Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Ezipti Lɔ Tulɛ fluwa’n

Ndɛ tre

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Izraɛlifuɛ’m be wa trɛli Ezipti lɔ (1-7)

  • Faraɔn kleli Izraɛlifuɛ’m be yalɛ (8-14)

  • Ba wufuɛ wie mɔ be ɲin yi Ɲanmiɛn’n b’a kunman ba yasua mun (15-22)

 • 2

  • Moizi i awuliɛ’n (1-4)

  • Faraɔn i wa bla’n fali Moizi yoli i wa (5-10)

  • Moizi wanndi ɔli Madian yɛ ɔ jali Sefora (11-22)

  • Ɲanmiɛn tili Izraɛlifuɛ’m be kplinlɛ’n (23-25)

 • 3

  • Moizi nin susrɛ m’ɔ su jue’n (1-12)

  • Zoova tuli i dunman’n i bo (13-15)

  • Zoova kleli Moizi like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo’n (16-22)

 • 4

  • Abonuan sa nsan m’ɔ fata kɛ Moizi yo’n (1-9)

  • Moizi buli i kɛ ɔ kwlá diman junman’n (10-17)

  • Moizi sɛli i sin Ezipti lɔ (18-26)

  • Aarɔn ɔli Moizi sin (27-31)

 • 5

  • Moizi nin Aarɔn be ɔli Faraɔn ɲrun (1-5)

  • Yalɛ klelɛ’n wa yoli dan (6-18)

  • Izraɛlifuɛ’m be waan Moizi nin Aarɔn ti yɛ be su fɛ-ɔ (19-23)

 • 6

  • Ɲanmiɛn seli Moizi ekun kɛ ɔ́ wá dé Izraɛlifuɛ mun (1-13)

   • Be nin-a siman Zoova i dunman’n i kpa (2, 3)

  • Moizi nin Aarɔn be osu’n nunfuɛ mun (14-27)

  • Ɔ fata kɛ Moizi wɔ Faraɔn i ɲrun lɔ ekun (28-30)

 • 7

  • Zoova wlali Moizi i fanngan (1-7)

  • Aarɔn i kpɔnman’n kacili wuo dan kpa kun (8-13)

  • Ɲrɛnnɛn 1: Nzue’n kacili mmoja (14-25)

 • 8

  • Ɲrɛnnɛn 2: Klɛ mun (1-15)

  • Ɲrɛnnɛn 3: Wɛntɛnwɛntɛn mun (16-19)

  • Ɲrɛnnɛn 4: Tuin mun (20-32)

   • Ɲrɛnnɛn’n w’a juman Gosɛnin lɔ wie (22, 23)

 • 9

  • Ɲrɛnnɛn 5: Nnɛn’m be wuli (1-7)

  • Ɲrɛnnɛn 6: Yra yoli sran mun nin nnɛn mun (8-12)

  • Ɲrɛnnɛn 7: Nzraama mɔ kɛ nzue tɔ́’n ɔ gua’n (13-35)

   • Ɔ fata kɛ Faraɔn wun Ɲanmiɛn i tinmin’n (16)

   • Ɔ fata kɛ be bo Zoova i dunman’n (16)

 • 10

  • Ɲrɛnnɛn 8: Lalo mun (1-20)

  • Ɲrɛnnɛn 9: Lika’n luli tritri (21-29)

 • 11

  • Ɲrɛnnɛn blu su’n i ndɛ kanlɛ (1-10)

   • Izraɛlifuɛ’m be srɛli ninnge wie mun (2)

 • 12

  • Delɛ Cɛn’n i ba kpɛlɛ (1-28)

   • Ɔ fata kɛ be fa mmoja be fa klikli anuan’m be kadri’m be su (7)

  • Ɲrɛnnɛn 10: Ba klikli’m be kunlɛ (29-32)

  • Ezipti lɔ tulɛ’n i bo bolɛ (33-42)

   • Afuɛ 430 w’a wie (40, 41)

  • Delɛ Cɛn’n i dilɛ’n i su mmla’n (43-51)

 • 13

  • Ba yasua klikli’m be kwlaa be ti Zoova liɛ (1, 2)

  • Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i ti Cɛn dilɛ’n (3-10)

  • Ba yasua klikli’m be kwlaa be ti Ɲanmiɛn liɛ mlɔnmlɔn (11-16)

  • Be fali Izraɛlifuɛ mun ɔli Jenvie Ɔkwlɛ’n su lɔ (17-20)

  • Ɲanmiɛn ble tiaan’n nin sin taaman’n (21, 22)

 • 14

  • Izraɛlifuɛ’m b’a ju jenvie’n su lɔ (1-4)

  • Faraɔn wanndi suli Izraɛlifuɛ’m be su (5-14)

  • Izraɛlifuɛ’m be kpɛli Jenvie Ɔkwlɛ’n (15-25)

  • Jenvie’n katali Eziptifuɛ’m be su (26-28)

  • Izraɛlifuɛ’m be lafili Zoova su (29-31)

 • 15

  • Moizi nin Izraɛlifuɛ’m be kwlalɛ jue’n (1-19)

  • Miriamun sɔ jue nga yasua’m be to’n su (20, 21)

  • Nzue m’ɔ yo wi’n wa yoli fɛ (22-27)

 • 16

  • Aliɛ ti’n nvlefuɛ’m be plannin (1-3)

  • Zoova tili be planlɛ’n (4-12)

  • Be mannin be aoko nin manin (13-21)

  • Wunmiɛn-lolɛ-cɛn nun’n be wunman manin asiɛ’n su (22-30)

  • Be fali manin’n wie be sieli naan be fa kpɛn be wun wla (31-36)

 • 17

  • Orɛbu lɔ’n Izraɛlifuɛ’m be plannin afin be ɲanman nzue (1-4)

  • Nzue fin yɔbuɛ kun nun fiteli (5-7)

  • Amalɛkifuɛ’m be fali alɛ wlali Izraɛlifuɛ’m be sin sanngɛ be kwlali be (8-16)

 • 18

  • Zetro nin Sefora be balɛ’n (1-12)

  • Zetro mannin afɔtuɛ kɛ be sie sran wie mun jɔlɛ difuɛ (13-27)

 • 19

  • Sinai Oka’n su lɔ (1-25)

   • Izraɛli wá káci famiɛn diwlɛ kun mɔ i nun’n Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun yɛ bé dí famiɛn-ɔn (5, 6)

   • Be yoli nvlefuɛ’m be sanwun naan be nin Ɲanmiɛn be yia (14, 15)

 • 20

  • Mmla Blu mun (1-17)

  • Sa sroesroe nga Izraɛlifuɛ’m be wunnin be’n ti’n, srɛ kunnin be (18-21)

  • Ɲanmiɛn sulɛ’n i su mmla wie mun (22-26)

 • 21

  • Be mannin Izraɛlifuɛ’m be mmla wie mun (1-36)

   • Ebre kanga mun (2-11)

   • Be wiengu like yaya yolɛ’n (12-27)

   • Nnɛn mun (28-36)

 • 22

  • Be mannin Izraɛlifuɛ’m be mmla wie mun (1-31)

   • Awie wualɛ’n (1-4)

   • Fie sacilɛ’n (5, 6)

   • Like m’ɔ fata kɛ be yi sie i osu’n, ɔ nin like su akplowa silɛ’n (7-15)

   • Bla lakalakalɛ’n (16, 17)

   • Ɲanmiɛn sulɛ’n ɔ nin sran nin sran tranlɛ (18-31)

 • 23

  • Be mannin Izraɛlifuɛ’m be mmla wie mun (1-19)

   • Seiin nantilɛ’n nin sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n (1-9)

   • Wunmiɛn-lolɛ-cɛn mun nin cɛn dilɛ mun (10-19)

  • Anzi kun dunnin mmua Izraɛlifuɛ’m be ɲrun (20-26)

  • Mɛn’n i falɛ, ɔ nin i awɛ mun (27-33)

 • 24

  • Nvlefuɛ’m be kplinnin su kɛ bé dí aenguɛ’n su (1-11)

  • Moizi fuli Sinai Oka’n su lɔ (12-18)

 • 25

  • Be mannin like naan be fa kplan Ɲanmiɛn i tannin sua’n (1-9)

  • Alaka’n (10-22)

  • Tabli’n (23-30)

  • Kannin siewlɛ’n (31-40)

 • 26

  • Ɲanmiɛn i tannin sua’n (1-37)

   • Tannin tanmue blu mun (1-14)

   • Kadri mun nin be ja takatakawlɛ mun (15-30)

   • Rido mun (31-37)

 • 27

  • Tɛ yiwlɛ nga i su yɛ be yi tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n (1-8)

  • Awlo klun’n (9-19)

  • Kannin’m be ngo’n (20, 21)

 • 28

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be tralɛ mun (1-5)

  • Efɔdu’n (6-14)

  • Be wue nun pɔsu’n (15-30)

   • Urimun nin Tumimun’n (30)

  • Tralɛ tɛnndɛn m’ɔ leman sa’n (31-35)

  • Luku’n ɔ nin i su sika ɔkwlɛ paplapa’n (36-39)

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be ninnge wie mun ekun (40-43)

 • 29

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be junman nun wlalɛ (1-37)

  • Tɛ ng’ɔ fata kɛ be yi i cɛn kwlakwla’n (38-46)

 • 30

  • Ansan yrawlɛ’n (1-10)

  • Dunman klɛlɛ nin be ti kpatalɛ sika’n (11-16)

  • Aaba kpongbo m’ɔ ti wunnzinlɛ liɛ’n (17-21)

  • Ngo m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n (22-33)

  • Ansan m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n (34-38)

 • 31

  • Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin ajuin difuɛ wie mun (1-11)

  • Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n ti Ɲanmiɛn nin Izraɛlifuɛ’m be afiɛn nzɔliɛ (12-17)

  • Yɔbuɛ paplaapla nɲɔn mun (18)

 • 32

  • Sika ɔkwlɛ nannin ba mɔ be sɔli i’n (1-35)

   • Moizi ti jue kun m’ɔ wunmɛn i wlɛ’n i tolɛ (17, 18)

   • Moizi tɛli yɔbuɛ paplaapla’m be ase (19)

   • Levifuɛ’m be jrannin Zoova sin (26-29)

 • 33

  • Ndɛ yaya mɔ Ɲanmiɛn kannin’n (1-6)

  • Tannin sua mɔ Ɲanmiɛn yi i wun nglo nun mɔ be kplɛnnin i nanmue’n i sin lɔ’n (7-11)

  • Moizi srɛli Zoova kɛ ɔ yo maan ɔ wun i aɲrunɲan’n (12-23)

 • 34

  • Be yoli yɔbuɛ paplaapla uflɛ (1-4)

  • Moizi wunnin Zoova i aɲrunɲan’n (5-9)

  • Aenguɛ’n i su mmla’m be nun flanlɛ (10-28)

  • Moizi i ɲrun’n bo mianmian (29-35)

 • 35

  • Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i su mmla’n (1-3)

  • Be mannin like naan be fa kplan Ɲanmiɛn i tannin sua’n (4-29)

  • Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin Bezalɛli nin Ooliabu (30-35)

 • 36

  • Like nga be fa bali’n ɔ sɔn trali su (1-7)

  • Ɲanmiɛn i tannin sua’n i kplanlɛ’n (8-38)

 • 37

  • Alaka’n (1-9)

  • Tabli’n (10-16)

  • Kannin siewlɛ’n (17-24)

  • Tɛ yiwlɛ nga be yra ansan su’n (25-29)

 • 38

  • Tɛ yiwlɛ nga i su yɛ be yi tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n (1-7)

  • Aaba kpongbo’n (8)

  • Awlo klun’n (9-20)

  • Ɲanmiɛn i tannin sua’n i nun ninnge’m be kwlaa (21-31)

 • 39

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be tralɛ’m be yolɛ (1)

  • Efɔdu’n (2-7)

  • Be wue nun pɔsu’n (8-21)

  • Tralɛ tɛnndɛn m’ɔ leman sa’n (22-26)

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be ninnge wie mun ekun (27-29)

  • Sika ɔkwlɛ paplapa’n (30, 31)

  • Moizi nianniannin Ɲanmiɛn i tannin sua’n (32-43)

 • 40

  • Be kplannin Ɲanmiɛn i tannin sua’n (1-33)

  • Zoova i aɲrunɲan’n deli i tannin sua’n (34-38)