2 Be Ɲoliɛ 25:1-28

  • Amazia yoli Zida famiɛn (1-4)

  • Amazia nin Edɔmunfuɛ’m be kunnin alɛ (5-13)

  • Amazia sɔli amuin (14-16)

  • Amazia fali alɛ wlɛli i Zoasi m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n i sin (17-24)

  • Amazia wuli (25-28)

25  Kɛ Amazia káci famiɛn’n, nn ɔ le afuɛ ablaɔn-nin-nnun (25). Ɔ dili famiɛn afuɛ ablaɔn-nin-ngwlan (29) Zerizalɛmun lɛ. I nin’n suan Zoadan, ɔ fin Zerizalɛmun.+  Ɔ yoli sa ng’ɔ ti kpa Zoova ɲrun’n titi. Sanngɛ i awlɛn’n kwlaa w’a trɛnmɛn i su.  Kɛ ɔ yoli mɔ i famiɛn dilɛ’n takali kpa cɛ’n, ɔ kunnin i sufuɛ nga be kunnin i si m’ɔ ti famiɛn’n.+  Sanngɛ w’a kunman be mma mun wie. Afin ɔ nantili ndɛ nga be klɛli i Mmla’n nun’n, yɛle kɛ Moizi fluwa’n nun’n su. Zoova seli kɛ: “Ɔ fataman kɛ be kun siɛ mun, ba’m be sa tɛ’n ti. Yɛ ɔ fataman kɛ be kun ba mun, siɛ’m be sa tɛ’n ti. Sran ng’ɔ yo sa tɛ’n, i yɛ ɔ fata kɛ be kun i-ɔ.”+  Amazia yiali Zidafuɛ’m be kwlaa. Kpɛkun ɔ yoli maan be jranjrannin awloboawlobo. Be sran akpi su kpɛn mun, nin be sran ya su kpɛn mun yɛ be dun mmua be ɲrun-ɔn. I sɔ yɛ ɔ yoli Zidafuɛ mun nin Bɛnzamɛnfuɛ’m be kwlaa-ɔ.+ Kpɛkun kɛ ɔ kali be kwlaa nga be le afuɛ ablaɔn (20) nin nga be le afuɛ ablaɔn tra su’n,+ ɔ wunnin kɛ safuɲrɛn nga be si alɛ kun kpa* mɔ be kwla di sonja’n, be ti sran akpiakpi ya nsan (300.000). I sɔfuɛ’m be si cua to, yɛ be si ɲrɛn dandan’m be nun tra.  Asa ekun’n, ɔ ko fali Izraɛli lɔ sonja akpiakpi ya (100.000), ɔ mannin be sika talan ya kun (100).*  Sanngɛ Ɲanmiɛn Kpli i sran kun wa toli i naan w’a se i kɛ: “Famiɛn, nán maan Izraɛli sonja’m be nin ɔ be wɔ. Afin Zoova nunman Izraɛli sin.+ Ɔ nunman Efraimunfuɛ’m be nun kun sa sin.  Ɔ kunngba kɔ, a nin be ko kun yakpa su. Sɛ w’a yoman sɔ’n, Ɲanmiɛn Kpli yí ɔ ase ɔ kpɔfuɛ’m be ɲrun. Afin Ɲanmiɛn kwla uka sran,+ yɛ ɔ kwla yi i ase.”  Yɛ Amazia usali Ɲanmiɛn Kpli i sran’n kɛ: “?Yɛ sika talan ya kun (100) nga m’an fa man Izraɛli sonja mun’n nin?” Ɲanmiɛn Kpli i sran’n tɛli i su kɛ: “Nga Zoova kwla fa man wɔ’n, ɔ tra ngalɛ’n lelele.”+ 10  I sɔ’n ti’n, Amazia kannin sonja nga be fin Efraimun lɔ be bɛli i sin’n be bo naan be wɔ be tranwlɛ’m be nun. Sanngɛ be fali Zidafuɛ’m be wun ya dan kpa. Kɛ bé sá be sin bé kɔ́’n, ya ng’ɔ o be klun’n, ɔ timan blɛblɛ. 11  Amazia trɛli i awlɛn, kpɛkun ɔ fɛli i bɔbɔ i sonja liɛ mun ɔli Njin Kongo’n+ nun. Ɔ kunnin Seii lɔ sran akpiakpi blu (10.000).+ 12  Zidafuɛ’m be trali sran akpiakpi blu (10.000). Be fa be ɔli yɔbuɛ dan kun i ti su nglo lɔ. Kɛ be suli be bo mɔ be tɔli’n, be nun titili sa trɛtrɛɛtrɛ. 13  Sanngɛ sonja nga Amazia seli be kɛ be sa be sin naan nán be wɔ alɛ kunlɛ wie’n,+ be tɔli Zida klɔ’m be su. Be fɛli i Samari+ lɛ lele fa juli Bɛti-Orɔn.+ Be kunnin sran akpi nsan (3.000), kpɛkun be suali ninnge kpanngban kpa be ɔli. 14  Kɛ Amazia ko kunnin Edɔmunfuɛ mun m’ɔ́ sɛ́ i sin’n, ɔ fali Seii lɔfuɛ’m be amuin mun bali. Ɔ takali amuin sɔ mun fa yoli i bɔbɔ i amuin.+ Kpɛkun ɔ kotoli be bo, yɛ ɔ yrali like fa mannin amuin sɔ mun.* 15  I sɔ’n ti’n, Zoova fali Amazia i wun ya dan kpa. Ɔ maan ɔ sunmɛnnin i nuan ijɔfuɛ kun naan ɔ ko se i kɛ: “Sran ngalɛ’m be bɔbɔ be amuin’m b’a kwlá deman be ɔ sa nun. ?Yɛ nn ngue ti yɛ a sɔ be amuin mun-ɔn?”+ 16  Kɛ bian’n íjɔ’n, famiɛn’n seli i kɛ: “?E tuli wɔ kɛ a yo famiɛn’n i afɔtuɛ manfuɛ?+ Muan ɔ nuan’n su!+ Nán yo naan be kun wɔ.” Kwlaa naan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n w’a muɛn i nuan’n, ɔ seli kɛ: “Sa nga a yoli i lɛ’n nin min afɔtuɛ mɔ w’a faman su’n ti’n, n si kɛ Ɲanmiɛn w’a gugu kɛ ɔ́ fá ɲrɛnnɛn yí ɔ su.”+ 17  Kɛ Amazia m’ɔ ti Zida famiɛn’n usɛli i afɔtuɛ manfuɛ’m be ngwlɛlɛ afɛ’n, ɔ toli Zoasi m’ɔ ti Zoakazi i wa’n, m’ɔ i kusu ti Zei m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n i wa’n i ngaliɛ. Ɔ seli i kɛ: “Bla maan e kun alɛ.”*+ 18  Zoasi m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n kusu toli Amazia m’ɔ ti Zida famiɛn’n i ngaliɛ. Ɔ seli i kɛ: “Liban lɔ ijre m’ɔ ti owieowie’n ko seli Liban lɔ sɛdri waka’n kɛ: ‘Fa ɔ wa bla’n man min wa yasua’n naan ɔ jɛ i.’ Sanngɛ Liban bo’n nun nnɛn kun sinnin lɛ, ɔ tiatiali ijre m’ɔ ti owieowie’n su. 19  A seli kɛ: ‘Nian! N* kwlali Edɔmunfuɛ mun.’+ Ɔ maan a su yo ɔ wun dandan, a klo kɛ be manman wɔ. Sanngɛ siɛn’n, ka ɔ awlo* lɔ. ?Ɔ waan á fá ɲrɛnnɛn yí ɔ bɔbɔ ɔ su naan á tɔ́ naan a nin Zidafuɛ mun be wun be ɲrun likawlɛ?” 20  Sanngɛ Amazia w’a tieman. + Ɲanmiɛn Kpli i sa o ndɛ sɔ’n nun.+ Afin Edɔmunfuɛ’m be amuin nga be sɔli be’n ti’n,+ Ɲanmiɛn w’a gugu kɛ ɔ́ fá be wlá be kpɔfuɛ’m be sa nun. 21  Ɔ maan Zoasi m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n ɔli, kpɛkun ɔ nin Amazia m’ɔ ti Zida famiɛn’n be ko kunnin alɛ Bɛti-Semɛsi lɔ,+ Zida asa’n su lɔ. 22  Izraɛlifuɛ’m be kwlali Zidafuɛ mun. Ɔ maan be wanndi ɔli be awlo’m* be nun sɛsɛsɛ. 23  Zoasi m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n trali Amazia m’ɔ ti Zida famiɛn’n, m’ɔ ti Zoasi i wa’n, mɔ i kusu ti Zoakazi* i wa’n. Ɔ trɛli i Bɛti-Semɛsi lɔ. Kɛ Zoasi trɛli i’n, ɔ fɛ i ɔli Zerizalɛmun. Ɔ bubuli Zerizalɛmun i wun talɛ ng’ɔ fɛ i Efraimun Anuan’n+ su lele fa ju Cɔnjɔ su Anuan’n+ su lɔ’n. Lika ng’ɔ bubuli i’n ti kude ya nnan (400).* 24  Ɔ fali sika ɔkwlɛ’n nin sika’n kwlaa, ɔ nin ninnge kwlaa nga be wunnin i Ɲanmiɛn Kpli i sua’n nun lɔ mɔ Obɛdi-Edɔmun nian be su’n, ɔ nin nga be o famiɛn’n i sua’n nun lɔ ninnge kpakpa’m be siewlɛ’m be nun’n,+ ɔ nin sran ng’ɔ trali be’n. Kpɛkun ɔ sɛli i sin Samari. 25  Kɛ Zoakazi i wa Zoasi+ m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n+ wuli’n, Zoasi i wa Amazia+ m’ɔ ti Zida famiɛn’n dili afuɛ blu-nin-nnun (15) ekun. 26  Amazia i su ndɛ’n i onga’n, kɛ ɔ fɛ i i bo bolɛ’n nun lele m’ɔ́ fá wíe’n, ɔ ti klɛwa Zida nin Izraɛli Famiɛn’m be Fluwa’n nun. 27  Kɛ ɔ fin cɛn mɔ Amazia kacili i sin sili Zoova’n, sran’m be cicili i wun ndɛ+ Zerizalɛmun lɔ, ɔ maan ɔ wanndi ɔli Lakisi. Sanngɛ be sunmannin sran wie mun i sin Lakisi lɔ naan b’a ko kun i. 28  Kpɛkun be fɛli i nnɛn kpanngɔ wie’m be su be sali be sin, be sieli i Zida klɔ’n su lɔ, kan be sieli i nannan’m be lɔ’n.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “nga be kpali be’n.”
Ɔ ti sika tɔnun 3,42. Nian Nd. B14 nun.
Annzɛ “ɔ yrali like naan i wunsrɛn’n fu wɔ nglo.”
Annzɛ “e yia nun.”
Ebr., “A.”
Annzɛ “ɔ famiɛn sua’n nun.”
Ebr., “be tannin sua mun.”
Be flɛ i ekun kɛ Akazia.
Ɔ ti mɛtri kɔe 178. Nian Nd. B14 nun.