Zan 7:1-52

  • Zezi ɔli cɛn mɔ be di i kpata’m be bo’n i dilɛ (1-13)

  • Zezi kleli sran’m be like cɛn dilɛ’n i bo (14-24)

  • Ndɛ fanunfanun nga sran’m be kɛn i Klisi su’n (25-52)

7  I sin’n, Zezi wlanwlannin* Galile mɛn’n nun lɔ. W’a kunndɛman kɛ ɔ́ wlánwlán Zide mɛn’n nun wie, afin Zuifu’m be kunndɛ kɛ bé kún i.  Blɛ sɔ’n nun’n, Zuifu’m be cɛn mɔ be di i kpata’m be bo’n, w’a mantan koko.  Ɔ maan i niaan’m be seli i kɛ: “Jaso wa naan kɔ Zide mɛn’n nun lɔ. I liɛ’n, ɔ sɔnnzɔnfuɛ’m be kusu bé wún junman nga a di’n.  Afin sran ng’ɔ kunndɛ kɛ be si i’n, ɔ yoman like fi nvialiɛ nun. Kɛ mɔ a yo ninnge sɔ mun’n ti’n, yi ɔ wun nglo kle sran’m be kwlaa.”*  I niaan’m be lafimɛn i su.  Ɔ maan Zezi seli be kɛ: “Min blɛ liɛ’n nin-a juman. Sanngɛ amun liɛ’n, blɛ kwlaa ti kpa man amun.  ?Ngue ti yɛ mɛn’n nunfuɛ’m bé kó kpɔ́ amun yɛ? Min liɛ’n, be kpɔ min. Afin n se be kɛ like nga be yo’n ti tɛ.  Amun bɔbɔ amun wɔ ko di cɛn’n. Min liɛ’n, n nin-a ɔman ka. Afin min blɛ’n nin-a juman.”  Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n kleli be’n, ɔ kali Galile mɛn’n nun lɛ. 10  Sanngɛ kɛ i niaan’m be ɔli cɛn’n i dilɛ’n, i kusu wa ɔli wie nvialiɛ nun. 11  Kɛ bé dí cɛn’n, Zuifu’m be kunndɛli i. Be usali kɛ: “?Bian sɔ’n wo nin?” 12  Sran kpanngban nga be o lɛ’n, be tuli i wun aswre. Be wie’m be se kɛ: “Ɔ ti sran kpa.” Wie’m be kusu be se kɛ: “Nán sran kpa-ɔ. Ɔ laka sran mun.” 13  Sanngɛ sran fi w’a kɛnmɛn i ndɛ nzra nun lɛ. Afin be sro Zuifu mun. 14  Kɛ cɛn dilɛ’n juli i afiɛn’n, Zezi ɔli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ ko kleli like. 15  I sɔ’n boli Zuifu’m be nuan. Ɔ maan be seli kɛ: “?Ɔ yo sɛ yɛ sran mɔ w’a diman suklu’n,* ɔ si Ɲanmiɛn Ndɛ’n* kɛ nga sa-ɔ?” 16  Zezi kusu tɛli be su kɛ: “Like nga n kle’n, ɔ finman min, ɔ fin sran ng’ɔ sunmannin min’n. 17  Sɛ like nga n kle’n, ɔ fin Ɲanmiɛn annzɛ ndɛ nga n kan’n ɔ fin min bɔbɔ’n, sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó Ɲanmiɛn klun sa’n, ɔ́ wún i wlɛ. 18  Sran ng’ɔ kɛn i bɔbɔ i klun ndɛ’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ ɲán dunman. Sanngɛ sran ng’ɔ kunndɛ kɛ sran ng’ɔ sunmɛnnin i’n ɲan dunman’n, sran sɔ’n ti nanwlɛfuɛ, sa tɛ kaan sa bɔnmɛn i wun. 19  Moizi yɛ ɔ fali Mmla’n mannin amun-ɔn. ?Nɛ́n i-ɔ? Sanngɛ amun nun ba kun sa nantiman Mmla’n su. ?Ngue ti yɛ amun kunndɛ kɛ amún kún min-ɔn?” 20  Sran’m be tɛli su kɛ: “Mmusu kun kle ɔ yalɛ. ?Wan yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kún wɔ-ɔ?” 21  Zezi seli be kɛ: “N yoli like kunngba cɛ, sanngɛ ɔ bo amun kwlaa amun nuan. 22  I sɔ’n ti yɛ Moizi fali klɛn wlalɛ’n i su mmla’n mannin amun’n niɔn. Nán kɛ mmla sɔ’n fin Moizi ti-ɔ, ɔ fin i nannan mun. Ɔ maan wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, amun wla sran klɛn. 23  ?Sɛ amun wla sran kun i klɛn wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun naan i sɔ’n fɔnman Moizi i Mmla’n, ɔ yo sɛ ti yɛ sran mɔ n yoli i juejue mlɔnmlɔn wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n ti’n, amun fa min wun ya-ɔ? 24  Nán amun jran like nga amun wun i’n su di jɔlɛ kun, sanngɛ an di jɔlɛ nanwlɛ su.” 25  Ɔ maan be nga be tran Zerizalɛmun lɛ’n, be nun wie’m be seli kɛ: “?Nán bian nga be kunndɛ kɛ bé kún i’n yɛ? 26  Sanngɛ an nian! I yɛ ɔ su kle like yɛ, kpɛkun be yomɛn i like fi. ?Annzɛ kpɛnngbɛn’m b’a wun i wlɛ kɛ i yɛ ɔ ti Klisi’n ti-ɔ? 27  E si bian nga i finwlɛ. Sanngɛ Klisi’n i liɛ’n, kɛ ɔ́ wá bá’n, sran fi su simɛn i finwlɛ.” 28  Kɛ Zezi klé like Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, ɔ kpan seli kɛ: “Amun si min, yɛ amun si min finwlɛ. Nán min bɔbɔ min tiaun yɛ n bali-ɔ. Sran ng’ɔ sunmannin min’n wo lɛ sakpa. Sanngɛ amun simɛn i. 29  Min liɛ’n, n si i. I wun lɔ yɛ n fin-ɔn. N ti i janunfuɛ. Yɛ i bɔbɔ yɛ ɔ sunmannin min-ɔn.” 30  I sɔ’n ti’n, be kunndɛli kɛ bé trɛ́ i. Sanngɛ sran fi i sa w’a kɛnmɛn i, afin i dɔ’n nin-a juman ka. 31  Sanngɛ sran nga be o lɛ’n, be nun sunman be lafili i su. Be seli kɛ: “?Sɛ Klisi’n ba’n, ɔ́ yó abonuan sa trá bian nga?” 32  Farizifuɛ’m be tili i wun ndɛ nga sran’m be kɛn i be afiɛn lɔ’n. Ɔ maan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Farizifuɛ mun be sunmannin gladi difuɛ nga be o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n kɛ be ko trɛ i. 33  Zezi seli kɛ: “Ka naan m’an ɔ sran ng’ɔ sunmannin min’n i sin’n, e nin amun é trán kan. 34  Amún wá kúnndɛ min. Sanngɛ amun su wunman min. Yɛ lika nga ń kɔ́’n, amun su kwlá kɔman lɔ.” 35  I sɔ’n ti’n, Zuifu’m be kɛnnin i be afiɛn lɔ kɛ: “?Nin yɛ bian nga su wa kɔ mɔ i ti yɛ e su wunmɛn i-ɔ? ?Ɔ su kɔ Zuifu nga b’a ko tran Glɛki’m be afiɛn’n be sin naan ɔ́ klé Glɛki’m be like ti-ɔ? 36  ?Kɛ ɔ se kɛ, ‘Amún kúnndɛ min, sanngɛ amun su wunman min, yɛ lika nga ń kɔ́’n, amun su kwlá kɔman lɔ’n,’ i bo’n yɛle onin?” 37  Cɛn dilɛ’n i cɛn kasiɛn’n ti cɛn dan kpa. Cɛn sɔ’n nun’n, Zezi jaso jrannin, kpɛkun ɔ kpan seli kɛ: “Sran kwlaa nga nzuewe kun i’n, maan ɔ bla min sin naan ɔ wa nɔn nzue. 38  Sran ng’ɔ lafi min su’n, ‘nzue ba mɔ be man nguan’n, bé fín i nun bé sónji,’ kɛ nga Ɲanmiɛn ndɛ’n fa kannin’n sa.” 39  Ɲanmiɛn wawɛ mɔ be nga be lafi i su’n be su wa ɲɛn i’n, i ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn. Yɛle kɛ blɛ sɔ’n nun’n, nn Ɲanmiɛn wawɛ’n nin-a baman. Afin Zezi nin-a ɔman ɲanmiɛn su. 40  Kɛ sran nga be o lɛ’n, be nun wie’m be tili ndɛ ng’ɔ kannin’n, be seli kɛ: “Nanwlɛ, Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n yɛ.” 41  Wie’m be waan: “Klisi’n yɛ.” Sanngɛ wie’m be seli kɛ: “?Wan yɛ ɔ seli amun kɛ Galile yɛ Klisi’n fín-ɔn? 42  ?Ɲanmiɛn ndɛ’n w’a seman kɛ Klisi’n fín Davidi i osu’n nun naan ɔ́ fín Bɛtleɛmun m’ɔ ti Davidi i klɔ’n su?” 43  I sɔ’n ti’n, sran’m be bubuli be wun nun. 44  Be nun wie’m be waan bé trɛ́ i, sanngɛ sran fi i sa w’a kɛnmɛn i. 45  Kɛ Ɲanmiɛn i sua’n nun gladi difuɛ’m be sali be sin’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Farizifuɛ’m be usali be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun a trɛmɛn i b’a baman-ɔn?” 46  Gladi difuɛ’m be tɛli su kɛ: “Sran fi nin-a ijɔman kɛ ngalɛ’n sa le.” 47  Yɛ Farizifuɛ’m be seli be kɛ: “?W’a laka amun wie ti-ɔ? 48  Zuifu’m be kpɛnngbɛn mun nin Farizifuɛ’m be nun kun sa lafimɛn i su. ?Nɛ́n i-ɔ? 49  Sanngɛ sran nga be o yɛ’n, mɔ be siman Mmla’n, Ɲanmiɛn boli be sannzan.” 50  Nikodɛmun m’ɔ ko wunnin i wun cɛn kun’n, ɔ o be nun wie. Ɔ tɛli be su kɛ: 51  “E Mmla’n nun’n, sɛ e nin-a timan sran kun i nuan ndɛ naan y’a si like ng’ɔ yoli’n, e bumɛn i fɔ. ?Nɛ́n i-ɔ?” 52  Yɛ be seli i kɛ: “?Ɔ kpa’n, a ti Galilefuɛ ti-ɔ? Kunndɛ nian, á wún kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ fi su finman Galile.”*

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “nantili.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “mɛn’n.”
Yɛle kɛ, Ɲanmiɛn Ndɛ’n i suanlɛ suklu.
Glɛki nun’n, be se kɛ “ndɛ nga be klɛli’n.”
Zn 7:53 lele Zn 8:11 nunman lalafuɛ fluwa wie mɔ be kwla lafi be su’n, be nun.