Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Be Ɲoliɛ fluwa klikli’n

Ndɛ tre

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Kɛ ɔ fɛ i Adan su m’ɔ́ fá jú Abraamun su’n (1-27)

  • Abraamun i osu’n nunfuɛ mun (28-37)

  • Edɔmunfuɛ mun nin be famiɛn mun nin be sɛki mun (38-54)

 • 2

  • Izraɛli i wa yasua 12 mun (1, 2)

  • Zida i osu’n nunfuɛ mun (3-55)

 • 3

  • Davidi i osu’n nunfuɛ mun (1-9)

  • Davidi i osu’n nunfuɛ nga be yoli famiɛn’n (10-24)

 • 4

  • Zida i osu’n nunfuɛ onga mun (1-23)

   • Zabɛzi nin i Ɲanmiɛn srɛlɛ’n (9, 10)

  • Simeɔn i osu’n nunfuɛ mun (24-43)

 • 5

  • Ribɛnin i osu’n nunfuɛ mun (1-10)

  • Gadi i osu’n nunfuɛ mun (11-17)

  • Be kwlali Agaafuɛ mun (18-22)

  • Manase akpasua’n i bue kun’n (23-26)

 • 6

  • Levi i osu’n nunfuɛ mun (1-30)

  • Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ jue tofuɛ mun (31-47)

  • Aarɔn i osu’n nunfuɛ mun (48-53)

  • Levifuɛ’m be tranwlɛ mun (54-81)

 • 7

  • Isakaa i osu’n nunfuɛ mun (1-5), Bɛnzamɛn liɛ mun (6-12), Nɛftali liɛ mun (13), Manase liɛ mun (14-19), Efraimun liɛ mun (20-29), yɛ Azɛɛ liɛ mun (30-40)

 • 8

  • Bɛnzamɛn i osu’n nunfuɛ mun (1-40)

   • Saili i afinliɛ nunfuɛ mun (33-40)

 • 9

  • Awloboawlobo nga be sali be sin’n (1-34)

  • Saili i afinliɛ nunfuɛ mun (35-44)

 • 10

  • Saili nin i wa yasua’m be wuli (1-14)

 • 11

  • Be sieli Davidi Izraɛli nvle wunmuan’n su famiɛn (1-3)

  • Davidi fali Siɔn (4-9)

  • Davidi i safuɲrɛn mun (10-47)

 • 12

  • Be nga be suannin Davidi i famiɛn dilɛ’n i bo’n (1-40)

 • 13

  • Be ko fali Alaka’n Kiriati-Zearimun lɔ bali (1-14)

 • 14

  • Be sieli Davidi famiɛn (1, 2)

  • Davidi i awlo’n nunfuɛ mun (3-7)

  • Be kwlali Filistifuɛ mun (8-17)

 • 15

  • Levifuɛ’m be suali Alaka’n ɔli Zerizalɛmun (1-29)

   • Davidi i wun yoli Mikali i tɛ (29)

 • 16

  • Be fali Alaka’n sieli i tannin sua kun nun (1-6)

  • Davidi i asenna jue’n (7-36)

   • “Zoova w’a kaci Famiɛn!” (31)

  • Junman nga be di i Alaka’n i ɲrun lɛ’n (37-43)

 • 17

  • Nán Davidi yɛ ɔ́ kplán Ɲanmiɛn sua’n niɔn (1-6)

  • Famiɛn dilɛ’n i su aenguɛ nga Ɲanmiɛn nin Davidi be trali’n (7-15)

  • Davidi lali Ɲanmiɛn ase (16-27)

 • 18

  • Be nga Davidi kwlali be’n (1-13)

  • Wafa nga Davidi sieli nvle’n (14-17)

 • 19

  • Amɔnfuɛ’m be guali be nga Davidi sunmannin be’n be ɲin ase (1-5)

  • Ɔ kwlali Amɔnfuɛ mun nin Sirifuɛ mun (6-19)

 • 20

  • Be fali Raba (1-3)

  • Be kunnin Filistifuɛ’m be sonja kpandangblanwun wie mun (4-8)

 • 21

  • Davidi kali sran mun (1-6)

  • Zoova tuli be fɔ (7-17)

  • Davidi kplannin tɛ yiwlɛ kun (18-30)

 • 22

  • Davidi kunndɛli Ɲanmiɛn sua’n i kplanlɛ ninnge mun sieli (1-5)

  • Davidi kan ndɛ kleli Salomɔn (6-16)

  • Ɔ seli sran dandan mun kɛ be uka Salomɔn (17-19)

 • 23

  • Davidi siesieli Levifuɛ’m be junman’n (1-32)

   • Be kpali Aarɔn nin i mma yasua mun sieli be ngunmin (13)

 • 24

  • Davidi bubuli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be nun akpasua 24 (1-19)

  • Levifuɛ onga’m be junman’n (20-31)

 • 25

  • Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ jue tofuɛ mun (1-31)

 • 26

  • Anuan sunianfuɛ mun (1-19)

  • Ninnge kpakpa’m be sunianfuɛ mun nin junman sunianfuɛ onga mun (20-32)

 • 27

  • Famiɛn’n i junman difuɛ mun (1-34)

 • 28

  • Ɲanmiɛn sua’n i kplanlɛ’n i su ndɛ nga Davidi kannin’n (1-8)

  • Ɔ kannin ndɛ kleli Salomɔn, yɛ ɔ fali Ɲanmiɛn sua’n i jajalɛ’n mɛnnin i (9-21)

 • 29

  • Like nga be mannin naan be fa kplan Ɲanmiɛn sua’n (1-9)

  • Davidi i Ɲanmiɛn srɛlɛ’n (10-19)

  • Nvlefuɛ’m be klun jɔli, be sieli Salomɔn famiɛn (20-25)

  • Davidi wuli (26-30)