2 Be Ɲoliɛ 28:1-27

  • Akazi yoli Zida famiɛn (1-4)

  • Siri famiɛn’n nin Izraɛli famiɛn’n be kwlali Akazi (5-8)

  • Odɛdi kan ndɛ kleli Izraɛlifuɛ mun (9-15)

  • Zidafuɛ’m be ɲin guali ase (16-19)

  • Akazi sɔli amuin, ɔ wuli (20-27)

28  Kɛ Akazi+ káci famiɛn’n, nn ɔ le afuɛ ablaɔn (20). Ɔ dili famiɛn afuɛ blu-nin-nsiɛn (16) Zerizalɛmun lɛ. W’a yoman like ng’ɔ ti kpa’n Zoova ɲrun kɛ nga i nannan Davidi fa yoli’n sa.+  Ɔ niannin Izraɛli famiɛn’m be ajalɛ’n su nantili.+ I kpa bɔbɔ’n, ɔ kloli blalɛ yoli Baali i nzɔliɛ mun.+  Asa ekun’n, ɔ yrali like fa mannin amuin mun* Inɔmun i Wa’n i Kongo’n* nun. Kpɛkun ɔ yrɛli i bɔbɔ i mma mun sin’n nun.+ I lɛ nun’n, nvle nga Zoova fuannin be Izraɛlifuɛ’m be ɲrun’n be ninnge kainkain nga be yo’n, i wie yɛ ɔ yoli-ɔ.+  Ɔ yili tɛ mun titi yɛ ɔ yrali like fa mannin amuin mun* titi lika nglonglo’m be su,+ nin kpɔlɛ’m be su, nin waka kwlaa nga be le nɲa kpanngban’n be bo.+  I sɔ’n ti’n, Zoova m’ɔ ti i Ɲanmiɛn’n fɛ i wlali Siri famiɛn’n i sa nun.+ Ɔ maan be kwlɛli i, kpɛkun be trali sran kpanngban kpa ɔli Damasi.+ Asa ekun’n, ɔ fɛ i wlali Izraɛli famiɛn’n i sa nun. I kusu kunnin i sran kpanngban kpa.  Remalia i wa Peka+ kunnin sran akpiakpi ya akpiakpi ablaɔn (120.000) cɛn ba kunngba, Zida lɔ. Be kwlaa be ti yakpafuɛ. Ɔ kunnin be afin be kacili be sin sili Zoova m’ɔ ti be nannan’m be Ɲanmiɛn’n.+  Yɛ Zikri m’ɔ ti Efraimunfuɛ’m be safuɲrɛn kun’n, ɔ kunnin famiɛn’n i wa Maazeya, nin Azrikamun m’ɔ nian famiɛn’n i sua’n su’n, ɔ nin Ɛlkana m’ɔ mantan famiɛn’n.  Asa ekun’n, Izraɛlifuɛ’m be trali be niaan akpiakpi ya nɲɔn (200.000). Bla’m be o nun, ba yasua’m be o nun, ba bla’m be o nun. Kpɛkun be fali ninnge kpanngban kpa alɛ sɔ’n nun ɔli Samari.+  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zoova i nuan ijɔfuɛ kun o lɛ. Be flɛ i kɛ Odɛdi. Ɔ ko kpali sonja nga be su ba Samari’n be atin naan w’a se be kɛ: “Zoova m’ɔ ti amun nannan’m be Ɲanmiɛn’n fali Zidafuɛ’m be wun ya ti yɛ ɔ fali be wlali amun sa nun-ɔn.+ Kpɛkun amun kusu amun fali ya kunnin be lele amun ya sɔ’n juli ɲanmiɛn su lɔ. 10  Yɛ siɛn’n, amun waan amún fá Zidafuɛ mun nin Zerizalɛmunfuɛ mun káci amun kanga yasua nin amun kanga bla.+ ?Nán fɔnlɛ yɛ amun kusu amun a fɔn Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n i wun lɛ-ɔ? 11  Amun sie amun su min nuan bo. Amun fa amun niaan nga amun ko trali be Zida lɔ’n, be sa be sin. Afin Zoova w’a fa amun wun ya dan.” 12  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Efraimunfuɛ’m be su kpɛn wie’m be ko jrannin be nga be fin alɛ kunlɛ be bali’n, be ɲrun. Kpɛnngbɛn sɔ mun yɛle Zoanan i wa Azaria, nin Mesilemɔti i wa Berekia, nin Salɔmun i wa Zeizikia, nin Adlai i wa Amaza. 13  Be seli be kɛ: “Nán amun fa sran nga amun trali be’n wlu wa. Sɛ amun yo sɔ’n, Zoova bú e fɔ. E dun mmua fɔnnin kun. Ɔ maan sa nga amun kunndɛ kɛ amún yó’n, ɔ́ wá úka fɔnlɛ nga e fɔnnin’n su ekun. Kusu nn sa tɛ nga e yoli i laa’n ti dan. Asa kusu’n, Ɲanmiɛn w’a fa Izraɛli i wun ya dan kpa.” 14  I sɔ’n ti’n, sonja mɔ alɛ kunlɛ ninnge o be sa nun’n, be fali sran nga be trali be’n nin like nga be ɲɛnnin i alɛ nun’n,+ be mannin sran dandan mun nin be nga b’a yia lɛ’n. 15  I sin’n, be nga be boli be dunman’n, be jasoli naan b’a nian be nga be trali be’n be lika. Be nianniannin ninnge nga sonja’m be ɲɛnnin i alɛ’n nun’n be nun, kpɛkun be fali tralɛ mannin be kwlaa nga be wun ti kplɛn’n. Ɔ maan be wlali be tralɛ, be mannin be ngbabua, be mannin be aliɛ nin nzue. Yɛ be mannin be ngo naan be fa yo be wun ayre. Asa ekun’n, be fali be nga be leman wunmiɛn kun’n fuli aflunmun’m be su. Kpɛkun be fa be ko mannin be niaan nga be o Zeriko m’ɔ ti nglesia klɔ’n. I sin’n, be sali be sin Samari. 16  Blɛ kunngba sɔ’n nun’n, Famiɛn Akazi seli Asiri lɔ famiɛn mun kɛ be wa ukɛ i.+ 17  Edɔmunfuɛ’m be fali alɛ wlali Zidafuɛ’m be sin ekun, be fali be nvle wunmuan’n. Kpɛkun be trali sran wie mun lomuɛn ɔli. 18  Filistifuɛ’m+ be kusu be fali alɛ wlali Sefela lɔ klɔ’m+ be nunfuɛ mun nin be nga be tran Zida i Negɛbu’n nun lɔ’n be sin. Kpɛkun be fali Bɛti-Semɛsi,+ nin Azalɔn,+ nin Gederɔti, nin Soko nin klɔ nga be o i asa’n su’n.* Asa ekun’n, be fali Timina+ nin klɔ nga be o i asa’n su’n, ɔ nin Gimzo nin klɔ nga be o i asa’n su’n. Kpɛkun be trannin klɔ sɔ’m be su. 19  Zoova guali Zidafuɛ’m be ɲin ase, Akazi m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n i dunman nun ti. Afin ɔ kplinnin su kɛ Zidafuɛ’m be yo like kwlaa nga be klo’n. I sɔ’n ti’n, sa tɛ nga be yoli i Zoova ɲrun’n, ɔ yoli dan.* 20  I sin’n, Tilgati-Pilnezɛɛ+ m’ɔ ti Asiri famiɛn’n fali alɛ wlɛli i sin. Ɔ kleli i ɲrɛnnɛn kpa,+ w’a ukɛmɛn i. 21  Kusu nn Akazi isali ninnge kwlaa nga be o Zoova i sua’n nun’n, nin nga be o famiɛn’n i sua’n+ nun’n, nin nga be o sran dandan’m be sua’m be nun’n, kpɛkun ɔ fa ko mannin Asiri famiɛn’n. Sanngɛ i kwlaa ng’ɔ yoli be lɛ’n, ɔ yoli ngbɛn. 22  Blɛ kekle sɔ’n nun’n, sa tɛ nga Famiɛn Akazi yoli i Zoova ɲrun’n, ɔ trali titi liɛ’n lelele. 23  Ɔ yili tɛ mannin Damasi lɔ amuin+ nga be kwlɛli i’n.+ Ɔ seli kɛ: “Kɛ mɔ amuin nga be o Sirifuɛ’m be famiɛn’m be sa nun’n, be uka be’n ti’n, n kusu ń yí tɛ ń mán be naan be uka min wie.”+ Sanngɛ amuin sɔ’m be ti’n, i bɔbɔ nin Izraɛlifuɛ’m be kwlakwla be tɔli. 24  Asa ekun’n, Akazi isali ninnge nga be o Ɲanmiɛn Kpli i sua’n nun’n. Kpɛkun ɔ bubuli ninnge sɔ mɔ be o Ɲanmiɛn Kpli i sua’n nun’n,+ be nun. Ɔ ɲinnin Zoova i sua’n i anuan mun.+ Yɛ ɔ yoli tɛ yiwlɛ mun Zerizalɛmun longo kwlaa nun. 25  Ɔ yoli lika nglonglo mun Zida klɔ’m be kwlaa be su naan sran’m be yra like be fa man amuin mun.*+ Ɔ loli Zoova m’ɔ ti i nannan’m be Ɲanmiɛn’n i ngasi. 26  I su ndɛ’n i onga’n, ninnge kwlaa ng’ɔ yoli be’n, kɛ ɔ fɛ i i bo bolɛ’n nun lele m’ɔ́ fá wíe’n, be klɛli be Zida Famiɛn mun nin Izraɛli Famiɛn’m be Fluwa’n nun.+ 27  I sin’n, Akazi wuli.* Be sieli i i klɔ’n su lɛ, yɛle kɛ Zerizalɛmun lɛ. B’a fɛmɛn i saka’n b’a ɔman kan be sie Izraɛli Famiɛn’m be lɔ’n.+ I wa Ezekiasi sinnin i osu kacili famiɛn.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “ɔ yrali like naan i wunsrɛn’n fu wɔ nglo.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ, “Zeɛnin.”
Annzɛ “ɔ yrali like naan i wunsrɛn’n fu wɔ nglo.”
Annzɛ “be mɛntɛn i’n.”
Annzɛ “be nin i b’a nantiman klanman.”
Annzɛ “sran’m be yra like naan i wunsrɛn’n fu wɔ nglo.”
Ebr., “Be lɛli i i nannan’m be wun lɛ.”