Ɛstɛɛ 8:1-17

  • Maadose ɲannin sasu (1, 2)

  • Ɛstɛɛ ko srɛli famiɛn’n kɛ ɔ de be (3-6)

  • Mmla uflɛ nga famiɛn’n kpɛli’n (7-14)

  • Zifu’m be ɲannin be ti yɛ be klun jɔli (15-17)

8  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Famiɛn Asierisi fali Aman m’ɔ ti Zifu’m be kpɔfuɛ’n+ i sua’n+ mɛnnin i yi* Ɛstɛɛ. Kpɛkun Maadose ɔli famiɛn’n i ɲrun lɔ, afin Ɛstɛɛ seli i kɛ ɔ ti i osufuɛ.+  I sin’n, famiɛn’n yili i sa mma ti nga+ m’ɔ deli i Aman sa nun’n fa mannin Maadose. Yɛ Ɛstɛɛ fali Aman i sua’n fa wlali Maadose sa nun.+  Asa ekun’n, Ɛstɛɛ kannin ndɛ kleli famiɛn’n ekun. Ɔ ko tɔli i ja’n i wun lɛ, ɔ sunnin, yɛ ɔ kpatali famiɛn’n kɛ ɔ yo naan ɲrɛnnɛn nga Aman m’ɔ ti Agagifuɛ’n sunnzunnin’n, ɔ nin Zifu’m be wun ndɛ ng’ɔ cicili’n, ɔ kpi ase.+  Famiɛn’n tinngɛli i sika ɔkwlɛ kpɔnman’n Ɛstɛɛ ɲrun,+ kpɛkun Ɛstɛɛ jaso jrannin famiɛn’n i ɲrun lɛ.  Ɛstɛɛ seli kɛ: “Famiɛn, sɛ ɔ ti ɔ klun su’n, sɛ ɔ klun jɔ min wun’n, sɛ ɔ ɲrun’n ɔ ti su’n, yɛ sɛ min wun yo ɔ fɛ’n, yo naan be klɛ fluwa kun. Maan be klɛ fluwa sɔ’n be fa nunnun fluwa nga Amɛdata m’ɔ ti Agagifuɛ’n+ i wa Aman m’ɔ ti sran wun ndɛ cicifuɛ’n,+ ɔ klɛli i kɛ be nunnun Zifu mun famiɛn’n i nvle’m be kwlaa be nun’n i nun ndɛ’n.  Afin n kwlá tranman lɛ n nianman ɲrɛnnɛn m’ɔ́ wá tɔ́ min nvlefuɛ’m be su’n. Yɛ n kwlá tranman lɛ n nianman min osufuɛ mɔ bé wá núnnún be’n.”  Ɔ maan Famiɛn Asierisi seli i yi Ɛstɛɛ nin Zifu bian Maadose be kɛ: “N fali Aman i sua’n n mannin Ɛstɛɛ,+ yɛ n yoli maan be sendeli i waka’n su,+ afin ɔ cicili Zifu’m be wun ndɛ naan ɔ́ kún be.*  Amun kwla klɛ ndɛ kwlaa ng’ɔ kwla yo Zifu’m be ye’n famiɛn’n i dunman nun, kpɛkun amun fa famiɛn’n i sa mma ti nga’n i nzɔliɛ’n be sie su. Afin fluwa nga be klɛ i famiɛn’n i dunman nun’n, mɔ be fɛ i sa mma ti nga’n i nzɔliɛ’n be sie su’n, bé kwlá kacimɛn i kun.”+  Ɔ maan be ka lɛ yiali famiɛn’n i fluwa klɛfuɛ mun. Be yiali be Sivan* anglo m’ɔ ti anglo nsan su’n i cɛn ba ablaɔn-nin-nsan’n (23) su. Kpɛkun be klɛli ndɛ kwlaa nga Maadose kan kleli Zifu mun nin famiɛn’n i janunfuɛ mun,+ nin siefuɛ mun, ɔ nin nvle ya kun ablaɔn-nin-nso’n (127) mɔ be fɛ i Ɛndi lele fa ju Etiopi’n, be nun sran dandan mun.+ Be niannin wafa nga nvle kun nunfuɛ’m be klɛ ndɛ’n i su yɛ be klɛli-ɔ, yɛ be klɛli ndɛ’n be aniɛn’n nun. Fluwa nga be klɛ ko mannin Zifu mun’n, be niannin wafa nga be klɛ be ndɛ’n i su yɛ be klɛli-ɔ, yɛ be klɛli ndɛ’n be aniɛn’n nun. 10  Maadose klɛli ndɛ’n Famiɛn Asierisi i dunman nun, kpɛkun ɔ fali famiɛn’n i sa mma ti nga’n i nzɔliɛ’n sieli su.+ Ɔ fali fluwa’n wlali be nga be sunman be mɔ be fu nnɛn kpanngɔ su’n be sa nun naan be fa wɔ. Sran sɔ’m be fu nnɛn kpanngɔ nga be wanndi kpa’n be su. Be ta nnɛn kpanngɔ sɔ mun famiɛn’n i awlo lɔ. 11  Fluwa sɔ’m be nun’n, famiɛn’n man Zifu’m be atin kɛ klɔ kwlaa nga be o su’n, maan be ti yia naan be kpli be ti, yɛ sran nga be fa alɛ wla be sin’n, sɛ be kan ngue aniɛn-o, sɛ be fin nvle benin nun-o, maan be nunkun be, be kun be, yɛ be nunnun be. I bla-o, i bakan-o, maan be kun be, yɛ be fa be bo ninnge mun.+ 12  Nvle kwlaa nga Famiɛn Asierisi sie be’n be nun’n, ɔ fata kɛ be di ndɛ sɔ’n su cɛn kunngba’n nun. Cɛn sɔ’n yɛle Adaa* anglo’n m’ɔ ti anglo blu-nin-nɲɔn (12) su’n i cɛn ba blu-nin-nsan (13) su’n.+ 13  Fluwa sɔ’n i nun ndɛ’n káci mmla, yɛ bé bó i jɔ nvle’m be kwlaa be nun. Maan be kan kle sran’m be kwlaa, naan Zifu’m be siesie be wun naan cɛn sɔ’n nun’n, be kwla tu be klunngbɔ be kpɔfuɛ’m be su.+ 14  Be nga be sunman be mɔ be fu famiɛn’n i awlo lɔ nnɛn kpanngɔ nga be wanndi kpa’n be su’n, be ka lɛ ɔli ndɛndɛ be ko kannin famiɛn’n i ndɛ’n. Be boli mmla’n i jɔ Sizi+ m’ɔ ti famiɛn klɔ’n* su lɛ wie. 15  Kɛ Maadose fín famiɛn’n sin lɔ fíte’n, famiɛn tralɛ ble nin ufue kun o i wun, yɛ sika ɔkwlɛ famiɛn kle dan kun wlɛ i ti. Tralɛ tɛnndɛn kun m’ɔ ti ɔkwlɛ kankan’n wlɛ i wun,+ be fali jese kplɔkɔɔ yɛ be fa yoli-ɔ. Sizi klɔ’n nunfuɛ’m be kpannin aklunjɔɛ kpanlɛ. 16  Cɛn sɔ’n nun’n, Zifu’m be ɲannin be ti, be klun jɔli, be yili be aklunjɔɛ’n i nglo. Yɛ be buli be sran. 17  Nvle’m be kwlaa nin klɔ kwlaa nga famiɛn’n i ndɛ’n nin i mmla’n be juli lɛ’n, Zifu’m be klun jɔli, be yili be aklunjɔɛ’n i nglo, be tɔnnin aliɛ dan kpa, yɛ be dili cɛn. Zifu’m be wun srɛ ti’n, nvle’n nun sran kpanngban be seli kɛ be ti Zifu.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “mannin Famiɛn Bla.”
Ebr., “afin ɔ tinngɛli i sa be wun.”
Nian Nd. B15 nun.
Nian Nd. B15 nun.
Annzɛ “famiɛn sua’n”, “sua fleiin’n.”