2 Be Ɲoliɛ 19:1-11

  • Zei tuli Zozafati i fɔ (1-3)

  • Ajalɛ nga Zozafati fali be’n (4-11)

19  I sin’n, Zozafati m’ɔ ti Zida famiɛn’n sɛli i sin ɔli i awlo, Zerizalɛmun lɔ. Like fi w’a yomɛn i.+  Ananin+ m’ɔ wun aolia nun sa mun’n i wa Zei+ ko kpali Famiɛn Zozafati i atin naan w’a se i kɛ: “?Klunwifuɛ’n yɛ ɔ fata kɛ a ukɛ i-ɔ?+ ?Be nga be kpɔ Zoova’n yɛ ɔ fata kɛ a klo be-ɔ?+ I sɔ’n ti’n, Zoova w’a fa ɔ wun ya.  Sanngɛ Ɲanmiɛn wunnin kɛ ninnge kpakpa wie’m be o ɔ klun,+ afin a nunnunnin waka nga sran’m be sɔ be’n* sekeseke nvle’n nun. Yɛ a fali ɔ awlɛn kwlaa kunndɛli Ɲanmiɛn Kpli.”+  Zozafati trannin Zerizalɛmun lɛ titi. Ɔ ko toli nvlefuɛ mun ekun. Ɔ fɛli i Beɛ-Seba lɛ lele juli Efraimun okaoka lika’m+ be nun lɔ, naan ɔ́ wlá be fanngan kɛ be sa be sin Zoova m’ɔ ti be nannan’m be Ɲanmiɛn’n i sin.+  Asa ekun’n, ɔ sieli jɔlɛ difuɛ mun nvle wunmuan’n nun, Zida klɔ nga be sisili be wun’n be kwlaa be su sɛsɛsɛ.+  Ɔ seli jɔlɛ difuɛ’m be kɛ: “Amun fa amun ɲin sie i like nga amun su yo’n su kpa. Afin nán sran dunman nun yɛ amun di jɔlɛ’n niɔn, sanngɛ Zoova dunman nun-ɔn. Kɛ amún dí jɔlɛ’n, ɔ nin amun yɛ be o-ɔ.+  I sɔ’n ti’n, amun sro Zoova.+ Amun fa amun ɲin sie i like nga amun yo’n su kpa. Afin Zoova yoman sa ng’ɔ timan su’n,+ ɔ kpaman sran nun,+ yɛ ɔ sɔman adi ninnge’m be nun.”+  Zozafati sieli Levifuɛ wie mun, nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ wie mun, ɔ nin Izraɛlifuɛ’m be awlobo su kpɛn wie mun Zerizalɛmun lɛ wie naan be di jɔlɛ Zoova i dunman nun, naan be siesie ndɛ ng’ɔ tɔ Zerizalɛmunfuɛ’m be afiɛn’n.+  Ɔ seli be kɛ: “Sɛ amun waan amún klé kɛ amun sro Zoova’n, naan amun ti nanwlɛfuɛ’n, naan amun tu amun klun su i’n, like ng’ɔ fata kɛ amun yo’n yɛ: 10  Kɛ amun niaan mɔ be tran be klɔ’m be su’n be fa ndɛ wie ba amun ja su’n, sɛ sran wie mmoja mɔ be guɛli i ase’n i su ndɛ-o,+ annzɛ mmla nin afɔtuɛ fanunfanun’m be su ndɛ-o, amun kan ndɛ’n i weinwein kle be. I liɛ’n, be su yoman sa tɛ Zoova ɲrun. Ɔ timɛn i ti’n, ɔ́ fá amun bɔbɔ nin amun niaan’m be wun ya. Like ng’ɔ fata kɛ amun yo naan amun a yoman sa tɛ’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 11  Amaria m’ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n, yɛ ɔ o yɛ. Ɔ ti amun sunianfuɛ. Sa kwlaa nun’n, ɔ́ úka amun naan amun a si like nga Zoova klo kɛ amun yo’n.+ Ismaɛli i wa Zebadia yɛ ɔ dun Zida akpasua nunfuɛ’m be ɲrun mmua-ɔ. I yɛ ɔ nian famiɛn’n i junman’n su-ɔ. Levifuɛ’m bé úka amun. Amun yo yakpafuɛ, yɛ amun di junman’n. Maan Zoova jran be nga be yo sa kpa’n be sin.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun