Zan 8:12-59

 • Zezi ɔli cɛn mɔ be di i kpata’m be bo’n i dilɛ (1-13)

 • Zezi kleli sran’m be like cɛn dilɛ’n i bo (14-24)

 • Ndɛ fanunfanun nga sran’m be kɛn i Klisi su’n (25-52)

 • Siɛ’n di Zezi i ti lalo (12-30)

  • Zezi yɛ ɔ “ti mɛn’n nun kannin’n niɔn” (12)

 • Abraamun i mma mun (31-41)

  • “Ndɛ nanwlɛ’n ti’n amún ɲán amun ti” (32)

 • Suɛn tɔnfuɛ’n i mma mun (42-47)

 • Zezi nin Abraamun (48-59)

8  12  Zezi kannin ndɛ kleli be ekun. Ɔ seli be kɛ: “Min yɛ n ti mɛn’n nun kannin’n niɔn. Sran ng’ɔ su min su’n, ɔ su nantiman aosin’n nun le. Sanngɛ ɔ́ ɲán kpajalɛ m’ɔ man nguan’n.” 13  Farizifuɛ’m be seli i kɛ: “A di ɔ bɔbɔ ti lalo. Ɔ maan ɔ ndɛ’n timan nanwlɛ.” 14  Zezi tɛli be su kɛ: “Kannzɛ n di min bɔbɔ min ti lalo’n, min ndɛ’n ti nanwlɛ. Afin n si lika nga n fin’n, ɔ nin lika nga n su kɔ’n. Sanngɛ amun liɛ’n, amun siman lika nga n fin’n, ɔ nin lika nga n su kɔ’n. 15  Amun bu sran fɔ kɛ klɔ sran’m be fa yo’n sa. Min liɛ’n, n buman sran fi fɔ mlɔnmlɔn. 16  Sanngɛ sɛ n bu sran fɔ’n, fɔ mɔ n bu’n ti su. Afin nán min ngunmin yɛ n bu i fɔ-ɔ. Min Si m’ɔ sunmannin min’n wo min sin. 17  Asa kusu’n, be klɛli i amun bɔbɔ amun Mmla’n nun’n kɛ: ‘Lalo nga sran nɲɔn be di’n ti nanwlɛ.’ 18  N bɔbɔ n di min ti lalo, kpɛkun Siɛ’n m’ɔ sunmannin min’n i kusu di min ti lalo wie.” 19  Yɛ be seli i kɛ: “?Ɔ Si’n wo nin?” Zezi tɛli be su kɛ: “Amun siman min, yɛ amun siman min Si’n. Sɛ ɔ ti kɛ amun si min’n, nn amún sí min Si’n wie.” 20  Kɛ ɔ́ klé like Ɲanmiɛn i sua’n nun’n, sika guawlɛ’n i wun lɛ’n, yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ mun-ɔn. Sanngɛ sran fi w’a trɛmɛn i. Afin i blɛ’n nin-a juman. 21  Yɛ ɔ seli be ekun kɛ: “N su kɔ. Amún wá kúnndɛ min. Sanngɛ amún ká amun sa tɛ’n nun amún wú. Lika nga n su kɔ lɔ’n, amun kwlá kɔman lɔ.” 22  Ɔ maan Zuifu’m be seli kɛ: “?Ɔ́ wá kó kún i wun ti-ɔ? Afin i waan, ‘Lika nga n su kɔ lɔ’n, amun kwlá kɔman lɔ.’” 23  Ɔ seli be kɛ: “Amun ti asiɛ’n su wafuɛ. Min liɛ’n, n ti ɲanmiɛn su lɔfuɛ. Amun ti mɛn nga nunfuɛ. Min liɛ’n, n timan mɛn nga nunfuɛ. 24  I sɔ’n ti yɛ n seli amun kɛ amún ká amun sa tɛ’n nun amún wú’n niɔn. Afin sɛ amun lafiman su kɛ min yɛle sran sɔ’n, amún ká amun sa tɛ’n nun amún wú.” 25  Yɛ be usɛli i kɛ: “?Wan yɛle wɔ?” Zezi tɛli be su kɛ: “?Ngue bɔbɔ ti yɛ n kan ndɛ n kle amun-ɔn? 26  N le amun wun ndɛ kpanngban n kan. Kpɛkun n le jɔlɛ kpanngban n di. Sran ng’ɔ sunmannin min’n ti nanwlɛfuɛ. Ndɛ kwlaa ng’ɔ kan kleli min’n, yɛ n kan be mɛn’n nun-ɔn.” 27  B’a wunmɛn i wlɛ kɛ Siɛ’n i ndɛ yɛ ɔ su kan kle be-ɔ. 28  Yɛ Zezi seli be kɛ: “Kɛ amun ko man Sran wa’n su ko wie’n, amún sí kɛ sran sɔ’n yɛle min, naan n kpɛman min ti nun n yoman like fi. Like nga Siɛ’n kleli min’n, i ndɛ yɛ n kan-ɔn. 29  Yɛ kusu Sran ng’ɔ sunmannin min’n wo min sin. W’a yaciman min. Afin ninnge ng’ɔ klo be’n, n yo be titi.” 30  Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ mun’n, sran kpanngban lafili i su. 31  Ɔ maan Zezi seli Zuifu nga be lafili i su’n be kɛ: “Sɛ amun fa min ndɛ’n su titi’n, nn amun ti min sɔnnzɔnfuɛ sakpa, 32  yɛ amún sí ndɛ nanwlɛ’n, kpɛkun ndɛ nanwlɛ’n ti’n amún ɲán amun ti.” 33  Be tɛli i su kɛ: “E ti Abraamun i anunman. E nin-a yoman sran fi i kanga le. ?Ɔ yo sɛ ti yɛ a se kɛ, ‘Amún ɲán amun ti-ɔ’?” 34  Zezi tɛli su kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sa tɛ yofuɛ kwlaa ti sa tɛ’n i kanga. 35  Kusu’n, kanga’n kaman awlo’n nun tititi, sanngɛ ba’n i liɛ’n, ɔ ka lɛ tititi. 36  Ɔ maan sɛ Ba’n de amun’n, amún ɲán amun ti sakpa. 37  N si kɛ amun ti Abraamun i anunman. Sanngɛ amun kunndɛ kɛ amún kún min, afin amun faman ndɛ nga n kan’n su. 38  N kan ninnge nga kɛ n wo min Si i wun lɔ’n n wunnin be’n, be ndɛ. Sanngɛ amun liɛ’n, amun yo like nga amun si’n se amun kɛ amun yo’n.” 39  Be tɛli i su kɛ: “E si’n yɛle Abraamun.” Zezi seli be kɛ: “Sɛ Abraamun i wa yɛle amun’n, nn like nga Abraamun yo’n, amún yó wie. 40  Sanngɛ min mɔ n kannin ndɛ nanwlɛ’n mɔ Ɲanmiɛn kan kleli min’n n kleli amun’n, amun kunndɛ kɛ amún kún min. Abraamun w’a yoman sɔ. 41  Like nga amun si’n yo’n, i wie yɛ amun yo-ɔ.” Be seli i kɛ: “Nán gua su ba* yɛle e. E Si ti kunngba cɛ, yɛle Ɲanmiɛn.” 42  Zezi seli be kɛ: “Sɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn ti amun Si’n, nn amún kló min sa. Afin n fin Ɲanmiɛn i wun lɔ yɛ n bali wa-ɔ. Nán n bɔbɔ n tiaun yɛ n bali-ɔ, sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sunmannin min-ɔn. 43  ?Ngue ti yɛ amun wunman ndɛ nga n kan’n i wlɛ-ɔ? Kɛ mɔ amun kwlá sieman amun su ndɛ nga n kan’n i bo’n ti-ɔ. 44  Amun fin amun si mɔ yɛle Suɛn tɔnfuɛ’n, yɛ amun kunndɛ kɛ amún yó amun si i klun sa. I bo bolɛ’n nun’n,* ɔ ti sran kunfuɛ, yɛ w’a kwlá kaman nanwlɛ atin’n su. Afin ɔ kloman nanwlɛ’n. Kɛ ɔ bua ato’n, i sran wafa’n yɛ ɔ yi i nglo lɛ-ɔ. Afin ɔ ti ato buafuɛ, kpɛkun ɔ ti ato buafuɛ’m be si. 45  Sanngɛ kɛ mɔ min liɛ’n, n kan ndɛ nanwlɛ’n n kle amun’n ti’n, amun lafiman min su. 46  ?Amun nun onin yɛ ɔ kwla se kɛ n yoli sa tɛ-ɔ? ?Kusu sɛ n di nanwlɛ’n, ngue ti yɛ amun lafiman min su-ɔ? 47  Sran ng’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ sie i su ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n i bo. Kɛ mɔ amun timan Ɲanmiɛn liɛ’n, i ti yɛ amun sieman amun su-ɔ.” 48  Zuifu’m be seli i kɛ: “?Nɛ́n i kwlaa sɔ’n ti yɛ e se kɛ, ‘A ti Samarifuɛ naan mmusu kun kle ɔ yalɛ’n niɔn’?” 49  Zezi tɛli su kɛ: “Mmusu fi kleman min yalɛ. N bu min Si i sran. Sanngɛ amun liɛ’n, amun buman min sran. 50  N kunndɛman kɛ ń yí min bɔbɔ min wun ayɛ. Sran kun o lɛ’n, i yɛ ɔ kunndɛ kɛ be bo min dunman kpa-ɔ, kpɛkun i yɛ ɔ ti jɔlɛ difuɛ’n niɔn. 51  Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sran kwlaa ng’ɔ fa min ndɛ’n su’n, ɔ su wuman le.” 52  Zuifu’m be seli i kɛ: “Siɛn’n, e si kpa kɛ mmusu kun kle ɔ yalɛ. Abraamun wuli. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be wuli wie. Sanngɛ a se kɛ, ‘Sran kwlaa ng’ɔ fa min ndɛ’n su’n, ɔ su wuman le.’ 53  ?Ɔ kpa tra e si Abraamun m’ɔ wuli’n? Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kusu be wuli wie. ?Ɔ kpa’n, a bu ɔ wun sɛ?” 54  Zezi tɛli su kɛ: “Sɛ n yi min bɔbɔ min wun ayɛ’n, ɔ ti ngbɛn. Min Si mɔ amun waan ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n, i yɛ ɔ yi min ayɛ-ɔ. 55  Amun simɛn i. Sanngɛ n si i. Yɛ sɛ n se kɛ n simɛn i’n, ń káci kɛ amun sa, ń yó ato buafuɛ. Sanngɛ n si i, kpɛkun n fɛ i ndɛ’n su. 56  Amun si Abraamun sunnzunnin kɛ ɔ́ wún min blɛ’n, yɛ i sɔ’n yoli i fɛ kpa. Ɔ wunnin i, kpɛkun i klun jɔli.” 57  Zuifu’m be seli i kɛ: “?A nin-a ɲanman afuɛ ablenun (50) bɔbɔ, kpɛkun a wunnin Abraamun?” 58  Zezi seli be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ ka naan b’a wu Abraamun’n, n wo lɛ.” 59  I sɔ’n ti’n, be isali yɔbuɛ kɛ bé fá fínfín i. Sanngɛ Zezi fiali, kpɛkun ɔ fin Ɲanmiɛn i sua’n nun fiteli.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: Pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “kɛ mɛn’n bó i bo’n.”