Ɛstɛɛ 6:1-14

  • Famiɛn’n mannin Maadose i kɔmin su (1-14)

6  Kɔnguɛ sɔ’n nun’n, famiɛn’n lafi-ɔ, ɔ yoman ye. I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ be fa fluwa nga be klɛ sa nga be ju’n i nun’n be bla.+ Yɛ be kanngannin nun kleli famiɛn’n.  Fluwa sɔ’n nun’n, be klɛli Bigtan nin Terɛsi be su ndɛ nga Maadose kannin’n. Be nɲɔn’n be ti famiɛn’n i awlo lɔ junman difuɛ, yɛ be ti anuan sunianfuɛ, be cicili Famiɛn Asierisi+ i wun ndɛ kɛ bé kún i.*  Famiɛn’n usali kɛ: “?Kɛ ɔ yoli sɔ’n, wafa sɛ yɛ be mannin Maadose i sasu-ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ be yoli i mo-ɔ?” Kpɛkun famiɛn’n i junman difuɛ nga be mɛntɛn i’n be seli i kɛ: “B’a yoman like fi b’a mɛnmɛn i.”  Kɛ ɔ cɛli kan’n, famiɛn’n usali kɛ: “?Wan yɛ ɔ o awlo wa-ɔ?” Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn Aman w’a ba famiɛn’n i awlo klun dan’n nun lɛ.+ Ɔ bali kɛ ɔ́ wá sé famiɛn’n kɛ be sende Maadose waka nga Maadose ti’n ɔ kplannin’n su.+  Famiɛn’n i junman difuɛ’m be seli i kɛ: “Aman+ yɛ ɔ o awlo wa-ɔ.” Yɛ famiɛn’n seli kɛ: “Amun ko se i kɛ ɔ bla.”  Kɛ Aman bali’n, famiɛn’n usɛli i kɛ: “?Ngue yɛ ɔ fata kɛ be yo be man sran nga famiɛn’n kunndɛ kɛ ɔ́ yó naan ɔ ɲan ɲrun’n niɔn?” Aman seli i klun lɔ kɛ: “?Sɛ w’a yoman min’n, wan ekun cɛ yɛ famiɛn’n kunndɛ kɛ ɔ́ yó naan ɔ ɲan ɲrun-ɔn?”+  Ɔ maan Aman seli famiɛn’n kɛ: “Sɛ famiɛn’n kunndɛ kɛ ɔ́ yó naan sran kun ɲan ɲrun’n,  maan be fa famiɛn’n i tralɛ+ ng’ɔ wla’n kun, nin nnɛn kpanngɔ nga famiɛn’n fu su’n kun, maan be fa famiɛn kle be wla nnɛn kpanngɔ’n i ti.  Yɛ maan be fa tralɛ’n nin nnɛn kpanngɔ’n be wla famiɛn’n i sran dandan’m be nun kun i sa nun. Maan be fa tralɛ’n be wla sran nga famiɛn’n kunndɛ kɛ ɔ́ yó naan ɔ ɲan ɲrun’n, yɛ be fɛ i be fu nnɛn kpanngɔ’n su naan be sin klɔ’n i gua’n su. Maan be kpan dun mmua i ɲrun be se kɛ: ‘Sran nga famiɛn’n waan ɔ́ yó naan ɔ ɲan ɲrun’n, like nga be yo mɛn i’n yɛ!’”+ 10  Famiɛn’n ka lɛ seli Aman kɛ: “Kɔ ndɛndɛ ko fa tralɛ’n nin nnɛn kpanngɔ’n, naan yo nga a kannin’n man Zifu bian Maadose m’ɔ ti famiɛn’n i anuan’n i ɲrun lɛ’n. Nga a kannin’n, niɛn i kwlaa su yo, nán ɔ ɲin kpa wie fi su.” 11  Ɔ maan Aman fali tralɛ’n nin nnɛn kpanngɔ’n, kpɛkun ɔ fali tralɛ’n wlali Maadose+ yɛ ɔ fɛ i fuli nnɛn kpanngɔ’n su sinnin klɔ’n i gua’n su. Ɔ dun mmua i ɲrun yɛ ɔ kpan-ɔn. Ɔ kpan se kɛ: “Sran nga famiɛn’n waan ɔ́ yó naan ɔ ɲan ɲrun’n, like nga be yo be mɛn i’n yɛ.” 12  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Maadose sɛli i sin ɔli famiɛn’n i anuan’n i ɲrun lɔ. Aman kusu ɔli i awlo ndɛndɛ kpa. Kɛ ɔ́ kɔ́’n, nn i wla w’a bo i wun, yɛ ɔ kɛtɛli i ti. 13  Kɛ Aman kannin sa ng’ɔ juli i su’n kleli i yi Zerɛsi+ nin i janvuɛ’m be kwlaa’n, i afɔtuɛ manfuɛ mun* nin i yi Zerɛsi be seli i kɛ: “Kwlalɛ nga Maadose w’a ɲɛn i ɔ su yɛ’n, sɛ ɔ ti Zifu sakpa’n, a su ɲanman kwlalɛ i su le. Saan tɔlɛ yɛ á tɔ́ i ɲrun-ɔn.” 14  Kɛ be nin i be o lɛ bé íjɔ’n, famiɛn’n i awlo lɔ junman difuɛ’m be bali be wa fali Aman ndɛndɛ ɔli aliɛ nga Ɛstɛɛ tɔnnin’n i dilɛ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “bé fá be sa bé síe i su.”
Ebr., “i sran ngwlɛlɛfuɛ mun.”