Zan 9:1-41

  • Zezi yoli bian kun mɔ kɛ bé wú i’n ɔ ti aɲinsifuɛ’n i juejue (1-12)

  • Farizifuɛ’m be usali bian ng’ɔ yoli juejue’n i kosan (13-34)

  • Farizifuɛ’m be ti aɲinsifuɛ (35-41)

9  Kɛ ɔ́ sín’n, ɔ wunnin bian kun. Bian sɔ’n ti aɲinsifuɛ. Ɔ nin i sɔ’n fin i nin klun.  I sɔnnzɔnfuɛ’m be usɛli i kɛ: “?Rabi,* wan yɛ ɔ yoli sa tɛ mɔ i ti yɛ kɛ bé wú bian nga’n i ɲin ti siwa-ɔ? ?I bɔbɔ annzɛ i si nin i nin-ɔn?”  Zezi tɛli su kɛ: “Nán kɛ bian nga annzɛ i si nin i nin be yoli sa tɛ ti-ɔ. Sanngɛ be wuli i sɔ naan sran’m be wun junman nga Ɲanmiɛn di’n.  Blɛ mɔ lika’n te kpaja’n, ɔ fata kɛ e di Sran sɔ’n i junman’n. Lika’n su wa san, yɛ kɛ lika’n ko san’n, sran fi kwlá diman junman kun.  Blɛ mɔ n te wo mɛn’n nun’n, min yɛ n ti mɛn’n i kannin’n niɔn.”  Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ mun’n, ɔ tili i nuan nzue tɛli i asiɛ wun. Kpɛkun ɔ fɛli i nuan nzue’n kpitali fa. I sin’n ɔ fali fa sɔ’n kpɛli bian’n i ɲin su.  Kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Ko wunnzin Siloamun nzue gble’n nun” (Siloamun i bo’n yɛle “Mɔ be sunmɛnnin i’n”). Yɛ ɔ ko wunnzinnin-ɔn. Kɛ ɔ́ sɛ́ i sin’n, w’a wun ase.  I sin’n, i tranfuɛ mun nin be nga laa be wunnin i kɛ ɔ su srɛsrɛ like’n, be seli kɛ: “?Nán bian nga yɛ titi’n, ɔ tran srɛsrɛ like’n niɔn?”  Sran wie’m be waan: “I-ɔ.” Wie’m be waan: “Nɛ́n i-ɔ, sanngɛ ɔ fɛ i.” Bian’n bɔbɔ tɛli su kɛ: “Min-ɔn.” 10  Ɔ maan be usɛli i kɛ: “?Ɔ yo sɛ yɛ ɔ ɲinma’n tikeli-ɔ?” 11  Ɔ tɛli su kɛ: “Bian mɔ be flɛ i kɛ Zezi’n, ɔ kpitali fa, ɔ fa kpɛli min ɲin su, yɛ ɔ seli min kɛ, ‘Ko wunnzin Siloamun nzue’n nun.’ Ɔ maan n ko wunnzinnin nun, yɛ n wunnin ase-ɔ.” 12  Kɛ ɔ seli sɔ’n, be seli i kɛ: “?Bian sɔ’n wo nin?” Ɔ tɛli su kɛ: “N siman lika ng’ɔ ɔli’n.” 13  Be fali bian mɔ laa ɔ ti aɲinsifuɛ’n be ɔli Farizifuɛ’m be sin. 14  Cɛn sɔ mɔ Zezi kpitali fa’n, m’ɔ tikeli bian’n i ɲinma’n, ɔ ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn. 15  Farizifuɛ’m be kusu be usɛli i wafa ng’ɔ yoli juejue’n i su ndɛ. Ɔ seli be kɛ: “Ɔ fali fa kpɛli min ɲin su. N ko wunnzinnin yɛ n wunnin ase-ɔ.” 16  Farizifuɛ wie’m be seli kɛ: “Nán Ɲanmiɛn yɛ ɔ sunmannin bian nga-ɔ. Afin ɔ ciman Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n.” Wie’m be se kɛ: “?Sɛ sran kun ti sa tɛ yofuɛ’n, ɔ kwla yo abonuan sa kɛ nga sa?” Ɔ maan be nuan w’a sɛman ndɛ sɔ’n su. 17  Yɛ be seli aɲinsifuɛ’n i ekun kɛ: “?Ɔ bɔbɔ m’ɔ tikeli ɔ ɲinma’n, a bu i sɛ?” Aɲinsifuɛ’n seli kɛ: “Ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ.” 18  Sanngɛ Zuifu’m be lafiman su kɛ ɔ ti aɲinsifuɛ laa naan siɛn’n ɔ wun ase. Ɔ maan be flɛli bian mɔ siɛn’n ɔ wun ase’n i si nin i nin. 19  Kpɛkun be usali be kɛ: “?Amun wa mɔ amun waan kɛ amún wú i’n ɔ ti aɲinsifuɛ’n, yɛle bian nga? ?Ɔ yo sɛ ti yɛ siɛn’n ɔ wun ase-ɔ?” 20  I si nin i nin be tɛli su kɛ: “E si kɛ e wa’n niɔn. E wuli i aɲinsifuɛ. 21  Sanngɛ kɛ ɔ́ yó m’ɔ́ wún ase yɛ’n, e siman nun ndɛ. Amun usɛ i. Nán bakan yɛle i. Maan ɔ kɛn i bɔbɔ i ti ndɛ.” 22  Kɛ mɔ i si nin i nin be sro Zuifu mun’n, i ti yɛ be kannin sɔ-ɔ. Afin Zuifu’m be nuan sɛli su kɛ, sran kwlaa ng’ɔ se kɛ Zezi ti Klisi’n, bé fúɛn i Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun. 23  I sɔ’n ti yɛ i si nin i nin be seli kɛ: “Nán bakan yɛle i, amun usɛ i’n niɔn.” 24  Ɔ maan i kpɛ nɲɔn su’n, be flɛli bian mɔ laa ɔ ti aɲinsifuɛ’n yɛ be seli i kɛ: “Yi Ɲanmiɛn i ayɛ, yɛ di nanwlɛ. E si kɛ bian sɔ’n ti sa tɛ yofuɛ.” 25  Ɔ tɛli su kɛ: “Sɛ ɔ ti sa tɛ yofuɛ’n, n siman nun ndɛ. Min liɛ nga n si i’n, yɛle kɛ laa n ti aɲinsifuɛ, sanngɛ siɛn’n n wun ase.” 26  Ɔ maan be seli i kɛ: “?Ngue yɛ ɔ yoli wɔ-ɔ? ?Ɔ yoli ɔ sɛ yɛ ɔ ɲinma’n tikeli-ɔ?” 27  Ɔ tɛli be su kɛ: “M’an dun mmua m’an kan kle amun. Sanngɛ amun a faman su. ?Ngue ti yɛ amun kunndɛ kɛ amún tí i ekun-ɔn? ?Amun kunndɛ kɛ amún káci i sɔnnzɔnfuɛ wie ti-ɔ?” 28  Kɛ ɔ kannin sɔ’n, be seli i ya su kɛ: “Wɔ yɛ a ti bian sɔ’n i sɔnnzɔnfuɛ-ɔ. E liɛ’n, e ti Moizi i sɔnnzɔnfuɛ. 29  E si kɛ Ɲanmiɛn kannin ndɛ kleli Moizi. Sanngɛ bian nga liɛ’n, e simɛn i finwlɛ.” 30  Bian’n seli be kɛ: “Ng’ɔ ti abonuan bɔbɔ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Amun simɛn i finwlɛ. Kusu nn ɔ tikeli min ɲinma’n. 31  E si kɛ Ɲanmiɛn siemɛn i su sa tɛ yofuɛ’m be nuan bo, sanngɛ sran kwlaa ng’ɔ sro i’n, m’ɔ yo i klun sa’n, ɔ sie i su sran sɔ’n i nuan bo. 32  Kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, e nin-a timɛn i le kɛ sran kun sa w’a tike sran kun mɔ be wuli i aɲinsifuɛ’n i ɲinma le. 33  Sɛ nán Ɲanmiɛn yɛ ɔ sunmannin bian nga’n, nn ɔ kwlá yoman like fi.” 34  Be tɛli i su kɛ: “?Wɔ mɔ sa tɛ’n nun yɛ be wuli wɔ’n, wɔ yɛ a su kle e like-ɔ?” Ɔ maan be kɛnnin i bo! 35  Zezi tili i kɛ be kɛnnin i bo. Kɛ ɔ wunnin i’n, ɔ seli kɛ: “?A lafi Sran wa’n su?” 36  Bian’n tɛli i su kɛ: “?Baba, wan yɛle sran sɔ’n? Kle min maan n lafi i su wie.” 37  Zezi seli i kɛ: “A wunnin i. Sran bɔbɔ nga ɔ nin wɔ be su ijɔ yɛ’n niɔn.” 38  Ɔ seli kɛ: “Min Min, n lafi i su.” Kpɛkun ɔ kotoli i bo. 39  Ɔ maan Zezi seli kɛ: “N bali mɛn nga nun naan ninnge nga n yo be’n be ti’n, be nga be wunman ase’n be wun ase, naan kusu be nga be wun ase’n be kaci aɲinsifuɛ.” 40  Farizifuɛ nga be nin i be o lɛ’n, be tili ndɛ ng’ɔ kannin’n. I sɔ’n ti’n, be seli i kɛ: “?E kusu e ti aɲinsifuɛ wie?” 41  Zezi seli be kɛ: “Sɛ ɔ ti kɛ amun ti aɲinsifuɛ’n, nn amun timan sa tɛ yofuɛ. Sanngɛ amun se kɛ, ‘E wun ase.’ Ɔ maan amun sa tɛ’n ká amun wun.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

I bo’n yɛle “Like klefuɛ.”