Zidi 1:1-25

  • Aniaan’m be like yolɛ (1, 2)

  • Bé bú be nga be kle like ng’ɔ timan su’n be fɔ sakpa (3-16)

    • Akplowa tɔli Misɛli nin Suɛn tɔnfuɛ’n be afiɛn (9)

    • Ndɛ nga Enɔku kannin’n (14, 15)

  • Maan e yo like kwlaa nga e kwla yo naan Ɲanmiɛn w’a klo e’n (17-23)

  • Maan manmanlɛ’n yo Ɲanmiɛn liɛ (24, 25)

 Amun mɔ be flɛli amun’n, mɔ e Si Ɲanmiɛn klo amun’n, mɔ be kpali amun kɛ an yo Zezi Klisi i liɛ’n, min Zidi mɔ n ti Zezi Klisi i kanga’n, mɔ n ti Zaki i niaan bian’n, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun.  Maan Ɲanmiɛn si amun aunnvuɛ, maan ɔ yo naan amun wun jɔ amun fɔuun, yɛ maan ɔ klo amun kpa.  Min sran kpa mun, min waan ń klɛ́ fluwa ń blɛ́ amun naan ń kán e kwlaa e ti ɲanlɛ’n i ndɛ ń klé amun. Sanngɛ n wunnin kɛ ɔ ti cinnjin kɛ n klɛ fluwa n blɛ amun, naan n wla amun fanngan kɛ amun mian amun ɲin be lafi Ɲanmiɛn su kpa. An lafi i su kɛ nga laa Ɲanmiɛn i sran’m be lafili i su mɔ be yoli sɔ tititi’n sa.  Like nga ti yɛ n kan sɔ’n, yɛle kɛ sran wie’m b’a wlu amun afiɛn. Ɲanmiɛn Ndɛ’n kannin kɛ bé tú sran sɔ’m be fɔ i osu w’a cɛ kpa. Be sroman Ɲanmiɛn, yɛ be fa ye nga e Ɲanmiɛn’n yo e’n be fa kata be ɲin be yo ɲin kekle ayeliɛ mun.* Kpɛkun sran kunngba mɔ e ti i liɛ mɔ yɛle e Min Zezi Klisi’n, be kaci be sin be si i.  Kannzɛ amun si ndɛ nga’m be kpa’n, sanngɛ min waan ń kpɛ́n amun wla kɛ Zoova deli i nvle’n nunfuɛ mun Ezipti mɛn’n nun lɔ. Sanngɛ i sin’n, ɔ nunnunnin be nga b’a lafimɛn i su’n.  Anzi nga b’a kaman be osu’n nun mɔ be jasoli be tranwlɛ’n nun’n, ɔ cili be. Yɛ ɔ su ɲannjinman be. Ɔ fali be sieli aosin tuun kpa nun naan be minndɛ jɔlɛ dilɛ cɛn dan’n.  I wafa kunngba’n, Sodɔmun nin Gomɔru nin klɔ nga be mantan be’n, be nunfuɛ’m be fa be wun wlali bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n nin i wunsu ɲannzuɛn sa’m* be yolɛ’n nun. Kpɛkun like ng’ɔ timan su mɔ klɔ sran konvi sɔ i’n, be fɛli i yolɛ’n cicili be ti wie. Fɔ nga be tuli be’n, yɛle sin mɔ be fa yrali be kɔlikɔli’n. E kwla fa sa ng’ɔ tɔli be su’n e tu e wun fɔ.  Asa ekun’n, sran sɔ’m be bu ninnge tɛtɛ’m be akunndan, be saci be wiengu mun, be ɲin yiman sran ng’ɔ sie be’n, yɛ be kan be nga Ɲanmiɛn bu be sran’n be ndɛ tɛtɛ.  Kɛ Moizi i saka’n ti’n akplowa tɔli Misɛli m’ɔ ti anzi’m be su kpɛn’n nin Suɛn tɔnfuɛ’n be afiɛn’n, w’a bumɛn i kɛ ɔ le atin bu i fɔ, yɛ w’a kɛnmɛn i ndɛ tɛtɛ. Sanngɛ ɔ seli kɛ: “Maan Zoova tu wɔ fɔ.” 10  Sanngɛ ninnge nga sran sɔ’m be siman be bɔbɔ’n, be kan be ndɛ tɛtɛ. Be ti kɛ nnɛn mɔ be buman akunndan’n sa, like kwlaa nga be yo’n, ɔ fa nnɛn’m be liɛ’n, ɔ maan bé sáci titi. 11  Sran sɔ’m be yako! Afin atin nga Kaɛn fali’n, yɛ be kusu be fali-ɔ. Yɛ like kunngba nga Balaamun m’ɔ kunndɛli kɛ be mɛn i like’n ɔ yoli’n, i wie yɛ be kpli be yoli-ɔ. Asa ekun’n, be kannin kpɛnngbɛn’m be wun ndɛ be fa wlawlali sran mun, kɛ nga Kore fa yoli’n sa. I sɔ’n ti’n, bé núnnún be kɛ i sa. 12  Kɛ amun nin amun niaan mun amun ti ko yia mɔ amún dí cɛn’n, sran sɔ’m be o amun afiɛn kɛ yɔbuɛ m’ɔ fia nzue bo’n sa. Be ti kɛ nnɛn tafuɛ mɔ be ku sɛ liɛ’n yɛ ɔ lo be’n sa. Be ti kɛ ɲanmiɛn ble m’ɔ tɔman nzue mɔ aunmuan’n fɛ i kɔ wa kɔ wa’n sa. Be ti kɛ waka mɔ kɛ be sulɛ blɛ’n ju’n, be suman mma’n sa. B’a wu kee kpa, yɛ b’a tu be bo. 13  Be ti kɛ jenvie’n m’ɔ bo’n sa. Be ɲannzuɛn sa nga be yo’n ɔ ti kɛ i ɲin su nglo m’ɔ kpalo guɛ i cenje’n su’n sa. Be ti kɛ nzraama mɔ be leman atin trele’n sa, bé wá ká aosin tuun kpa’n nun titi. 14  Enɔku m’ɔ ti Adan i osuosu’n nso su’n ɔ kannin sran sɔ’m be ndɛ. Ɔ seli kɛ: “An nian! Zoova nin i anzi kpanngban kpa* be bali. 15  Ɔ́ wá tú sran’m be kwlaa be fɔ. Yɛ ɔ́ wá bú be nga be sroman Ɲanmiɛn mɔ be fa ɲin kekle be yo sa tɛtɛ’n, mɔ be kannin Ɲanmiɛn i ndɛ tɛtɛ’n, be fɔ.” 16  Sran sɔ’m be ijɔ be konviabo, be klun jɔman like nga be le i’n su, be yo like nga be konvi sɔ be’n, be di be nuan. Kɛ bé yó sɔ’n, nn bé láka be wiengu mun* naan be man be like. 17  Min sran kpa mun, amun liɛ’n, maan an wla kpɛn ndɛ nga e Min Zezi Klisi i akoto’m be kɛnnin i laa’n su. 18  Be seli amun titi kɛ: “Blɛ kasiɛn’n nun’n, sran wie’m bé wá bá, bé bú ninnge nga be ti kpa’n be finfin. Yɛ ninnge nga be konvi sɔ be mɔ be timan Ɲanmiɛn liɛ su’n yɛ bé yó-ɔ.” 19  Sran sɔ’m be yo maan sran’m be bubu be wun nun, be yo ninnge mun kɛ nnɛn mun sa,* yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n sieman be. 20  Sanngɛ min sran kpa mun, amun liɛ’n, maan Ɲanmiɛn mɔ an lafi i su kpa’n ti’n, an yo kpa. Yɛ kɛ amún srɛ́ Ɲanmiɛn’n, maan Ɲanmiɛn i wawɛ’n uka amun 21  naan an yo like kwlaa nga an kwla yo naan Ɲanmiɛn w’a klo amun’n. Kɛ amún yó sɔ’n, nn amún mínndɛ kɛ e Min Zezi Klisi si amun aunnvuɛ naan an ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. 22  Asa ekun’n, maan an si be nga be akunndan’n ti nɲɔnnɲɔn’n be aunnvuɛ titi. 23  An de be sin mɔ bé fá núnnún be’n i nun fite. Yɛ an si sran uflɛ wie’m be kusu be aunnvuɛ titi. Kɛ amún yó sɔ’n, an nian amun wun su. Afin be yoli klɔ sran ninnge mun. Ɔ maan ɔ ti kɛ be yoli be tralɛ’n i fiɛn sa. I sɔ’n ti’n, maan tralɛ fiɛn sɔ’n ɔ tran amun wun mmua kpa. 24  Ɲanmiɛn kwla sasa amun, ɔ maan amun su tɔman, yɛ ɔ kwla yo maan amun jran seiin naan fiɛn w’a tranman amun wun i m’ɔ ti e Ɲanmiɛn mɔ i ɲrun’n ti ɲanɲanɲan’n i ɲrun. I sɔ’n yó maan amun klun jɔ́ dan. 25  I sɔ’n ti’n, maan manmanlɛ’n nin famiɛn dilɛ’n, ɔ nin tinmin’n nin kwlalɛ’n be yo Ɲanmiɛn kpli kunngba cɛ mɔ e Min Zezi Klisi ti’n ɔ ti e Defuɛ’n, i liɛ. Ɔ fɛ i sɔ’n fin lalafuɛ nun lele fa ju blɛ nga nun, yɛ ɔ́ ká sɔ tititi. Maan ɔ yo sɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Mt 5:32 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Be kwla se ekun kɛ “akpiakpi fa blu kpanngban kpa.”
Be kwla se ekun kɛ “be manman sran dandan mun.”
Be kwla se ekun kɛ “be bu klɔ sran akunndan.”