Ezipti Lɔ Tulɛ 13:1-22

  • Ba yasua klikli’m be kwlaa be ti Zoova liɛ (1, 2)

  • Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i ti Cɛn dilɛ’n (3-10)

  • Ba yasua klikli’m be kwlaa be ti Ɲanmiɛn liɛ mlɔnmlɔn (11-16)

  • Be fali Izraɛlifuɛ mun ɔli Jenvie Ɔkwlɛ’n su lɔ (17-20)

  • Ɲanmiɛn ble tiaan’n nin sin taaman’n (21, 22)

13  Zoova seli Moizi ekun kɛ:  “Yo ba yasua klikli kwlaa* nga Izraɛlifuɛ’m be wu be’n be sanwun* man min. Ba yasua klikli nga sran annzɛ nnɛn wu i’n, ɔ ti min liɛ.”+  Moizi seli Izraɛlifuɛ’m be kɛ: “Maan amun wla kpɛn cɛn mɔ amun fin Ezipti mɛn’n nun fiteli’n su,+ maan amun wla kpɛn cɛn mɔ amun fin kanga sua’n nun fiteli’n su. Afin Zoova fɛli i sa mɔ wunmiɛn o nun kpa’n, ɔ fa fali amun fiteli.+ I sɔ’n ti’n, nán amun di like nga levii o nun’n.  Amún fíte andɛ, Abibu* anglo’n nun.+  Kɛ Zoova ko fa wɔ ko kɔ Kanaanfuɛ mun, nin Ɛtifuɛ mun, nin Amɔɔfuɛ mun, nin Ivifuɛ mun, ɔ nin Zebisifuɛ’m be mɛn+ m’ɔ tali ɔ nannan’m be nda kɛ ɔ́ fá mán wɔ’n nun lɔ’n,+ di cɛn nga titi anglo nga nun. Nɔnnɔn nin awɛma nzue be sonji mɛn sɔ’n nun.+  Amun di kpanwun mɔ levii nunman nun’n cɛn nso.+ Cɛn nso’n su’n, amun di cɛn be man Zoova.  Amun di kpanwun mɔ levii nunman nun’n cɛn nso.+ Nán maan like nga levii o nun’n, ɔ tran amun sa nun.+ Nán levii tran amun mɛn wunmuan’n nun.  Yɛ se ɔ wa’n kɛ: ‘I nun mɔ ń fín Ezipti lɔ’n ń fíte’n, like nga Zoova yo mannin min’n i ti yɛ n yo sa sɔ’n niɔn.’+  I sɔ’n yó kɛ nzɔliɛ sa amun sa’n su, yɛ ɔ́ yó kɛ amun wla kpɛnlɛ like sa amun ngban’n su.*+ I liɛ’n, amún kán Zoova i mmla’n i ndɛ. Afin Zoova fɛli i sa mɔ wunmiɛn o nun kpa’n, ɔ fa fali amun Ezipti mɛn’n nun fiteli. 10  Afuɛ kwlaa nun’n, kɛ blɛ sɔ’n ko ju’n, maan amun di mmla sɔ’n su.+ 11  “Kɛ Zoova wá fá ɔ kɔ́ Kanaanfuɛ’m be mɛn m’ɔ tali wɔ nin ɔ nannan’m be nda kɛ ɔ́ fá mán amun’n i nun lɔ’n,+ 12  ɔ fata kɛ ɔ wa yasua klikli kwlaa* nin nnɛn nga á ɲán be’n be mma yasua klikli’m be kwlaa be yo Zoova liɛ mlɔnmlɔn. Ba yasua’m be ti Zoova liɛ.+ 13  Ɔ fata kɛ a fa bua kun fa kpɔ aflunmun kwlaa i wa klikli’n i ti. Sɛ w’a kwlá kpɔmɛn i ti’n, ɔ fata kɛ a bu i kɔmin. Kpɔ ɔ mma yasua klikli’m be kwlaa be ti.+ 14  “Sɛ cɛn wie lele ɔ wa’n usa ɔ kɛ: ‘?Like nga i bo’n yɛle benin?’ Se i kɛ: ‘Zoova fɛli i sa mɔ wunmiɛn o nun kpa’n fa fali e Ezipti mɛn’n nun fiteli, ɔ fali e kanga sua’n nun fiteli.+ 15  Kɛ Faraɔn yoli ɲin kekle mɔ w’a kplinman su kɛ ɔ́ yáci e nun’n,+ Zoova kunnin ba klikli’m be kwlaa Ezipti mɛn’n nun. Ɔ kunnin sran nin nnɛn’m be mma klikli’m be kwlaa.+ I sɔ’n ti yɛ n fa ba yasua klikli’m be kwlaa* n man Zoova mɔ n kpɔ min mma yasua klikli’m be kwlaa be ti’n niɔn.’ 16  Maan i sɔ’n yo kɛ nzɔliɛ sa amun sa’n nin amun ngban’n su.*+ Afin Zoova fɛli i sa mɔ wunmiɛn o nun kpa’n fa fali amun Ezipti mɛn’n nun fiteli.” 17  Kɛ Faraɔn yacili Izraɛlifuɛ’m be nun’n, Ɲanmiɛn w’a faman be w’a sinman Filistifuɛ’m be mɛn’n nun, kusu nn atin sɔ’n yɛ ɔ ti kpe-ɔ. Afin Ɲanmiɛn seli kɛ: “Sɛ nvlefuɛ’m be ko tɔ alɛ nun’n, ɔ cɛman naan b’a kaci be akunndan’n, kpɛkun bé sá be sin Ezipti lɔ.” 18  Ɲanmiɛn fali nvlefuɛ mun sinnin aawlɛ flɛnnɛn m’ɔ mantan Jenvie Ɔkwlɛ’n i atin’n su.+ Kɛ Izraɛlifuɛ’m bé fín Ezipti mɛn’n nun bé fíte’n, be kɔ kɛ sonja mɔ be su kɔ alɛ kunlɛ’n sa. 19  Kɛ bé kɔ́’n, Moizi fali Zozɛfu i owie mun ɔli. Afin Zozɛfu yoli maan Izraɛlifuɛ’m be tali nda. Ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn wá úka amun sakpa. Yɛ kɛ amún kɔ́’n, amun fa min owie mun wɔ.”+ 20  Be jasoli Sukɔtu lɛ, kpɛkun be ko boli nanmue Etamun lɔ, aawlɛ flɛnnɛn’n i nuan su lɔ. 21  Kɛ bé kɔ́’n, Zoova dun mmua be ɲrun. Wia nun’n, ɔ o ɲanmiɛn ble tiaan kun nun ɔ kle be atin.+ Kɔnguɛ’n ɔ o sin taaman tiaan kun nun ɔ kpaja be ɲrun. Ɔ maan be kwla tu ajalɛ wia nun nin kɔnguɛ.+ 22  Ɲanmiɛn ble tiaan’n m’ɔ dun mmua be ɲrun wia nun’n, ɔ nin sin taaman m’ɔ dun mmua be ɲrun kɔnguɛ’n, b’a jasoman be ɲrun le.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “Like kwlaa ng’ɔ tike i nin ku sɛ’n.”
Annzɛ “sie be ngunmin.”
Nian Nd. B15 nun.
Ebr., “amun ɲinma’m be afiɛn.”
Ebr., “like kwlaa ng’ɔ tike i nin ku sɛ’n.”
Ebr., “like kwlaa ng’ɔ tike i nin ku sɛ’n.”
Ebr., “amun ɲinma’m be afiɛn.”