnkpɛntɛn Aarɔn i wun, yɛ fa wie kpɛntɛnkpɛntɛn i tralɛ’m be su. Fa wie kpɛntɛnkpɛntɛn i mma’m be wun, yɛ fa wie kpɛntɛnkpɛntɛn be tralɛ’m be su. I liɛ’n, i bɔbɔ nin i tralɛ mun nin i mma mun nin be tralɛ mun bé yó Ɲanmiɛn liɛ klonglo.+ 22  “I sin’n, fa bua ɲin’n i lui’n. Fɛ i lua’n, nin i aya’m be wun lui’n nin i buɛ’n i wun lui’n, ɔ nin i aklɛnzia nɲɔn’n nin be wun lui’n,+ nin i sɔwa fama’n, afin ɔ ti junman nun wlulɛ bua ɲin.+ 23  Fa kpanwun kukluku kun, ɔ nin kpanwun kukluuklu* mɔ be sɛnngɛnnin i nin ngo’n kun, ɔ nin gato kun gbogbo nga be fa kpanwun mɔ levii nunman nun’n be gua nun’n, m’ɔ jin Zoova ɲrun lɔ’n, i nun. 24  Fa be wla Aarɔn nin i mma’m be sa nun, kpɛkun toto be kɔ ɔ ɲrun nin ɔ sin, kɛ like mɔ be toto i be man Zoova’n sa. 25  I sin’n, fa ninnge sɔ’m be sa nun naan yra be tɛ yiwlɛ’n su, fa be sie i tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n i nnɛn’n su naan ɔ bɔn Zoova i bue nun fannin.* Ɔ ti tɛ kun mɔ be yrɛ i sin su be man Zoova-ɔ. 26  “I sin’n, fa bua ɲin nga be fa wlali Aarɔn i junman nun’n+ i wue’n, naan toto i kɔ ɔ ɲrun nin ɔ sin, kɛ like mɔ be toto i be man Zoova’n sa. I lika sɔ’n yɛ ɔ ti ɔ liɛ-ɔ. 27  Nnɛn’n i wue nga a totoli’n nin i sɔwa m’ɔ ti i liɛ ngunmin’n, mɔ a fɛli i Aarɔn nin i mma’m be junman nun wlalɛ bua ɲin’n su’n,+ yo be sanwun. 28  Maan i lika sɔ’n yo Aarɔn nin i mma’m be liɛ. Ɔ ti mmla kun m’ɔ fata kɛ Izraɛlifuɛ’m be di su tititi-ɔ. Afin nnɛn’n i lika sɔ’n ti i liɛ ngunmin. Ɔ fata kɛ Izraɛlifuɛ’m be fɛ i lika sɔ m’ɔ ti i liɛ ngunmin’n be man.+ Kɛ be ko yi bo kun yolɛ tɛ’n, i lika nga be fa man Zoova’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+ 29  “Kɛ bé wá gúa Aarɔn i mma’m be ti su ngo mɔ bé síe be Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n naan be kaci Aarɔn’n, Aarɔn i tralɛ mɔ be ti be liɛ ngunmin’n+ bé káci i mma’m be liɛ.+ 30  I mma’m be nun Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ ng’ɔ́ káci i’n, kɛ ɔ́ wlú tannin sua mɔ Ɲanmiɛn yi i wun nglo nun’n i nun, m’ɔ́ kó dí junman lika m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n nun’n, ɔ́ wlá tralɛ sɔ mun cɛn nso.+ 31  “Fa junman nun wlalɛ bua ɲin’n naan tɔn i nnɛn’n lika kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n nun.+ 32  Maan Aarɔn nin i mma’m be di+ bua ɲin’n i nnɛn’n nin kpanwun ng’ɔ o gbogbo’n nun’n, tannin sua mɔ Ɲanmiɛn yi i wun nglo nun’n i anuan’n nun lɛ. 33  Ninnge nga be fa yili tɛ mɔ be ti’n, be katali be sa tɛ’m be su naan b’a kwla sie be Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n, naan b’a yo be sanwun’n, maan be di be. Sanngɛ nán maan sran ng’ɔ leman atin diman’n* ɔ di wie. Afin ninnge sɔ’m be ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo.+ 34  Sɛ junman nun wlalɛ tɛ nnɛn’n nin kpanwun’n i wie ka lɛ naan aliɛ cɛn su’n, yra be sin nun.+ Nán maan be di, afin be ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo. 35  “Like nga n fa kleli wɔ’n, niɛn i kwlaa su fa yo Aarɔn nin i mma mun. Fa cɛn nso fa sie be Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ.+ 36  Cɛn kwlakwla’n, fa nannin tola kun fa yi sa tɛ’n i ti tɛ naan ɔ kata sa tɛ’n su. Ɔ fata kɛ a yi tɛ fa kata sa tɛ’n su naan tɛ yiwlɛ’n yo sanwun. Kpɛkun fa ngo gua su naan ɔ yo Ɲanmiɛn liɛ klonglo.+ 37  Fa cɛn nso fa yi tɛ fa kata sa tɛ’n su naan tɛ yiwlɛ’n yo sanwun. Ɔ fata kɛ a yo i sanwun naan ɔ yo tɛ yiwlɛ ngunmin kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n.+ Sran kwlaa ng’ɔ́ kán tɛ yiwlɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ yo sanwun. 38  “Like nga á fá yí tɛ tɛ yiwlɛ’n su’n yɛ: Cɛn kwlakwla’n, fa bua gbanflɛn nɲɔn mɔ b’a di afuɛ kun’n, yo i sɔ titi.+ 39  Fa bua gbanflɛn’n kun yi tɛ nglɛmun, kpɛkun kɛ sɛnzɛ’n ko tɔ’n* fa bua gbanflɛn kun’n yi tɛ nnɔsua.+ 40  Fa sanmlɛn mlɛnnɛnnɛn kpa efa kun,* bu nun blu naan fɛ i bue kun, kpɛkun fa olivie mma nga be sili’n i ngo inin kun,* bu nun nnan naan fɛ i bue kun, yɛ fa duvɛn inin kun, bu nun nnan naan fɛ i bue kun. Fa ninnge sɔ mun sie i bua gbanflɛn’n i klikli’n su. 41  Kɛ sɛnzɛ’n ko tɔ’n,* fa bua gbanflɛn’n i nɲɔn su’n yi tɛ. Fa sanmlɛn nin ngo nin nzan mɔ be fa yi tɛ’n sie su kɛ nga a fa yoli i nglɛmun nun’n sa. Yo maan ɔ bɔn fannin,* ɔ ti tɛ kun mɔ be yrɛ i sin su be man Zoova-ɔ. 42  Maan amun yi tɛ sɔ mɔ kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n tititi tannin sua mɔ Ɲanmiɛn yi i wun nglo nun’n i anuan’n nun lɛ, Zoova ɲrun, kan ń má yí min wun nglo ń klé amun lɛ mɔ e nin wɔ é íjɔ’n.+ 43  “Ń yí min wun nglo ń klé Izraɛlifuɛ mun lɛ, yɛ min aɲrunɲan’n yó lika sɔ’n i sanwun.+ 44  Ń má yó tannin sua mɔ Ɲanmiɛn yi i wun nglo nun’n, nin tɛ yiwlɛ’n be sanwun. Yɛ ń má yó Aarɔn nin i mma’m be sanwun+ naan be kwla di Ɲanmiɛn ɲrun jranlɛ junman’n be man min. 45  Ń trán Izraɛlifuɛ’m be afiɛn, yɛ ń yó be Ɲanmiɛn.+ 46  Ɔ maan bé wá sí jrɛiin kɛ min Zoova, n ti be Ɲanmiɛn, min yɛ n fali be Ezipti mɛn’n nun fiteli-ɔ, kɛ ɔ ko yo naan m’an kwla tran be afiɛn’n ti.+ N ti Zoova, min yɛ n ti be Ɲanmiɛn’n niɔn.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Buɛ o be afiɛn.
Annzɛ “be afiɛn cilɛ like.”
Annzɛ “kle m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n.”
Annzɛ “ɔ yo maan be wla gua ase.” Ebr., “ɔ yo maan be lo wunmiɛn.”
Buɛ o be afiɛn.
Annzɛ “ɔ yo maan be wla gua ase.” Ebr., “ɔ yo maan be lo wunmiɛn.”
Ebr., “aofuɛ,” yɛle kɛ sran kun m’ɔ timan Aarɔn i osu’n nunfuɛ’n.
Ebr., “nnɔsua nɲɔn’n be afiɛn.”
Efa kun ti litri 22. Nian Nd. B14 nun.
Inin kun ti litri 3,67. Nian Nd. B14 nun.
Ebr., “nnɔsua nɲɔn’n be afiɛn.”
Annzɛ “ɔ yo maan be wla gua ase.” Ebr., “ɔ yo maan be lo wunmiɛn.”