2 Be Ɲoliɛ 18:1-34

  • Zozafati nin Akabu be trali aenguɛ (1-11)

  • Mikaya seli kɛ be kpɔfuɛ’m bé kwlá be (12-27)

  • Be kunnin Akabu Ramɔtu-Galaadi lɔ (28-34)

18  Zozafati ɲɛnnin i wun dan, yɛ ɔ ɲannin ɲrun dan.+ Sanngɛ ɔ nin Akabu be trali aenguɛ,+ afin i awlofuɛ kun nin Akabu i awlofuɛ kun be jali.  I sɔ’n ti’n, kɛ ɔ cɛli kan’n, ɔ ɔli Akabu i wun lɔ Samari lɔ.+ Zozafati nin i sran’m be dunman nun’n, Akabu fali bua nin nannin kpanngban yili tɛ. Yɛ Akabu seli i kɛ* ɔ nin i be wɔ naan be ko utu Ramɔtu-Galaadi.+  I sin’n, Akabu m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n usali Zozafati m’ɔ ti Zida famiɛn’n kɛ: “?Kɛ ń má kɔ́ Ramɔtu-Galaadi’n, á kɔ́ wie?” Ɔ tɛli i su kɛ: “E nin wɔ e ti kun. Min sran mun nin ɔ sran mun be ti kun. É súan ɔ bo alɛ’n nun.”  Sanngɛ Zozafati seli Izraɛli famiɛn’n kɛ: “Yaci, dun mmua usa Zoova ka.”+  Ɔ maan Izraɛli famiɛn’n yiali Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun. Be ti sran ya nnan (400). Kpɛkun ɔ usali be kɛ: “?E wɔ naan e nin Ramɔtu-Galaadi lɔfuɛ mun e ko kun annzɛ nán n wɔ?” Be tɛli i su kɛ: “Amun wɔ. Ɲanmiɛn Kpli bɔbɔ wá fá be wlá famiɛn’n i sa nun.”  I sin’n, Zozafati seli kɛ: “?Zoova i nuan ijɔfuɛ uflɛ nunman wa?+ Maan ɔ usa Ɲanmiɛn i sa wie man e.”+  Yɛ Izraɛli famiɛn’n seli Zozafati kɛ: “Bian kun ekun+ te o lɛ m’ɔ kwla usa Zoova i sa man e-ɔ. Sanngɛ n kpɔ i, afin ɔ nin-a kanman min wun ndɛ kpa sa le. Min wun ndɛ ng’ɔ kan’n i kwlaa ti tɛ.+ Be flɛ i kɛ Mikaya, Imla i wa-ɔ.” Sanngɛ Zozafati seli kɛ: “Nán maan Famiɛn’n kan sɔ.”  Ɔ maan Izraɛli famiɛn’n flɛli i awlo’n nun junman difuɛ kun naan w’a se i kɛ: “Kɔ ko fa Imla i wa Mikaya bla ndɛndɛ.”+  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Izraɛli famiɛn’n nin Zozafati m’ɔ ti Zida famiɛn’n be titi be famiɛn bia’m be su, famiɛn tralɛ wla be wun. Be titi Samari klɔ’n i anuan’n nun lɛ, kan be bo ble nin ɔɔzu lɛ’n. Yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kwlaa be o be ɲrun lɛ be su kan Ɲanmiɛn nuan ndɛ. 10  Kpɛkun Kenaana i wa Sedesiasi fali blalɛ yoli nnɛn wɛ wie mun, yɛ ɔ seli kɛ: “Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ: ‘Á wá fá nnɛn wɛ nga mun wɔ́wɔ́* Sirifuɛ mun lele á núnnún be sekeseke.’” 11  Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ onga’m be kwlaa be kannin ndɛ kunngba’n. Be seli kɛ: “Kɔ Ramɔtu-Galaadi, wɔ yɛ á kwlá-ɔ.+ Zoova wá fá klɔ’n wlá famiɛn’n i sa nun.” 12  Sran ng’ɔ ɔli Mikaya i flɛlɛ’n ɔ seli i kɛ: “Nian! Ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kwlaa be kan kle famiɛn’n, ɔ ti ndɛ fɛ. Yaci, maan ɔ ndɛ liɛ’n nin be liɛ’n yo kun,+ kan ndɛ fɛ.”+ 13  Sanngɛ Mikaya seli kɛ: “N kan Zoova m’ɔ lafiman’n. Ndɛ nga min Ɲanmiɛn’n se min kɛ n kan’n yɛ ń kán-ɔn.”+ 14  I sin’n, ɔ ko toli famiɛn’n lɔ, yɛ famiɛn’n usɛli i kɛ: “?Mikaya, e wɔ naan e nin Ramɔtu-Galaadi lɔfuɛ mun e ko kun annzɛ nán n wɔ?” Ɔ ka lɛ tɛli i su kɛ: “Kɔ, wɔ yɛ á kwlá-ɔ. Bé fá be wlá amun sa nun!” 15  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, famiɛn’n seli i kɛ: “?Kpɛ nɲɛ yɛ ń sé wɔ kɛ a ta min nda Zoova dunman nun kɛ ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n i ngunmin cɛ yɛ a kan kle min-ɔn?” 16  I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “N wun Izraɛlifuɛ’m be kwlaa, b’a bo b’a sanndi oka’m be su kɛ bua mɔ be leman sunianfuɛ’n sa.+ Zoova seli kɛ: ‘Sran nga mun be leman sran nianman be su. Maan be tinuntinun be sa be sin be awlo wɛtɛɛ su.’” 17  Yɛ Izraɛli famiɛn’n seli Zozafati kɛ: “?M’an seman wɔ kɛ ɔ su kanman min wun ndɛ kpa naan min wun ndɛ ng’ɔ́ kán’n i kwlaa yó tɛ?”+ 18  I sin’n, Mikaya seli kɛ: “I sɔ’n ti’n, sie ɔ su tie Zoova i nuan ndɛ’n. N wunnin Zoova, ɔ ti i famiɛn bia’n su.+ Ɲanmiɛn su lɔ sonja’m be kwlaa+ be jinjin i wun lɛ. Wie’m be o i sa fama su, yɛ wie’m be o i sa bɛ su.+ 19  Kpɛkun Zoova seli kɛ: ‘?Wan yɛ ɔ́ láka Akabu m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n naan w’a ɔ Ramɔtu-Galaadi w’a ko wu lɔ-ɔ?’ Nga kɛn i liɛ, nga kusu kɛn i liɛ. 20  I sin’n, anzi kun*+ wa jrannin Zoova i ɲrun lɛ, kpɛkun ɔ seli kɛ: ‘N bɔbɔ ń lɛ́kɛ i.’ Yɛ Zoova usɛli i kɛ: ‘?Á yó sɛ naan w’a lɛkɛ i?’ 21  Ɔ tɛli su kɛ: ‘Ń kɔ́, kpɛkun ń yó maan i sran nga be waan be ijɔ Ɲanmiɛn nuan’n bé búa ato.’* Yɛ ɔ seli kɛ: ‘Á lɛ́kɛ i, i kpa bɔbɔ’n á ɲɛ́n i. Kɔ ko yo nga a kannin’n.’ 22  Ɔ maan Zoova yoli maan ɔ sran nga be waan be ijɔ Ɲanmiɛn nuan’n, be buali ato.*+ Sanngɛ Zoova waan ɲrɛnnɛn yɛ á wá wún i-ɔ.” 23  Kenaana i wa Sedesiasi+ wunngeli Mikaya+ i wun lɔ, ɔ kpacili i ɲrun,+ kpɛkun ɔ seli i kɛ: “?Nin yɛ Zoova i wawɛ’n m’ɔ o min su’n ɔ sinnin m’ɔ ko kannin ndɛ kleli wɔ-ɔ?”+ 24  Mikaya tɛli i su kɛ: “Cɛn nga á wá kó fía sua ba ng’ɔ o sua’n i klun mmua kpa lɔ nun’n, yɛ á wún lika ng’ɔ sinnin’n niɔn.” 25  Yɛ Izraɛli famiɛn’n seli kɛ: “Amun fa Mikaya ko wla Amɔn m’ɔ ti klɔ’n i su kpɛn’n, ɔ nin Zoasi m’ɔ ti famiɛn’n i wa’n be sa nun. 26  Amun se be kɛ: ‘Ndɛ nga famiɛn’n kan’n yɛ: “Amun wla bian nga bisua.+ Kpɛkun amun mɛn i kpanwun kaan sa ɔ nin nzue kaan sa lele naan m’an sa min sin wɛtɛɛ su.”’” 27  Sanngɛ Mikaya seli kɛ: “Sɛ a sa ɔ sin wɛtɛɛ su’n, nn Zoova w’a kanman ndɛ w’a kleman min.”+ Kpɛkun ɔ kan guali su kɛ: “Nvlefuɛ mun, amun kwlaa, nán amun wla fi ndɛ nga n kannin’n su.” 28  Yɛ Izraɛli famiɛn’n nin Zozafati m’ɔ ti Zida famiɛn’n be ɔli Ramɔtu-Galaadi+ lɔ-ɔ. 29  Izraɛli famiɛn’n seli Zozafati kɛ: “Ń má wláwlá min wun wafa kun naan b’a wunman min wlɛ naan ń kɔ́ alɛ’n i kunlɛ. Sanngɛ ɔ liɛ’n, wla ɔ famiɛn tralɛ’n.” Ɔ maan Izraɛli famiɛn’n wlɛwlɛli i wun wafa kun naan b’a wunmɛn i wlɛ, kpɛkun be ɔli alɛ kunlɛ. 30  Sanngɛ Siri famiɛn’n seli i kakaklolo su kpɛn’m be kɛ: “Sonja nga be le ɲrun-o, nga be leman ɲrun-o, nán amun nin be nun wie fi be kun. Saan Izraɛli famiɛn’n i kunngba cɛ yɛ amun nin i be kun-ɔn.” 31  Kɛ kakaklolo su kpɛn’m be wunnin Zozafati cɛ’n, be seli be wun kɛ: “Izraɛli famiɛn’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.” Ɔ maan be ɔli i su naan be nin i bé kó kún. Sanngɛ Zozafati kpan kunndɛli ukalɛ.+ Yɛ Zoova ukɛli i-ɔ. Ɲanmiɛn yoli maan sonja’m be ɔli lika uflɛ. 32  Kɛ kakaklolo su kpɛn’m be wunnin kɛ nán Izraɛli famiɛn’n, be ka lɛ yacili i su sulɛ. 33  Sanngɛ sran kun toli i ta’n sran kun wun sa ngbɛn. Ta mma’n wluli like kokloko nga Izraɛli famiɛn’n wlali m’ɔ sɛsɛ i wue lika’n i aɲialiɛ’n nun, kpɛkun ɔ wɔli famiɛn’n. Yɛ famiɛn’n seli i kakaklolo tinngɛfuɛ’n kɛ: “Kpɛ ɔ wun naan fa min jaso alɛ kunwlɛ’n* nun wa. Afin b’a yo min like yaya kpa.”+ 34  Cɛn sɔ’n nun’n, alɛ’n jrannin kpa. Be trali Izraɛli famiɛn’n i nun naan w’a kwla jran nglo kakaklolo’n nun naan i ɲin kpɛ Sirifuɛ’m be su lɔ. Ɔ kali kɛ ngalɛ’n sa lele nnɔsua. Kɛ wia’n tɔli’n yɛ ɔ wuli-ɔ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “ɔ jrɛnnin i wun kɛ.”
Annzɛ “á sú be bo.”
Ebr., “wawɛ kun.”
Ebr., “Ń káci kɛ wawɛ kun m’ɔ bua ato’n sa i sran nga be waan be ijɔ Ɲanmiɛn nuan’n be kwlaa be nuan’n nun.”
Ebr., “ɔ fali wawɛ kun m’ɔ bua ato’n wlali ɔ sran nga be waan be ijɔ Ɲanmiɛn nuan’n be kwlaa be nuan’n nun.”
Ebr., “nanmue’n.”