Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Fluwa klikli nga Pɔlu klɛli Korɛntifuɛ mun’n

Ndɛ tre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Aniaan’m be like yolɛ (1-3)

  • Pɔlu lali Ɲanmiɛn ase Korɛntifuɛ’m be ti (4-9)

  • Bo kun yolɛ’n i su ndɛ (10-17)

  • Klisi ti’n, e si kɛ Ɲanmiɛn le tinmin, yɛ ɔ si ngwlɛlɛ (18-25)

  • Amun fa Zoova ngunmin di amun nuan (26-31)

 • 2

  • Pɔlu i Korɛnti lɔ jasin bolɛ (1-5)

  • Ɲanmiɛn i ngwlɛlɛ’n leman wunsu (6-10)

  • Sran nga ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n yɛ be lo i’n nin sran nga Ɲanmiɛn wawɛ’n sie i’n (11-16)

 • 3

  • Klɔ sran nzuɛn’n te sie Korɛntifuɛ mun (1-4)

  • Ɲanmiɛn yɛ maan ɔ yo kpa-ɔ (5-9)

   • E nin Ɲanmiɛn yɛ e di junman’n niɔn (9)

  • Maan e fa ninnge nga sin kwlá yraman be’n e di junman (10-15)

  • Amun ti Ɲanmiɛn sua (16, 17)

  • Mɛn’n nun ngwlɛlɛ’n ti sinnzin Ɲanmiɛn ɲrun (18-23)

 • 4

  • Maan like sunianfuɛ’m be yo nanwlɛfuɛ (1-5)

  • Klisi i junman difuɛ’m be ti wun ase kanfuɛ (6-13)

   • “Nán fa ndɛ uflɛ uka ng’ɔ ti klɛwa’n su” (6)

   • Klisifuɛ’m b’a yo kɛ anɔ yifuɛ sa (9)

  • Pɔlu niɛnnin i mma’m be lika (14-21)

 • 5

  • Sran kun deli i si i yi’n (1-5)

  • Levii kaan sa wla sanmlɛn nga be fɔtɔli’n i wunmuan’n (6-8)

  • Sa tɛ yofuɛ m’ɔ fata kɛ be yi i be afiɛn lɛ’n (9-13)

 • 6

  • Kɛ Klisifuɛ’m be fa be wiengu kɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su’n (1-8)

  • Be nga be su diman Ɲanmiɛn Sielɛ’n i aja’n wie’n (9-11)

  • Amun fa amun wunnɛn’n manman Ɲanmiɛn (12-20)

   • “Amun kpalo bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun!” (18)

 • 7

  • Be nga b’a ja bla annzɛ bian’n nin be nga be nin-a jaman wie’n be afɔtuɛ manlɛ (1-16)

  • Amun ka kɛ nga amun fa ti mɔ be flɛli amun’n sa (17-24)

  • Be nga be leman bla annzɛ bian’n nin angbeti mun (25-40)

   • Like nga sran ng’ɔ leman bla annzɛ bian’n ɔ le atin yo’n (32-35)

   • Amun ja sran ng’ɔ ti ‘e Min’n i sɔnnzɔnfuɛ’n’ (39)

 • 8

  • Amuin aliɛ’n i su ndɛ (1-13)

   • E liɛ’n, e si kɛ Ɲanmiɛn ti kunngba (5, 6)

 • 9

  • Ajalɛ nga Pɔlu m’ɔ ti akoto’n ɔ kle’n (1-27)

   • ‘Nán cici nannin ng’ɔ su bo ble’n i nuan’n’ (9)

   • “Sɛ n boman jasin fɛ’n, min yako!” (16)

   • Sran wafa kwlaa nga Pɔlu to be’n, ɔ yo i wun kɛ be sa (19-23)

   • Kɛ é wánndi nguan atin’n su’n, maan e nian e wun su (24-27)

 • 10

  • Izraɛlifuɛ’m be su ndɛ’n man afɔtuɛ (1-13)

  • Amuin sɔlɛ’n i su afɔtuɛ (14-22)

   • Zoova i tabli’n nin mmusu’m be tabli’n (21)

  • Like nga e le atin e yo’n nin e wiengu’m be akunndan bulɛ (23-33)

   • ‘Like kwlaa nga amún yó’n, an yo naan Ɲanmiɛn ɲan ɲrun’ (31)

 • 11

  • “Maan amun nian min liɛ’n su yo” (1)

  • Sran ng’ɔ sie i wiengu’n, ɔ nin be ti katalɛ (2-16)

  • E Min’n i Nnɔsua nun Aliɛ’n (17-34)

 • 12

  • Ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa cɛ’n (1-11)

  • Wunnɛn’n ti kun, wunnɛn’n i likalika’m be sɔnnin (12-31)

 • 13

  • Klolɛ’n ti kpa trɛ i ngba’n (1-13)

 • 14

  • Ɲanmiɛn nuan ijɔlɛ’n nin aniɛn wie’m be kanlɛ’n (1-25)

  • Klisifuɛ’m be aɲia’m be timan sukusuku (26-40)

   • Wafa ng’ɔ fata kɛ bla’m be tran asɔnun nun’n (34, 35)

 • 15

  • Klisi cɛnnin nguan (1-11)

  • Sran cɛnlɛ’n ti yɛ e lafi Ɲanmiɛn su-ɔ (12-19)

  • Klisi i cɛnlɛ’n kle kɛ sran cɛnlɛ’n ti nanwlɛ (20-34)

  • Klɔ sran wunnɛn’n nin aolia nun wunnɛn’n (35-49)

  • Like ng’ɔ kwlá wuman’n nin like ng’ɔ kwlá saciman’n (50-57)

  • Amun di e Min’n i junman’n i kpa titi (58)

 • 16

  • Be boboli sika ko mannin Klisifuɛ nga be o Zerizalɛmun lɔ’n (1-4)

  • Pɔlu kannin lika nga i waan ɔ́ kɔ́’n i ndɛ (5-9)

  • Timote nin Apolɔsu bé wá kó nían aniaan’m be osu (10-12)

  • Aniaan’m be fanngan wlalɛ nin be like yolɛ (13-24)